Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Neurologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFNEU Z,ZK 2 2P+1C česky
Garant předmětu:
Tomáš Nedělka
Přednášející:
Tomáš Nedělka
Cvičící:
Dominika Lukešová, Tomáš Nedělka
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Výuka zaměřena na základní poznatky o příčinách, diagnostice, symptomatologii, terapii a prevenci u neurologických onemocnění se zvláštním zaměřením na možnosti všech forem rehabilitační léčby. Znalost podstaty jednotlivých pomocných vyšetření a aplikace jejich zejména na pohybovou terapii.

Praktická cvičení: anamnéza, základy neurologického vyšetření, demonstrace jednotlivých diagnóz/pacientů.

Požadavky:

Požadavky na studenta: podmínkou zápočtu je 100% účast na cvičeních (akceptovatelná je pouze řádná omluva, max. však 2x a adekvátní náhrada a dostudování učiva po dohodě se cvičícím). Aktivní práce ve výuce, plnění průběžných přezkoušení (2x za semestr).

Výstupní test - single choice s možným doplňováním správné odpovědi, úspěšnost min. 70%.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Neurologické vyšetřování, neurologická terminologie, neurologické syndromy, lokalizace poruch. Cévní onemocnění CNS. Nádory CNS.

2. týden Vertebrogenní onemocnění. Traumatická postižení nervového systému (NS).

3. týden Postižení periferních nervů.

4. týden Zánětlivá onemocnění a degenerativní onemocnění NS.

5. týden Postižení míchy.

6. týden Myopatie, autoimunitní onemocnění NS, RS.

7. týden Záchvatovitá onemocnění. Zobrazovací metody, elektrofyziologické vyšetřovací metody.

8. týden Mozečkové syndromy a jejich terapie.

9. týden Poruchy extrapyramidového systému a možnosti terapie.

10. týden Centrální léze, CMP a jejich terapie.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. cvičení Základní klasifikace poškození PNS a CNS. Neurologické vyšetření horních, dolních končetin a trupu.

2. cvičení Neurologické vyšetření hlavových nervů, bolest a měření bolesti, paréza n. facialis, hodnocení osobnosti.

3. cvičení Vyšetření spasticity, vyšetření pacientů s míšní lézí, pacientů po CMP, se získaným poškozením mozku fyzioterapeutem.

4. cvičení Vyšetření poruch vestibulárního aparátu fyzioterapeutem, BPPV a nácvik repozičních manévrů, diferenciální diagnostika periferní vs. centrální léze, vyšetření poruch mozečkových funkcí.

5. cvičení Vyšetření pacientů s lézí bazálních ganglií fyzioterapeutem (m. Parkinson, m. Huntington).

Cíle studia:

Cílem předmětu je vštípit studentům znalost podstaty jednotlivých pomocných vyšetření a aplikace jejich zejména na pohybovou terapii.

Studijní materiály:

•AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie. 7. vyd. Praha: Galén, 2011, 351 s. ISBN 978-80-7262-707-3.

•OPAVSKÝ, Jaroslav. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, 91 s. ISBN 80-244-0625-X.

•VÉLE, František. Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie: příručka pro terapeuty pracující v neurorehabilitaci. 1. vyd. Praha: Triton, 2012, 222 s. ISBN 978-80-7387-608-1.

Doporučená literatura:

•FULLER, Geraint. Neurologické vyšetření snadno a rychle. 1. české vyd. Praha: Grada, 2008, 253 s. ISBN 978-802-4719-146.

•MYSLIVEČEK, Jaromír. Základy neurověd. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2009, 390 s. ISBN 978-807-3870-881.

•TYRLÍKOVÁ, Ivana a Martin BAREŠ. Neurologie pro nelékařské obory. 2. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012, 305 s. ISBN 978-807-0135-402.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-2
Nedělka T.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2
St
místnost KL:K-310
Lukešová D.
08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
místnost KL:K-310
Lukešová D.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
místnost KL:K-310
Lukešová D.
08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
místnost KL:K-310
Lukešová D.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6122906.html