Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFOPRL2 Z 2 120XH česky
Garant předmětu:
Monika Donevová
Přednášející:
Monika Donevová
Cvičící:
Monika Donevová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Získané způsobilosti

Po absolvování předmětu je student schopen:

•pod vedením fyzioterapeuta provést kompletní kineziologický rozbor u pacienta převážně po implantaci totální endoprotézy (TEP), operačním řešení zlomenin především na dolních končetinách či jiných ortopedických operacích velkých kloubů, u stavů po amputacích končetin, po závažnějších úrazech, chirurgických výkonech, po operacích páteře, po cévních mozkových příhodách po odeznění akutního stádia nemoci, u dalších neurologických onemocnění s poruchami hybnosti různého původu, u dekompenzovaných stavů chronických degenerativních onemocnění kloubů a zad;

•na základě indikace lékaře, na základě kineziologického rozboru vypracovat krátkodobý rehabilitační plán, stanovit si terapeutické cíle a navrhnout terapeutickou jednotku, složenou z technik analytických, posilovacích, relaxačních, techniky facilitační, jako např. metoda sestry Kenny a senzomotorická stimulace, práce z metodiky terapie měkkých tkání.

•po ukončení terapie na základě výstupního kineziologického rozboru navrhnout dlouhodobý terapeutický plán.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

•praktické prokázání vědomostí a dovedností získaných studiem odborných fyzioterapeutických předmětů ve zdravotnickém zařízení;

•součástí hodnocení je nejen aplikace získaných teoretických vědomostí ale i schopnost samostatné práce, komunikace, práce v týmu, vedení zdravotnické dokumentace, samostatnost a rozhodnost při plnění svěřených úkolů.

Požadavky na studenta:

•100% účast na odborné praxi;

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Zaměření odborné praxe:

•manipulace s pacientem;

•aplikace diagnostiky a vhodných LTV postupů;

•kondiční cvičení a dechová gymnastika;

•pasivní, aktivní pohyby, polohování;

•základní cvičební polohy;

•nácvik sedu, stoje, chůze – vertikalizace s pacientem, tromboembolická prevence;

•skupinová cvičení, sestavení cvičební skupiny, kondiční cvičení;

•pohybové stereotypy;

•metodiky LTV (Kenny metoda, SMS, PIR, PIR s protažením, techniky MT – kůže podkoží, fascie).

Cíle studia:

Cílem odborných praxí na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice je získání základních praktických dovedností fyzioterapeuta. Program cvičení je dán rozsahem teoretické části výuky. Skladba pacientů se řídí možnostmi pracoviště, ale vždy tak, aby ve svém souboru poskytovala plný průřez základních fyzioterapeutických diagnóz.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GROSS, Jeffrey M., Joseph FETTO a Elaine Rosen SUPNICK. Vyšetření pohybového aparátu: překlad druhého anglického vydání. Praha: Triton, 2005, 599 s. ISBN 80-725-4720-8.

•HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. 3., nezměněné vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010, 135 s. ISBN 978-807-0135-167.

•JANDA, Vladimír. Svalové funkční testy. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 325 s. ISBN 80-247-0722-5.

•KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

•LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. přepracované vyd. Praha: Sdělovací technika, 2003, 411 s. ISBN 80-866-4504-5.

•VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2. rozšířené a přepracované vyd. Praha: Triton, 2006, 375 s. ISBN 80-725-4837-9.

Doporučená literatura:

•JANDA, Vladimír a Dagmar PAVLŮ. Goniometrie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1993, 108 s. ISBN 80-701-3160-8.

•KITTEL, Anita. Myofunkční terapie. 1. vyd. Praha: Grada, 1999, 111 s. ISBN 80-716-9619-6.

•JANKOVSKÝ, Jiří. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická hlediska. 2. vyd. Praha: Triton, 2006, 173 s. ISBN 80-725-4730-5.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6126006.html