Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy psychiatrie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFZPSY KZ 1 2P česky
Garant předmětu:
Markéta Hejsková
Přednášející:
Markéta Hejsková
Cvičící:
Markéta Hejsková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti budou postupně seznámeni s etiopatogenezí duševních poruch, symptomatologií a syndromologií v základních okruzích poruch psychických funkcí. Budou rozumět jednotlivým okruhům psychických funkcí a jejich poruchám (vědomí, myšlení, paměť, emoce, inteligence, jednání, osobnost) jako základu pro pochopení duševních poruch prezentovaných v následné speciální psychiatrii. Budou obeznámeni se základními terapeutickými metodami používanými v psychiatrii včetně základních informací o farmakoterapii, dalších biologických metodách (např. ETC, fototerapie).

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: závěrečný písemný test (s úspěšností vyšší než 51 %).

Požadavky na studenta: absolvování přednášek a doplnění si problematiky dalším samostudiem psychiatrie.

Osnova přednášek:

1. týden: Historie a úvod do psychiatrie. Směry v psychiatrii. Institucionalizace a současná reforma psychiatrické péče v ČR. Právní aspekty vztahující se k poskytování psychiatrické péče.

2. týden: Psychiatrické vyšetření. Problém hodnocení duševní normality. Nástroje hodnocení duševní normality. Terapeutické prostředky používané v psychiatrii.

3. týden: Obecná psychiatrie. Psychiatrické syndromy, hlavní okruhy psychických poruch a jejich etiopatogenetické aspekty. Základní psychické funkce a jejich psychopatologie.

4. týden: Poruchy nálad. Organické psychické poruchy. Emoční prožitky, afekty, nálady, city a vyšší emoce. Dělení emocí. Afekty a jejich poruchy (patický afekt, emoční labilita, emoční inkontinence, hypersenzitivita, afektivní ambivalence, nálady a jejich poruchy, patické nálady).

5. týden: Poruchy osobnosti. Psychologický a psychoterapeutický přístup k pacientům s poruchou osobnosti. Osobnost: akcentovaná, depravovaná, senzitivní, pithiatická. Specifické poruchy osobnosti. Nácvik praktického přístupu k jedincům s jednotlivými poruchami osobnosti.

6. týden: Neurózy. Neurotické poruchy. Fobie. Specifické fobie. Panická ataka.

7. týden: Schizofrenie. Základní příznaky schizofrenie, diagnostika, klinické formy. Schizofrenie: simplexní, paranoidní, hebefrenní, katatonní a ostatní formy. Epidemiologie, diagnostika a léčba schizofrenie.

8. týden: Demence. Pojem demence, vymezení pojmu, dělení demencí, poruchy kognitivních funkcí. Alzheimerova nemoc, primární a degenerativní demence. Sekundární a smíšená demence. Vaskulární demence. Multiinfarktová demence. Podkorová vaskulární demence. Demence při rozsáhlé CMP. Demence s Lewyho tělísky. Demence u Parkinsonovy choroby. Demence u Huntingtonovy choroby.

9. týden: Problematika závislostí (alkoholismus, drogové závislosti, patologické hráčství atd.). Sexuální deviace. Sexuální dysfunkce.

10. týden: Pedopsychiatrická propedeutika. Specifika duševních poruch u dětí a dospívajících.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

V předmětu budou studenti postupně seznámeni se základními poznatky z psychiatrie, které by mu umožnily lépe pochopit změny psychického stavu jedinců, zařazení symptomatiky a terapie duševních nemocí a jejich komplikací do širšího poznatkového rámce, porozumění psychiatrickému vyšetření a metodám léčby.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HOSÁK, Ladislav, Michal HRDLIČKA a Jan LIBIGER. Psychiatrie a pedopsychiatrie. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2998-8.

•LÁTALOVÁ, Klára. Agresivita v psychiatrii. Praha: Grada, 2013, 240 s. ISBN 978-80-247-4454-4.

•ZVOLSKÝ, Petr a kol. Obecná psychiatrie. Praha: Karolinum. 2005, 192 s. ISBN 978-807-1846-901.

Doporučená literatura:

•HORT, Vladimír, Michal HRDLIČKA, Jana KOCOURKOVÁ, Eva MALÁ a kol. Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál. 2008, 617 s. ISBN 978-80-7367-404-5.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-2
Hejsková M.
14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6123506.html