Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bakalářská práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBBP Z 6 8C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBBBP je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBBSPR2
Garant předmětu:
Jiří Hozman
Přednášející:
Cvičící:
Ladislav Bís, Matouš Brunát, Tomáš Dřížďal, Ondřej Fišer, Lenka Horáková, Jiří Hozman, Tereza Hubená, Evgeniia Karnoub, Radim Krupička, Petr Kudrna, Christiane Malá, Jaroslav Marek, Roman Matějka, Václav Ort, Vladimíra Petráková, Václava Piorecká, Marek Piorecký, Tomáš Pokorný, Jakub Ráfl, Karel Roubík, Martin Rožánek, Ksenia Sedova, Jan Štrobl, Leoš Tejkl, David Vrba, Jan Vrba
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cíl/cíle:

Práce studenta pod vedením vedoucího a případného konzultanta na zadaném tématu BP zejména v laboratoři,

s využitím znalostí a dovedností z předchozích předmětů a ve vyhrazeném čase.

Vstupní požadavky předmětu:

Zápisová prerekvizita F7PBBMVP Metodika vědecké práce – tento předmět je nezbytný z toho důvodu, že připravuje

studenty na to, jak napsat bakalářskou práci a jak ji metodicky zpracovat.

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence:

Student je schopen zpracovat zadané téma v definované formální úpravě, v definovaném čase a je schopen pracovat pod

vedením vedoucího BP a též v týmu.

Student je schopen využít poznatků, znalostí a dovedností z předchozích předmětů pro řešení zadaného problému.

Jedná se o bakalářskou práci, která se obhajuje před komisí pro SZZ. Tato práce je hodnocena vedoucím a oponentem

podle klasifikační stupnice ECTS. Následně jsou tato hodnocení a výsledek státní závěrečné zkoušky z tematických

okruhů zahrnuty do jednoho výsledného hodnocení.

Požadavky:

Student odevzdá podle zveřejněných závazných pokynů zpracovanou bakalářskou práci v daném termínu a to vedoucímu práce. Vedoucí práce ověří původnost práce, formální soulad se zadáním a splnění formálních požadavků na zpracování včetně pravidel pro bibliografické citace. Pokud to bakalářská práce splňuje, může student obdržet zápočet.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Práce studenta pod vedením vedoucího a případného konzultanta na zadaném tématu BP zejména v laboratoři, s využitím znalostí a dovedností z předchozích předmětů a ve vyhrazeném čase.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] LIŠKA, Václav. Jak správně psát diplomovou práci. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02368-0.

[2] MURRAY, Rowena. How to write a thesis. 3rd ed. Maidenhead: Open University Press, 2011. Open UP study skills.

ISBN 9780335244294.

Doporučená literatura:

[1] BEDŘICHOVÁ, Jana a Stanislav HORNÝ. Počítačová typografie a sazba. Praha: Oeconomica, 2013. ISBN 978-

80-245-1946-3.

[2] OLŠÁK, Petr. TEX pro pragmatiky: TEX - plainTEX - CSplain - OPmac. Brno: CSTUG, 2016. ISBN 978-80-

901950-1-1.

[3] ŠIROKÝ, Jan. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-340-7.

[4] MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. 3. vyd. Martin: Osveta, c2013. ISBN

978-80-8063-392-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6176706.html