Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vybrané klinické obory, vnitřní lékařství a geriatrie II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFVKO2 Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Leoš Navrátil
Přednášející:
Tomáš Heřman, Leoš Navrátil
Cvičící:
Leoš Navrátil, Milada Luisa Šedivcová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Zvláštní pozornost je věnována zejména změnám kardiovaskulárního a respiračního systému, poruchám vnitřního prostředí, hydratace a nutrice, poruchám termoregulace a změnám psychiky. Zvláštní problematiku představují otázky osamělého, týraného a zneužívaného seniora a nové trendy ve zdravotní a sociální péči o staré občany. Možnosti přínosu rehabilitace v rámci rekonvalescence těchto onemocnění. Předmět přibližuje základní profil a přínos fyzioterapie i v dalších klinických oborech.

Požadavky:

Zápočet:

Pro udělení zápočtu je nutná 100% účast na cvičeních (absence možná pouze lékařsky podložena a je možná pouze jedna). Delší absence je řešena individuálně s p. as.Mgr. Luisou Šedivcovou.. Další podmínkou je prezentace zpracována v Power Pointu,závěrečný opakovací test,ke splnění zápočtu je nutná 65% úspěšnost.

Známka ze zápočtu je dána průnikem hodnocení práce posluchače na cvičeních, prezentace a z průběžné kontroly znalosti. Hodnocení známkou F jedné z těchto součástí je důvodem neudělení zápočtu.

Požadavky na studenta: u zkoušky budou vyžadovány znalosti z předmětů Vybrané klinické obory, vnitřní lékařství a geriatrie I a II.

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je zápočet

Zkouška probíhá ústní formou nebo online na platformě MS Teams (tato forma bude, s ohledem na časovou zátěž studentů upřednostněna). Posluchači si vygeneruje číslo jedné otázky, odpovídá bez přípravy. Examinátor v průběhu zkoušky může položit jakoukoliv další otázku v rozsahu povinné literatury a látky probírané na přednáškách či v průběhu praktických cvičení (viz zkouškové zrcadlo).

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

Témata a náplně přednášek z klinických oborů

- Diagnostické a terapeutické postupy využívané v oftalmologii, přehled přístrojové techniky, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost.

- Diagnostické a terapeutické postupy využívané ve stomatologii se zaměřením na základní onemocnění, diagnostické možnosti, terapie a prevence.

- Diagnostické a terapeutické postupy využívané v otorhinolaryngologii, přehled přístrojové techniky, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost.

- Diagnostika a léčba kožních a venerických onemocnění, možnosti prevence.

- Diagnostika a léčba onkologických onemocnění, radioterapie, chemoterapie, biologická léčba, možnosti prevence.

- Vliv fyzikálních nox a ionizujícího záření na lidský organizmus (diagnostika, léčba, prevence, ochrana před ionizujícím zářením).

- Pokroky v operačních oborech (nové diagnostické a terapeutické postupy, přehled diagnostické a přístrojo-vé techniky, indikace k použití, diagnostická a terapeu-tická výtěžnost).

- Vnitřní prostředí (metabolismus vody, minerálů, aci-dobazická rovnováha a její poruchy).

- Základy endokrinologie.

- Diabetes mellitus (patofyziologie onemocnění, dia-gnostika, projevy onemocnění, komplikace, moderní formy léčby, životní režim).

- Léčba bolesti.

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

1. týden Fyziologické mechanizmy uplatňující se v rehabilitaci u gerontologických pacientů.

2. týden Adaptace na tělesnou zátěž u gerontologických pacientů.

3. týden Zvláštnosti fyzioterapeutických přístupů v gerontologii.

4. týden Geriatrická křehkost a tzv. geriatrické syndromy.

5. týden Zásady výběru pohybových aktivit ve stáří.

6. týden Fyzioterapeutické postupy u sclerosis multiplex a Alzheimerovy demence.

7. týden Neuropsychologické přístupy u geriatrických pacientů.

8. týden Fyzioterapeutické postupy u CMP.

9. týden Rehabilitační péče v chirurgii – metodický postup po hrudních a břišních operacích.

10. téma Opakování probraných témat – příprava ke zkoušce.

Cíle studia:

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický oborový komplex, který seznamuje studenty s involučními změnami v organizmu a s tím souvisejícími zvláštnostmi péče o zdraví ve vyšším věku.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•KLEVETOVÁ Dana. Motivační prvky při práci se seniory. 2., zcela přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, 224 s. ISBN 978-80-271-0102-3.

•KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. Praha: Grada, 2012, 512 s. ISBN 978-80-247-2977-0.

•MAZÁNEK Jiří a kolektiv. Zubní lékařství. Praha: Grada Publishing, 2014, 616 s. ISBN 978-80-247-3534-4

•NAVRÁTIL, Leoš a kolektiv. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, 560 s. ISBN 978-80-271-0210-5.

•STEFFEN, Hans-Michael. Diferenciální diagnostika ve vnitřním lékařství. 1. české vyd. Překlad Petr Sedláček. Praha: Grada, 2010, 391 s. ISBN 978-802-4727-806.

•TÁBORSKÝ Miloš a kolektiv. Interní propedeutika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá Fronta, 2017, 448 s. ISBN 978-80-204-4645-9.

Doporučená literatura:

•ČEŠKA Richard a kolektiv. Interna. Praha: TRITON, 2016, 870 s. ISBN 978-80-7387-895-5.

•HEHLMANN, Annemarie. Hlavní symptomy v medicíně: praktická příručka pro lékaře a studenty. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 450 s. ISBN 978-802-4726-120.

•HOLCZEROVÁ Vladimíra a Dagmar DVOŘÁČKOVÁ. Volnočasové aktivity pro seniory. Praha: Grada, 2013, 100 s. ISBN 978-80-247-4697-5.

•VORLÍČEK, Jiří, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Hilda VORLÍČKOVÁ. Klinická onkologie pro sestry. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 448 s. ISBN 978-802-4737-423.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-2
Šedivcová M.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Sál 2
místnost KL:K-2
Navrátil L.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2
místnost KL:K-2
Šedivcová M.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Sál 2

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6125706.html