Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice III.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFOPRL3 Z 8 200XH česky
Garant předmětu:
Monika Donevová
Přednášející:
Monika Donevová
Cvičící:
Monika Donevová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Teoretické znalosti a praktické dovednosti studentů musí odpovídat úrovni plně vzdělaných fyzioterapeutů (v rozsahu základních fyzioterapeutických vědomostí).

Získané způsobilosti:

Po absolvování předmětu je student schopen:

•samostatné práce pod odborným dohledem ve všech typech lůžkových zařízení;

•provedení komplexního kineziologického rozboru u pacientů všech klinických oborů;

•stanovení krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu u všech klinických diagnóz;

•aplikace základních a speciálních fyzioterapeutických postupů u všech diagnóz;

•práce se zdravotnickou dokumentací, vykazování výkonů a kódů zdravotním pojišťovnám.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

•potvrzení absolvování odborné praxe v deníku odborné praxe studentů oboru fyzioterapie v plném rozsahu požadovaných hodin (200 hodin);

•slovní hodnocení vedoucího fyzioterapeuta, zapsané v deníku odborné praxe.

Požadavky na studenta:

•100% účast na praxi;

•praktické prokázání vědomostí a dovedností získaných studiem odborných fyzioterapeutických předmětů v provozu lůžkového zařízení;

•hodnocení je souhrnem znalostí, přístupu k pacientovi i k ostatnímu zdravotnickému personálu, komunikace, práce v týmu.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Zaměření odborné praxe:

•stanovení cvičební jednotky podle diagnózy a stavu pacienta;

•samostatné vedení terapie po supervizi;

•kondiční cvičení a dechová gymnastika;

•pasivní, aktivní pohyby, polohování;

•základní cvičební polohy;

•nácvik sedu, stoje, chůze – vertikalizace pacientů, tromboembolická prevence;

•pohybové vzory;

•kompenzační pomůcky a jejich využití;

•využití moderních terapeutických přístupů s využitím přístrojů (oblast robotické rehabilitace);

•prohloubení znalostí v jednotlivých metodikách LTV (pomůcky, organizace cvičení);

•práce na lůžkovém oddělení v plném rozsahu.

Cíle studia:

Cílem odborných praxí na rehabilitačním lůžkovém zařízení je aplikace získaných základních praktických dovedností fyzioterapeuta v provozu lůžkového zařízení. Student je zařazen do skutečného zdravotnického provozu a pracuje pod dohledem vedoucího fyzioterapeuta, který ho rovněž hodnotí. Součástí hodnocení je nejen aplikace získaných teoretických vědomostí ale i schopnost samostatné práce, komunikace, práce v týmu, vedení zdravotnické dokumentace, samostatnost a rozhodnost při plnění svěřených úkolů. Důraz je kladen především na samostatnou práci studenta pod odborným dohledem. Skladba pacientů se řídí možnostmi pracoviště, ale vždy tak, aby ve svém souboru poskytovala plný průřez základních fyzioterapeutických diagnóz v oblasti lůžkové rehabilitace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GROSS, Jeffrey M., Joseph FETTO a Elaine Rosen SUPNICK. Vyšetření pohybového aparátu: překlad druhého anglického vydání. Praha: Triton, 2005, 599 s. ISBN 80-725-4720-8.

•HÁJKOVÁ, Simona, Irena NOVOTNÁ a Ludmila SALABOVÁ. Mobilizace periferních kloubů. V Praze: České vysoké učení technické, 2014, 163 s. ISBN 978-80-01-05517-5.

•HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. 3., nezměněné vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010, 135 s. ISBN 978-807-0135-167.

•JANDA, Vladimír. Svalové funkční testy. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 325 s. ISBN 80-247-0722-5.

•KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

•LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. přepracované vyd. Praha: Sdělovací technika, 2003, 411 s. ISBN 80-866-4504-5.

•NAVRÁTIL, Leoš et al. Nové pohledy na neinvazivní laser. Praha: Grada Publishing, 2015, 172 s. ISBN 978-80-247-1651-0.

•PFEIFFER, Jan. Neurologie v rehabilitaci: pro studium a praxi. Praha: Grada, 2007, 352 s. ISBN 978-80-247-1135-5.

•PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ. Fyzikální terapie: manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009, 218 s. ISBN 978-80-247-2899-5.

•SALABOVÁ, Ludmila, Simona HÁJKOVÁ a Irena NOVOTNÁ. Mobilizační techniky v oblasti páteře. V Praze: České vysoké učení technické, 2017, 114 s. ISBN 978-80-01-06061-2.

•SLOUKA, David. Lasery při výkonech v ambulantní a klinické praxi. Plzeň: Euroverlag, 2015, 141 s. ISBN 978-80-7177-968-1.

•VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2. rozšířené a přepracované vyd. Praha: Triton, 2006, 375 s. ISBN 80-725-4837-9.

Doporučená literatura:

•JANKOVSKÝ, Jiří. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická hlediska. 2. vyd. Praha: Triton, 2006, 173 s. ISBN 80-725-4730-5.

•LEVITOVÁ, Andrea a Blanka HOŠKOVÁ. Zdravotně-kompenzační cvičení. Praha: Grada Publishing, 2015, 112 s. ISBN 978-80-247-4836-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6127106.html