Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ergoterapie a ergonomie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFEGE KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jana Jelínková
Přednášející:
Jana Jelínková
Cvičící:
Jana Jelínková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V předmětu budou studenti seznámeni s vymezením působnosti ergoterapie v rámci léčebné a ucelené rehabilitace, s možnostmi ergoterapie v jednotlivých oblastech praxe a získají přehled o ergoterapeutických přístupech a metodách používaných u konkrétních cílových skupin pacientů. Hlavním cílem ergoterapie je pomoci osobám s disabilitou řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro život nepostradatelné, a napomáhat tak k aktivnímu začlenění do rodinného, pracovního i společenského života.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet:

písemný test (40 otázek s možností volby správné odpovědi)

Bodové ohodnocení testu:

40–36= A (1)

35-32= B (1-)

31-28= C (2)

27-24= D (2-)

23-22= E (3)

19 a méně= F (neprospěl)

Požadavky na studenta: 100% účast na cvičeních, průběžné hodnocení (student nesmí být hodnocen z dílčích zkoušení ani jednou stupněm F), závěrečné praktické opakování.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. Představení oboru ergoterapie – cíle oboru, historie, základy teorie ergoterapie, ergoterapeutická terminologie, oblasti ergoterapie, požadavky na ergoterapeuta. Ergoterapeutický proces, hodnocení v ergoterapii, prostředky intervence ergoterapeuta, ergoterapeutické přístupy a metody.

2. Kompenzační pomůcky, adaptace prostředí, ergonomie – základní princip a uplatnění ergonomických zásad při práci s pacienty, výběru kompenzačních pomůcek a adaptaci prostředí.

3. Ergoterapie v pediatrii (onemocnění, přístupy, využití hry, poradenství a spolupráce s rodinou).

4. Ergoterapie v geriatrii (hodnocení potřeb, specifika ergoterapie u seniorů s pohybovými, interními, smyslovými, psychickými potížemi, syndrom demence, prevence pádů, podpora aktivního stárnutí).

5. Ergoterapie v neurologii (ergoterapie při cévní mozkové příhodě, traumatickém poranění mozku, spinálních lézích, roztroušené mozkomíšní sklerose).

6. Ergoterapie u osob s duševním onemocněním a mentálním postižením. Úvod do ergoterapie v předpracovní a pracovní rehabilitaci.

7. Ergoterapie ruky - možnosti cílené ergoterapie při různých postiženích a poraněních ruky, kompenzační pomůcky.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1.–4. týden Pracovní činnosti a techniky jejich nácviku. Nácvik používání a indikace kompenzačních pomůcek.

5.–6. týden Seznámení s prostředím a prací v jednotlivých chráněných dílnách (keramika, výtvarná řemesla, truhlářská dílna).

7.–8. týden Praktické ukázky jednotlivých terapeutických činností v závislosti na diagnóze, věku, vitalitě a psychickém stavu pacienta.

9. týden Ukázky a návrhy protézy (hrudní, pánevní, končetiny nebo kloubní). Ergoterapeutické poznatky v předpracovní a pracovní rehabilitaci.

10. týden Ergoterapie ruky, výcvik úchopu, psaní rukou a strojem, psaní za pomoci kompenzační pomůcky.

Cíle studia:

Student získá po absolvování předmětu základní znalosti o oboru ergoterapie v rozsahu nezbytném pro efektivní spolupráci fyzioterapeuta s ergoterapeutem v interdisciplinárním týmu, porozumí ergoterapeutické terminologii a získá přehled o základních ergoterapeutických přístupech a metodách v jednotlivých oblastech praxe..

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ŠVESTKOVÁ, Olga, Kateřina SVĚCENÁ a kol. Ergoterapie – skripta pro studenty bakalářského oboru Ergoterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Praha: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2013, 199 s. ISBN 978-80-260-4101-6.

•KRIVOŠÍKOVÁ, Mária. Úvod do ergoterapie. Praha: Grada, 2011, 368 s. ISBN 978-80-247-2699-1.

•KLUSOŇOVÁ, Eva. Ergoterapie v praxi. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011, 264 s. ISBN 978-80-7013-535-8.

•KONDZIOŁKOVÁ, Jolana. Ergoterapie v klinických oborech 2. Ostrava: Ostravská univerzita: Ostrava, 2011, 63 s. ISBN 978-80-7464-097-1.

•VYSKOTOVÁ, Jana. Ergonomie pro zdravotnické pracovníky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011, 75 s. ISBN 978-80-7368-836-3.

•JELÍNKOVÁ, Jana, Mária KRIVOŠÍKOVÁ a Ludmila ŠAJTAROVÁ. Ergoterapie. Praha: Portál, 2009, 270 s. ISBN 978-807-3675-837

• KOLÁŘ, P. a kol. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1

Doporučená literatura:

• VYSKOTOVÁ, J., KREJČÍ, I., MACHÁČKOVÁ, K. Terapie ruky. Univerzita Palackého v Olomouci: Olomouc, 2021, 422 s. ISBN 978-80-244-5767-3

• ČERVENKOVÁ, R., KOLÁŘ, P. Labyrint pohybu. Praha: Vyšehrad, 2018, 272 s. ISBN 978-80-7429-975-9

• VYSKOTOVÁ, J., MACHÁČKOVÁ, K. Jemná motorika. Vývoj, motorická kontrola, hodnocení a testování. Praha: Grada, 2013, 176 str. ISBN 978-80-247-4698-2

• MALÝ, S., KRÁL, M., HANÁKOVÁ, E. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010, 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.

• VOTAVA, J. Ergoterapie a technické pomůcky v rehabilitaci. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009, 71 s. ISBN 978-80-7372-449-8.

• FALTÝNKOVÁ, Z. Doporučené postupy pro zachování funkce horní končetiny u tetraplegiků. Svaz paraplegiků, 2006, 38 s.

• KÁBRTOVÁ, A. a kol. Doporučené postupy pro práci psychologa v centrech pro léčení pacientů s poškozením míchy. Svaz paraplegiků, 2005, 12 s.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-2
Jelínková J.
16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6122806.html