Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Odborná praxe v rehabilitačním ústavu III.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFOPRU3 Z 9 160XH česky
Garant předmětu:
Monika Donevová
Přednášející:
Monika Donevová
Cvičící:
Monika Donevová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem odborných praxí v rehabilitačním ústavu je aplikace získaných základních praktických dovedností fyzioterapeuta v provozu rehabilitačního ústavu. Odborná praxe probíhá v rehabilitačních ústavech pod odborným dohledem vedoucího fyzioterapeuta. Student je součástí rehabilitačního týmu, který se podílí na komplexní fyzioterapeutické péči o pacienty léčené v rehabilitačním ústavu. Při hodnocení je kladen důraz na aplikaci získaných teoretických vědomostí, schopnost samostatné práce, komunikaci, práci v týmu, vedení zdravotnické dokumentace, samostatnost a rozhodnost při plnění svěřených úkolů.

Teoretické znalosti a praktické dovednosti studentů musí odpovídat úrovni plně vzdělaných fyzioterapeutů (v rozsahu základních fyzioterapeutických vědomostí).

Získané způsobilosti:

Po absolvování předmětu je student schopen:

•samostatné práce s pacientem pod odborným dohledem v rehabilitačním ústavu;

•provedení komplexního kineziologického rozboru;

•stanovení krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu;

•aplikace základních a speciálních fyzioterapeutických postupů v rámci terapeutických postupů;

•využití kompenzačních pomůcek a přístrojové techniky ve fyzioterapii;

•aplikace specifických procedur z oblasti fyzikálních léčebných metod;

•práce se zdravotnickou dokumentací, vykazování výkonů a kódů zdravotním pojišťovnám.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

•potvrzení absolvování odborné praxe v deníku odborné praxe studentů oboru fyzioterapie v plném rozsahu požadovaných hodin (160 hodin);

•slovní hodnocení vedoucího fyzioterapeuta, zapsané v deníku odborné praxe.

Požadavky na studenta:

•100% účast na praxi;

•praktické prokázání vědomostí a dovedností získaných studiem odborných fyzioterapeutických předmětů v provozu rehabilitačního ústavu;

•hodnocení je souhrnem znalostí, přístupu k pacientovi i k ostatnímu zdravotnickému personálu, komunikace, práce v týmu.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Zaměření odborné praxe:

•manipulace s nemocným;

•kondiční cvičení a dechová gymnastika;

•pasivní, aktivní pohyby, polohování;

•základní cvičební polohy;

•nácvik sedu, stoje, chůze – vertikalizace pacientů, tromboembolická prevence;

•pohybové stereotypy;

•chůze s využitím kompenzačních pomůcek;

•praxe na úseku vodoléčby a elektroléčby;

•stanovení cvičební jednotky podle diagnózy a stavu pacienta, rozbor klinických diagnóz;

•samostatné vedení terapie po supervizi;

•prohloubení znalostí v jednotlivých metodikách LTV (pomůcky, organizace cvičení);

•dětský pacient, léčebné metodiky v rehabilitačním ústavu.

Cíle studia:

Cílem odborných praxí v rehabilitačním ústavu je aplikace získaných základních praktických dovedností fyzioterapeuta v provozu rehabilitačního ústavu. Odborná praxe probíhá v rehabilitačních ústavech pod odborným dohledem vedoucího fyzioterapeuta. Student je součástí rehabilitačního týmu, který se podílí na komplexní fyzioterapeutické péči o pacienty léčené v rehabilitačním ústavu. Při hodnocení je kladen důraz na aplikaci získaných teoretických vědomostí, schopnost samostatné práce, komunikaci, práci v týmu, vedení zdravotnické dokumentace, samostatnost a rozhodnost při plnění svěřených úkolů.

Teoretické znalosti a praktické dovednosti studentů musí odpovídat úrovni plně vzdělaných fyzioterapeutů (v rozsahu základních fyzioterapeutických vědomostí).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GROSS, Jeffrey M., Joseph FETTO a Elaine Rosen SUPNICK. Vyšetření pohybového aparátu: překlad druhého anglického vydání. Praha: Triton, 2005, 599 s. ISBN 80-725-4720-8.

•HÁJKOVÁ, Simona, Irena NOVOTNÁ a Ludmila SALABOVÁ. Mobilizace periferních kloubů. V Praze: České vysoké učení technické, 2014, 163 s. ISBN 978-80-01-05517-5.

•HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. 3., nezměněné vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. 2010, 135 s. ISBN 978-807-0135-167.

•JANDA, Vladimír. Svalové funkční testy. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 325 s. ISBN 80-247-0722-5.

•KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

•LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. přepracované vyd. Praha: Sdělovací technika, 2003, 411 s. ISBN 80-866-4504-5.

•NAVRÁTIL, Leoš et al. Nové pohledy na neinvazivní laser. Praha: Grada Publishing, 2015, 172 s. ISBN 978-80-247-1651-0.

•PFEIFFER, Jan. Neurologie v rehabilitaci: pro studium a praxi. Praha: Grada, 2007, 352 s. ISBN 978-80-247-1135-5.

•PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ. Fyzikální terapie: manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009, 218 s. ISBN 978-80-247-2899-5.

•SALABOVÁ, Ludmila, Simona HÁJKOVÁ a Irena NOVOTNÁ. Mobilizační techniky v oblasti páteře. V Praze: České vysoké učení technické, 2017, 114 s. ISBN 978-80-01-06061-2.

•SLOUKA, David. Lasery při výkonech v ambulantní a klinické praxi. Plzeň: Euroverlag, 2015, 141 s. ISBN 978-80-7177-968-1.

•VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2. rozšířené a přepracované vyd. Praha: Triton, 2006, 375 s. ISBN 80-725-4837-9.

Doporučená literatura:

•JANKOVSKÝ, Jiří. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická hlediska. 2. vyd. Praha: Triton, 2006, 173 s. ISBN 80-725-4730-5.

•LEVITOVÁ, Andrea a Blanka HOŠKOVÁ. Zdravotně-kompenzační cvičení. Praha: Grada Publishing, 2015, 112 s. ISBN 978-80-247-4836-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6127306.html