Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Odborná praxe v rehabilitačním ústavu I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFOPRU1 Z 3 120XH česky
Garant předmětu:
Monika Donevová
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem odborných praxí v rehabilitačním ústavu je aplikace získaných základních praktických dovedností fyzioterapeuta v provozu rehabilitačního ústavu. Student je zařazen do skutečného zdravotnického provozu a po celou dobu odborné praxe. Pracuje pod dohledem vedoucího fyzioterapeuta, který ho rovněž hodnotí. Součástí hodnocení je nejen aplikace získaných teoretických vědomostí ale i schopnost samostatné práce, komunikace, práce v týmu, vedení zdravotnické dokumentace, samostatnost a rozhodnost při plnění svěřených úkolů.

Skladba pacientů se řídí možnostmi pracoviště, ale vždy tak, aby ve svém souboru poskytovala plný průřez základních fyzioterapeutických diagnóz.

Studenti budou provádět kompletní vyšetření (anamnéza, antropometrie, goniometrie, svalový test, zkrácené a hyperaktivní svaly, hypermobilita, stoj a chůze, distance na páteři), kondiční cvičení (schopnost komunikace se skupinou), asistovaná cvičení, v rámci individuálního cvičení vykonávat aktivní a pasivní pohyby, základní dechovou gymnastiku, polohování, vertikalizaci a manipulaci s pacientem, aplikaci fyzikální terapie. Studenti budou seznámeni s vedením zdravotnické dokumentace a vykazováním kódů zdravotním pojišťovnám.

Student absolvuje odbornou souvislou praxi na jednom z uvedených rehabilitačních ústavů: Kladruby, Brandýs nad Orlicí, Chuchelná, Hrabyně.

Získané způsobilosti:

Po absolvování předmětu je student schopen:

•samostatně pod odborným dohledem pracovat v rehabilitačním ústavu.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

•potvrzení absolvování odborné praxe v deníku odborné praxe studentů oboru fyzioterapie v plném rozsahu požadovaných hodin (120 hodin);

•slovní hodnocení vedoucího fyzioterapeuta, zapsané v deníku odborné praxe;

•ohodnocení studenta klasifikačním stupněm dle platné klasifikační stupnice.

Požadavky na studenta:

•100% účast na praxi;

•praktické prokázání vědomostí a dovedností získaných studiem odborných fyzioterapeutických předmětů v provozu rehabilitačního ústavu;

•hodnocení je souhrnem znalostí, přístupu k pacientovi i k ostatnímu zdravotnickému personálu, komunikace, práce v týmu;

•pokud bude student vedoucím fyzioterapeutem hodnocen F, nebude mu praxe uznána, ani když bude mít splněný předepsaný počet hodin praktické výuky.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Zaměření odborné praxe:

•praktické využití teoretických poznatků a nácviku na cvičeních odborně zaměřených předmětů I. ročníku;

•odběr anamnestických dat;

•seznámení se specifikou rehabilitačního zařízení;

•pasivní pohyby HK, DK;

•polohování;

•dechová gymnastika (statická, dynamická, vědomě prohloubené dýchání);

•reedukace posturálních funkcí (vertikalizace);

•nácvik chůze, nácvik chůze s ortopedickými pomůckami, protézami;

•nácvik manipulace s protézami, nasazování;

•nácvik pohybu s použitím vozíku;

•aplikování základních fyzioterapeutických postupů;

•práce se zdravotnickou dokumentací.

Cíle studia:

Cílem odborných praxí v rehabilitačním ústavu je aplikace získaných základních praktických dovedností fyzioterapeuta v provozu rehabilitačního ústavu. Student je zařazen do skutečného zdravotnického provozu a po celou dobu odborné praxe. Pracuje pod dohledem vedoucího fyzioterapeuta, který ho rovněž hodnotí. Součástí hodnocení je nejen aplikace získaných teoretických vědomostí ale i schopnost samostatné práce, komunikace, práce v týmu, vedení zdravotnické dokumentace, samostatnost a rozhodnost při plnění svěřených úkolů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BERANOVÁ, Zuzana. Léčení pohybem. Olomouc: Poznání, 2007, 141 s. ISBN 978-80-86606-57-6.

•DYLEVSKÝ, Ivan. Kineziologie – základy strukturální kineziologie. Praha: Triton, 2009, 240 s. ISBN 978-80-7387-324-0.

•GROSS, Jeffrey M., Joseph FETTO a Elaine Rosen SUPNICK. Vyšetření pohybového aparátu: překlad druhého anglického vydání. Praha: Triton, 2005, 599 s. ISBN 80-725-4720-8.

•HÁJKOVÁ, Simona, Irena NOVOTNÁ a Ludmila SALABOVÁ. Mobilizace periferních kloubů. V Praze: České vysoké učení technické, 2014, 163 s. ISBN 978-80-01-05517-5.

•HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. 3., nezměněné vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010, 135 s. ISBN 978-807-0135-167.

•JANDA, Vladimír. Svalové funkční testy. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 325 s. ISBN 80-247-0722-5.

•KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

•LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. přeprac. vyd. Praha: Sdělovací technika, 2003, 411 s. ISBN 80-866-4504-5.

•NAVRÁTIL, Leoš et al. Nové pohledy na neinvazivní laser. Praha: Grada Publishing, 2015, 172 s. ISBN 978-80-247-1651-0.

•PFEIFFER, Jan. Neurologie v rehabilitaci: pro studium a praxi. Praha: Grada, 2007, 352 s. ISBN 978-80-247-1135-5.

•PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ. Fyzikální terapie: manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009, 218 s. ISBN 978-80-247-2899-5.

•SALABOVÁ, Ludmila, Simona HÁJKOVÁ a Irena NOVOTNÁ. Mobilizační techniky v oblasti páteře. V Praze: České vysoké učení technické, 2017, 114 s. ISBN 978-80-01-06061-2.

•SLOUKA, David. Lasery při výkonech v ambulantní a klinické praxi. Plzeň: Euroverlag, 2015, 141 s. ISBN 978-80-7177-968-1.

•VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2006, 375 s. ISBN 80-725-4837-9.

Doporučená literatura:

•JANKOVSKÝ, Jiří. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická hlediska. 2. vyd. Praha: Triton, 2006, 173 s. ISBN 80-725-4730-5.

•LEVITOVÁ, Andrea a Blanka HOŠKOVÁ. Zdravotně-kompenzační cvičení. Praha: Grada Publishing, 2015, 112 s. ISBN 978-80-247-4836-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6121706.html