Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář k bakalářské práci

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7ABBSBP Z 1 1C anglicky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7ABBSBP je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7ABBMVP
Garant předmětu:
Jiří Hozman
Přednášející:
Cvičící:
Jiří Hozman
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cíl/cíle:

Cílem předmětu je akcentace realizovaných výstupů z projektů, řešených ve 4., 5. a 6. semestru bakalářského studijního

programu Biomedicínská technika. Zároveň je cílem předmětu příprava studentů na obhajobu bakalářské práce před státní komisí.

Vstupní požadavky předmětu:

zápisová prerekvizita F7PBBMVP

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence:

Studenti se plně orientují v požadavcích na náležitosti odborných zpráv a sdělení, ovládají orientaci v odborné literatuře

k danému tématu, aplikují metody vědecko-výzkumné práce na konkrétní zadání. Prezentují svá navržená řešení a

dosažené výsledky, jsou schopni výsledky interpretovat.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu:

Povinná účast na všech seminářích, omluvy jsou možné pouze ze závažných důvodů.

Dvě prezentace, tj. na začátku semestru (identifikace, cíle, harmonogram, očekávané výstupy) a na konci semestru (předběžná prezentace k obhajově). Obě prezentace budou odevzdány v LMS Moodle a to jako soubor s prezentací a jednak jako PDF soubor.

Zápočet je udělen za odevzdání obou prezentací a napravě případných nedostatků.

Zápis zápočtu do systému KOS zapisuje garant předmětu F7PBBSBP.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

Přednášky nejsou v rámci tohoto předmětu rozvrhovány

Osnova cvičení:

Osnova seminářů:

1. Kompletní informace o požadavcích na BP a o průběhu SZZ, zdroje, MP o využívání UI, podpisy zadání BP, požadavky zápočtu, LMS Moodle

2. Detailní popis struktury bakalářské práce a formální požadavky, šablona, ukázky vybraných BP, nejčastější chyby

3. Příprava a prezentace vybraných souhrnů odevzdaných (cíle, harmonogram, očekávané výsledky)

4. Požadavky na prezentaci k obhajobě BP

5. Prezentace k obhajobě BP

Cíle studia:

Cíl/cíle:

Cílem předmětu je akcentace realizovaných výstupů z projektů, řešených ve 4., 5. a 6. semestru bakalářského studijního

programu Biomedicínská technika. Zároveň je cílem předmětu příprava studentů na obhajobu bakalářské práce před státní komisí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] LIŠKA, Václav. Jak správně psát diplomovou práci. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02368-0.

[2] MURRAY, Rowena. How to write a thesis. 3rd ed. Maidenhead: Open University Press, 2011. Open UP study skills.

ISBN 9780335244294.

Doporučená literatura:

[1] BEDŘICHOVÁ, Jana a Stanislav HORNÝ. Počítačová typografie a sazba. Praha: Oeconomica, 2013. ISBN 978-

80-245-1946-3.

[2] OLŠÁK, Petr. TEX pro pragmatiky: TEX - plainTEX - CSplain - OPmac. Brno: CSTUG, 2016. ISBN 978-80-

901950-1-1.

[3] ŠIROKÝ, Jan. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-340-7.

[4] MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. 3. vyd. Martin: Osveta, c2013. ISBN

978-80-8063-392-9.

Poznámka:
Další informace:
https://predmety.fbmi.cvut.cz/en/f7abbsbp
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-720
Hozman J.
08:00–09:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6172606.html