Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Odborná praxe v rehabilitačním ústavu II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFOPRU2 Z 3 160XH česky
Garant předmětu:
Monika Donevová
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student má být schopen odebrat anamnézu, provést kompletní kineziologický rozbor ve vztahu k dané diagnóze, navrhnout směr terapie, vykonat základní fyzioterapeutické postupy (vyšetření a terapie omezené kloubní vůle, ovlivnění hyper- nebo hypotonicky změněných svalových skupin, ovlivnění zkrácených nebo oslabených svalových skupin, využití dechových, relaxačních, balančních, vytrvalostních, protahovacích a posilovacích cvičení), vést zdravotní dokumentaci a vykázat kódy zdravotním pojišťovnám.

Získané způsobilosti

Po absolvování předmětu je student schopen:

•pracovat na ambulantním oddělení rehabilitačního ústavu;

•na základě indikace lékaře a pod dohledem fyzioterapeuta provádět vstupní kineziologický rozbor na základě kterého volí adekvátní terapeutické postupy, které jsou náplní prvních dvou ročníků studia a které si student osvojil na souvislé odborné praxi zejména u onemocnění pohybového ústrojí – po operacích a úrazech pohybového ústrojí, s onemocněním neurologického systému, nemocné s bolestmi páteře a kloubů.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

•praktické prokázání vědomostí a dovedností získaných studiem odborných fyzioterapeutických předmětů v rehabilitačním ústavu;

•součástí hodnocení je nejen aplikace získaných teoretických vědomostí ale i schopnost samostatné práce, komunikace, práce v týmu, vedení zdravotnické dokumentace, samostatnost a rozhodnost při plnění svěřených úkolů.

Požadavky na studenta:

•100% účast na odborné praxi;

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Zaměření odborné praxe:

•manipulace s pacientem;

•kondiční cvičení a dechová gymnastika;

•pasivní, aktivní pohyby, polohování;

•základní cvičební polohy;

•nácvik sedu, stoje, chůze – vertikalizace s pacientem, tromboembolická prevence;

•pohybové stereotypy;

•chůze o berlích, v chodítku;

•skupinová cvičení, sestavení cvičební skupiny, kondiční cvičení;

•metodiky LTV (Kenny metoda, SMS, PIR, PIR s protažením, Techniky MT – kůže podkoží, fascie);

•praxe na úseku vodoléčby a elektroléčby.

Cíle studia:

Cílem odborných praxí v rehabilitačním ústavu je aplikace získaných základních praktických dovedností fyzioterapeuta v provozu fyzioterapeutického oddělení. Student je zařazen do skutečného zdravotnického provozu a po celou dobu odborné praxe. Pracuje pod dohledem vedoucího fyzioterapeuta, který ho rovněž hodnotí. Součástí hodnocení je nejen aplikace získaných teoretických vědomostí ale i schopnost samostatné práce, komunikace, práce v týmu, vedení zdravotnické dokumentace, samostatnost a rozhodnost při plnění svěřených úkolů. Skladba pacientů se řídí možnostmi pracoviště, ale vždy tak, aby ve svém souboru poskytovala plný průřez základních fyzioterapeutických diagnóz.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GROSS, Jeffrey M., Joseph FETTO a Elaine Rosen SUPNICK. Vyšetření pohybového aparátu: překlad druhého anglického vydání. Praha: Triton, 2005, 599 s. ISBN 80-725-4720-8.

•HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. 3., nezměněné vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. 2010, 135 s. ISBN 978-807-0135-167.

•JANDA, Vladimír. Svalové funkční testy. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 325 s. ISBN 80-247-0722-5.

•KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

•LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. přepracované vyd. Praha: Sdělovací technika, 2003, 411 s. ISBN 80-866-4504-5.

•VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2. rozšířené a přepracované vyd. Praha: Triton, 2006, 375 s. ISBN 80-725-4837-9.

Doporučená literatura:

•JANKOVSKÝ, Jiří. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická hlediska. 2. vyd. Praha: Triton, 2006, 173 s. ISBN 80-725-4730-5.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6126106.html