Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFOPRLN1 Z 3 120XH česky
Garant předmětu:
Petra Fialová
Přednášející:
Cvičící:
Petra Fialová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti budou provádět kompletní vyšetření (anamnéza, antropometrie, goniometrie, svalový test, zkrácené a hyperaktivní svaly, hypermobilita, stoj a chůze, distance na páteři), kondiční cvičení (schopnost komunikace se skupinou), asistovaná cvičení, v rámci individuálního cvičení vykonávat aktivní a pasivní pohyby, základní dechovou gymnastiku, polohování, vertikalizaci a manipulaci s pacientem, nácvik chůze, nácvik chůze s ortopedickou pomůckou a aplikaci fyzikální terapie. Studenti budou prakticky seznámeni s vedením zdravotnické dokumentace a vykazováním kódů zdravotním pojišťovnám. Studenti absolvují odbornou souvislou praxi na pracovištích: Oblastní nemocnice v Kladně, IKEM, Klinika Na Košíku, nemocnice Uherské Hradiště, nemocnice v Ostrově nad Ohří, nemocnice v Sokolově, nemocnice ve Vrchlabí, nemocnice v Sušici.

Získané způsobilosti:

Po absolvování předmětu je student schopen:

•využít získané odborné dovednosti v praxi zdravotnického zařízení lůžkové části – na základních odděleních nemocnic;

•orientovat se v dokumentaci konkrétního zdravotnického zařízení – interního, chirurgického, ortopedického, traumatologického, rehabilitačního oddělení, oddělení následné dlouhodobé péče, zařízení lázeňské péče.

•samostatné práce pod odborným dohledem – chirurgické, traumatologické, interní oddělení, oddělení následné péče, oddělení dlouhodobé péče.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

•potvrzení absolvování odborné praxe v deníku odborné praxe studentů oboru Fyzioterapie v plném rozsahu požadovaných hodin (120 hodin);

•slovní hodnocení vedoucího fyzioterapeuta, zapsané v deníku odborné praxe;

•ohodnocení studenta klasifikačním stupněm dle platné klasifikační stupnice.

Požadavky na studenta:

•100% účast na praxi;

•praktické prokázání vědomostí a dovedností získaných studiem odborných fyzioterapeutických předmětů v provozu ambulantního zařízení;

•hodnocení je souhrnem znalostí, přístupu k pacientovi i k ostatnímu zdravotnickému personálu, komunikace, práce v týmu;

•pokud bude student vedoucím fyzioterapeutem hodnocen F, nebude mu praxe uznána, ani když bude mít splněný předepsaný počet hodin praktické výuky.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Zaměření odborné praxe:

•seznámení s lékařskou dokumentací, dokumentací fyzioterapeuta;

•pasivní pohyby HK, DK;

•aktivní pohyby (aktivně asistovaný, proti odporu, v odlehčení, rytmická stabilizace);

•kondiční cvičení;

•dechová gymnastika (statická, dynamická, vědomě prohloubené dýchání);

•polohování;

•reedukace posturálních funkcí (vertikalizace);

•nácvik chůze, nácvik chůze s ortopedickou pomůckou;

•seznámení s pomůckami (polohovací pomůcky, motorová dlaha, korzety, pomůcky pro vertikalizaci).

Cíle studia:

Cílem odborných praxí na lůžkovém oddělení je seznámení se s provozem a ošetřovatelskou péčí hospitalizovaných pacientů. Studenti osvojí v praxi kondiční cvičení, dechovou gymnastiku a polohování. Student je zařazen do provozu rehabilitačního zařízení po celou dobu odborné praxe. Pracuje pod dohledem vedoucího fyzioterapeuta, který ho rovněž hodnotí. Součástí hodnocení je především aplikace získaných praktických dovedností a vědomostí, komunikace, práce v týmu. Součástí odborné praxe je vedení zdravotnické dokumentace, samostatnost a rozhodnost při plnění svěřených úkolů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BERANOVÁ, Zuzana. Léčení pohybem. Olomouc: Poznání, 2007, 141 s. ISBN 978-80-86606-57-6.

•DYLEVSKÝ, Ivan. Kineziologie – základy strukturální kineziologie. Praha: Triton, 2009, 240 s. ISBN 978-80-7387-324-0.

•HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. 3., nezměněné vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010, 135 s. ISBN 978-807-0135-167.

•JANDA, Vladimír. Svalové funkční testy. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 325 s. ISBN 80-247-0722-5.

•KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

•NAVRÁTIL, Leoš. Nové pohledy na neinvazivní laser. Praha: Grada Publishing, 2015, 172 s. ISBN 978-80-247-1651-0.

•PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ. Fyzikální terapie: manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009, 218 s. ISBN 978-80-247-2899-5.

•SLOUKA, David. Lasery při výkonech v ambulantní a klinické praxi. Plzeň: Euroverlag, 2015, 141 s. ISBN 978-80-7177-968-1.

•VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2006, 375 s. ISBN 80-725-4837-9.

Doporučená literatura:

•HÁJKOVÁ, Simona, Irena NOVOTNÁ a Ludmila SALABOVÁ. Mobilizace periferních kloubů. V Praze: České vysoké učení technické, 2014, 163 s. ISBN 978-80-0105-517-5.

•JANKOVSKÝ, Jiří. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická hlediska. 2. vyd. Praha: Triton, 2006, 173 s. ISBN 80-725-4730-5.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6121606.html