Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technická audiologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7ABBTA KZ 2 1P+1L anglicky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7ABBTA je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7ABBAF2
Podmínkou zápisu na předmět F7ABBTA je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7ABBBLS
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem studia předmětu je podat studentům základní přehled z oblasti audiologie, tj. základní poznatky z biologie,

medicíny a techniky ve vztahu k normálnímu a poškozenému sluchu a to vše ve vzájemných souvislostech s důrazem na

technickou stránku. Nedílnou součástí tohoto cíle je též motivace k práci v klinické praxi na audiologických

pracovištích.

Vstupní požadavky předmětu:

Tyto požadavky jsou vyjádřeny tzv. prerekvizitami a podrobný rozpis požadavků je následující:

- nervový systém - organizace a funkce CNS, vnitřní prostředí CNS (hematoencefalická bariéra, mozkomíšní

mok, jeho tvorba, transport a funkce), neuroglie, motorický nervový systém, spinální mícha (stavba, reflexy),

- nervový systém - motorický systém, mozkový kmen (stavba, reflexy), mozeček (stavba, reflexy), bazální

ganglia (stavba, reflexy), mozková kůra (stavba, rexlexy), fyziologie řízení pohybu,

- senzorický nervový systém – receptory, kožní čití, vnímání pohybu a polohy, zrak, sluch, chuť, čich, bolest,

autonomní nervový systém, mozkový kmen, hypotalamus, periferní oddíly: sympatikus a parasympatikus,

- vlnění, druhy vln, postupné vlny, interference, stojaté vlny, zvuk,

- druhy signálů, základní operace se signály, rozklad signálů,

- harmonická analýza, Fourierova transformace pro spojité a diskrétní signály, DFT, FFT,

- konvoluce,

- technické a biologické systémy, systémy a jejich popis, lineární a nelineární systém,

- vnější popis spojitého a diskrétního lineárního systému – diferenciální/diferenční rovnice, přenosové funkce,

frekvenční charakteristiky, rozložení nul a pólů, časové charakteristiky,

- spojování systémů, zpětnovazební zapojení,

- charakteristika základních biosignálů EEG, EKG, EOG, EP, EMG, artefakty, původ, zdroje, diagnostické

využití, frekvenční rozsah a pásma,

- sběr a předzpracování biologických dat, základní řetězec převodu do počítače, A/D převodníky, problémy

vzorkování a kvantizace signálu, Nyquistův teorém, chyby při převodu, úprava signálu, aliasing, filtrace, trendy,

možnosti snímání.

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence:

Studenti získají základní znalosti z oblasti akustiky, měření a diagnostiky sluchových funkcí včetně technických principů

přístrojového a programového zabezpečení a sluchových pomůcek a náhrad. Studenti tak budou schopni se orientovat

v této problematice, poznají další oblast lékařské přístrojové techniky a metod používaných v klinické praxi, budou též

motivováni a po absolvování studia budou připraveni začít pracovat v oblasti audiologie a doplnit si tyto znalosti a

dovednosti pokročilejšími a to v rámci tzv. certifikovaného kurzu, který podle zákona 96/2004 Sb. umožňuje získání tzv.

zvláštní odborné způsobilosti Technický audiolog po absolvování studia, tj. po získání tzv. odborné způsobilosti

Biomedicínský technik podle uvedeného zákona.

Požadavky:

Podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu:

Přípustná je pouze jedna absence na cvičení.

Úspěšné absolvování dvou testů zaměřených na problematiku přednášek a cvičení.

Počet otázek v testu je 10 (otázky typu ABC – pouze jedna správná odpověď).

Všechny otázky budou mít stejnou váhu a za správnou odpověď získá student 10 bodů. Minimální počet bodů pro získání zápočtu je 50 a výsledný klasifikační

stupeň je dán stupnicí ECTS (max. 100 bodů).

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, motivace, souvislost s profesemi, příklady uplatnění, souhrnné zopakování základů anatomie a

fyziologie sluchového orgánu s návazností na fyziku

2. Akustika (obecná, elektro, hluk a ochrana sluchu, akustická měření)

3. Měření a diagnostika sluchových funkcí I. (objektivní audiometrie, tympanometrie a vestibulární vyšetření, OAE,

subjektivní audiometrie)

4. Měření a diagnostika sluchových funkcí II. (konstrukce audiologických přístrojů a jejich provoz)

5. Měření a diagnostika sluchových funkcí III. (softwarové řešení audiologického vyšetřování)

6. Sluchové pomůcky a náhrady I. (sluchadla, technické principy)

7. Sluchové pomůcky a náhrady I. (kochleární implantáty, technické principy)

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1. Akustická měření (vybrané problematiky)

2. Objektivní a subjektivní audiometrie, tympanometrie

3. Vyšetření OAE (BERA, CERA, …)

4. Audiologické vyšetřování pomocí SW

5. Měření se sluchadly

6. Měření na kochleárním implantátu

7. Využití rehabilitačních sluchových pomůcek v praxi (jednalo by se o komentovaná videa, která by ukázala jak

chirurgickou část, tak skutečný postup nastavování pacienta pro různé typy implantátů)

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] NOVÁK, Alexej. Audiologie: vyšetřovací technika, diagnostika, léčba a rehabilitace. Praha: Alexej Novák, 2003.

ISBN 80-239-1986-5.

[2] MRÁZKOVÁ, Eva, Jiří MRÁZEK a Marie LINDOVSKÁ. Základy audiologie a objektivní audiometrie: medicínské

a sociální aspekty sluchových vad. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. ISBN 80-7368-226-5.

[3] PICKLES, James O. An introduction to the physiology of hearing. 3rd ed. London: Emerald, c2008. ISBN 978-0-12-

088521-3.

Doporučená literatura:

[1] ČSN ISO 8253-1: Část 1: Základní prahová audiometrie čistými tóny vedenými vzduchem a kostí. 1994.

[2] ČSN ISO 8253-2: Část 2: Audiometrie ve zvukovém poli čistými tóny a úzkopásmovými měřícími signály. 1998.

[3] ČSN ISO 8253-3: Část 3: Audiometrie řečí. 1998.

[4] Katz, J.: Handbook of Clinical Audiology. 7th ed. LWW, Seventh. 2014. ISBN-13: 978-1451191639. 992 p.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6175206.html