Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFOPAR2 Z 4 200XH česky
Garant předmětu:
Monika Donevová
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Získané způsobilosti

Po absolvování předmětu je student schopen:

•na ambulantním rehabilitačním oddělení provádět kondiční a dechová cvičení, provádět vertikalizaci pacienta do sedu a do stoje, korigovat stereotyp chůze;

•provádět speciální cvičení zaměřené např. na bolesti v oblasti páteře, hrudníku, při poranění horních nebo dolních končetin;

•aplikovat techniky postizometrické relaxace, terapie fascií, terapie zkrácených svalů, posilovat analyticky i synteticky svaly oslabené, a to s využitím fyzioterapeutických pomůcek i bez pomůcek;

•provádět terapeutické postupy u ambulantních pacientů po různých druzích operací, cvičení po popáleninách, v těhotenství apod.;

•v oblasti fyzikální terapie provádět postupy na oddělení vodoléčby, inhalační léčby, světloléčby, elektroléčby, impulzoterapie, iontoforézy, ultrazvuku, různých druhů masáží apod., tyto postupy volí na základě fyzioterapeutického vyšetření, které zahrnuje kompletní kineziologický rozbor;

•navrhnout krátkodobý i dlouhodobý fyzioterapeutický plán;

•provést zápis do zdravotnické dokumentace.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

•praktické prokázání vědomostí a dovedností získaných studiem odborných fyzioterapeutických předmětů na ambulantním rehabilitačním oddělení;

•součástí hodnocení je nejen aplikace získaných teoretických vědomostí ale i schopnost samostatné práce, komunikace, práce v týmu, vedení zdravotnické dokumentace, samostatnost a rozhodnost při plnění svěřených úkolů.

Požadavky na studenta:

•100% účast na odborné praxi;

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Zaměření odborné praxe:

•manipulace s pacientem;

•pasivní, aktivní pohyby;

•základní cvičební polohy;

•skupinová cvičení, sestavení cvičební skupiny, kondiční cvičení;

•pohybové stereotypy;

•metodiky LTV (Kenny metoda, SMS, PIR, PIR s protažením, Techniky MT – kůže podkoží, fascie);

•aplikace diagnostiky a vhodných LTV postupů;

•praxe na jednotlivých úsecích ambulantního rehabilitačního oddělení;

•praxe na úseku vodoléčby a elektroléčby.

Cíle studia:

Cílem odborných praxí na ambulantním rehabilitačním oddělení je získání základních praktických dovedností fyzioterapeuta. Program cvičení je dán rozsahem teoretické části výuky. Skladba pacientů se řídí možnostmi pracoviště, ale vždy tak, aby ve svém souboru poskytovala plný průřez základních fyzioterapeutických diagnóz.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GROSS, Jeffrey M., Joseph FETTO a Elaine Rosen SUPNICK. Vyšetření pohybového aparátu: překlad druhého anglického vydání. Praha: Triton, 2005, 599 s. ISBN 80-725-4720-8.

•HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. 3., nezměněné vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010, 135 s. ISBN 978-807-0135-167.

•JANDA, Vladimír. Svalové funkční testy. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 325 s. ISBN 80-247-0722-5.

•KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

•LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. přepracované vyd. Praha: Sdělovací technika, 2003, 411 s. ISBN 80-866-4504-5.

•VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2006, 375 s. ISBN 80-725-4837-9.

Doporučená literatura:

•JANKOVSKÝ, Jiří. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická hlediska. 2. vyd. Praha: Triton, 2006, 173 s. ISBN 80-725-4730-5.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6125906.html