Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zdravotnická psychologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFZDRP KZ 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Dana Rebeka Ralbovská
Přednášející:
Dana Rebeka Ralbovská
Cvičící:
Dana Rebeka Ralbovská
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V rámci teoretické i praktické výuky budou probrány základní pojmy, které se vztahují k psychologii zdraví, klinické psychologii, k aplikaci psychologických poznatků ve zdravotnictví a psychologické péči o nemocného v podmínkách ambulantní péče nebo zdravotnického zařízení. Rovněž bude věnována pozornost problematice efektivního zvládání náročných situací, které při vzájemné interakce s pacienty při poskytování zdravotnické péče mohou nastat. Důraz bude kladen i na studium duševního zdraví a prevenci vzniku a rozvoji psychopatologických jevů v souvislosti s výkonem povolání ve zdravotnictví.

Po absolvování přednášek a cvičení, kde bude využita metoda studia pomocí řešení kazuistik a modelových situací, budou schopni lépe porozumět vztahu jedinců ke zdraví a rovněž změnám v prožívání a chování v průběhu nemoci u jednotlivých pacientů.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test; otázky budou plně v souladu s probíranou tématikou.

Požadavky na studenta:

•aktivní účast na cvičeních – student je povinen se aktivně účastnit řešení modelových situací;

•zpracování a úspěšná prezentace seminární práce na zadané téma, a to ve formě powerpointové prezentace;

•je přípustná jedna absence, přičemž větší absenci je možné omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do zdravotnické psychologie. Psychologická problematika nemocného - jeho pojetí zdraví a přístupu k projevům nemoci a s tím spojeného procesu léčby, včetně autoplastického obrazu nemoci.

2. týden Nemoc jako složitá životní situace. Změny v prožívání a chování v průběhu nemoci. Psychologické problémy pacientů v návaznosti na jednotlivé druhy nemocí, možností psychologicko-terapeutického ovlivnění projevů nemoci (bolest, strach, úzkost apod.) a to včetně jejich specifik s ohledem na současný stav a věk pacienta.

3. týden Psychologická péče o psychosomaticky nemocné.

4 . týden Specifika přístupu k dítěti při poskytování zdravotnické péče a v průběhu hospitalizace.

5. týden Zásady psychologického přístupu ve specifických situacích (např. přístup k obětem domácího násilí, týrání, zanedbávání atd.). Specifika přístupu k agresivnímu pacientovi a možnosti ovlivnění různých forem agresivního jednání.

6. týden Zásady sdělování nepříznivých informací pacientům a jejich rodinám. Problematika přijetí infaustní prognózy zdravotního stavu. Problematika smrti a umírání s ohledem na věk nemocného. Přístup k rodině a nejbližším umírajícího.

7. týden Stres. Duševní krize. První psychická pomoc. Zvládání psychické zátěže v práci zdravotnického pracovníka. Syndrom pomocníka. Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků. Možnosti prevence syndromu vyhoření.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. Praktický nácvik přístupu k pacientům s cílem ovlivnění jejich postojů ke zdraví, nemoci a poskytované zdravotnické péče v průběhu nemoci, reakce nejbližšího okolí. Typ a projevy pacienta.

2. Praktický nácvik přístupu k pacientům trpícími psychosomatickým onemocněním. Charakteristika osobnostních typů. Překonávání náročných situací a závažných životních událostí psychickými obrannými mechanismy.

3. Praktický nácvik psychologického přístupu k pacientům před složitými diagnostickými a terapeutickými postupy včetně možnosti ovlivnění jejich postojů. Psychologická péče o hospitalizované pacienty. Nemocniční prostředí.

4. Praktický nácvik přístupu k dětskému pacientovi. Možnosti navázání prvního kontaktu. Specifika přípravy dětského pacienta k diagnostickým a terapeutickým postupům. Problematika dlouhodobě hospitalizovaných dětí předškolního věku.

5. Praktický nácvik zvládání agresivních projevů ze strany pacientů. Možnosti deeskalace napětí. Využití prvků krizové komunikace v interakci s pacientem. Zásady zvládání konfliktů zdravotníkem.

6. Praktický nácvik přístupu k pacientům trpícím nevyléčitelnou nemocí. Paliativní péče. Problematika sebevražedného jednání.

7. Praktický nácvik psychoterapeutických postupů vedoucích ke snížení účinku stresu jako negativního faktoru ovlivňujícího rozvoj syndromu vyhoření. Psychoterapeutické intervence.

Cíle studia:

V průběhu výuky předmětu budou studenti postupně seznámeni se základními poznatky ze zdravotnické psychologie, které jim umožní lépe pochopit prožívání a emoční ladění jedince v souvislosti se změnami zdravotního a psychického stavu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

. ZACHAROVÁ, Eva, Miroslava HERMANOVÁ a Jaroslava Šrámková. Zdravotnická psychologie - teorie a praktická cvičení. Praha: Grada, 2007, 232 s. ISBN 978-80-247-2068-5.

. VYMĚTAL, Jan. Lékařská psychologie. Praha: Portál, 2003, 397 s. ISBN 80-7178-740-X.

. RALBOVSKÁ, Rebeka, ARGAYOVÁ, vana, Zaviš, Monika Základy psychoterapeutického prístupu pre zdravotníckych záchranárov Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2021. ISBN 978-80-555-2765-9.

. EVANGELU, Jaroslava Ester. Krizová komunikace, efektivní zvládání krizových a zátěžových situací. Moravská Ostrava: Key Publishing s.r.o, 2013, 96 s. ISBN 978-80-7418-175.

. LÁTALOVÁ, Klára. Agresivita v psychiatrii. Praha: Grada, 2013, 240 s. ISBN 978-80-247-4454-4.

. RALBOVSKÁ, Rebeka. Psychologické aspekty mimořádných událostí. In ŠÍN, Robin et al. Medicína katastrof. Praha: Galén, 2017, 351 s. ISBN 978-80-7492-295-4.

Doporučená literatura:

. STOCK, Christian. Syndrom vyhoření. Praha: Grada, 2010, 112 s. ISBN 978-80-247-3553-5.

. SCHMIDBAUER, Wolfgang. Syndrom pomocníka. Praha: Portál, 2015, 240 s. ISBN 978-80-262-0865.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-232
Ralbovská D.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna
Út
místnost KL:K-232
Ralbovská D.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-1
Ralbovská D.
14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1
St
místnost KL:K-232
Ralbovská D.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-232
Ralbovská D.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Učebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6125506.html