Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFOPRLN1 Z 3 120XH česky
Garant předmětu:
Monika Donevová
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti budou provádět kompletní vyšetření (anamnéza, antropometrie, goniometrie, svalový test, zkrácené a hyperaktivní svaly, hypermobilita, stoj a chůze, distance na páteři), kondiční cvičení (schopnost komunikace se skupinou), asistovaná cvičení, v rámci individuálního cvičení vykonávat aktivní a pasivní pohyby, základní dechovou gymnastiku, polohování, vertikalizaci a manipulaci s pacientem, nácvik chůze, nácvik chůze s ortopedickou pomůckou a aplikaci fyzikální terapie. Studenti budou prakticky seznámeni s vedením zdravotnické dokumentace a vykazováním kódů zdravotním pojišťovnám. Studenti absolvují odbornou souvislou praxi na pracovištích: Oblastní nemocnice v Kladně, IKEM, Klinika Na Košíku, nemocnice Uherské Hradiště, nemocnice v Ostrově nad Ohří, nemocnice v Sokolově, nemocnice ve Vrchlabí, nemocnice v Sušici.

Získané způsobilosti:

Po absolvování předmětu je student schopen:

•využít získané odborné dovednosti v praxi zdravotnického zařízení lůžkové části – na základních odděleních nemocnic;

•orientovat se v dokumentaci konkrétního zdravotnického zařízení – interního, chirurgického, ortopedického, traumatologického, rehabilitačního oddělení, oddělení následné dlouhodobé péče, zařízení lázeňské péče.

•samostatné práce pod odborným dohledem – chirurgické, traumatologické, interní oddělení, oddělení následné péče, oddělení dlouhodobé péče.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

•potvrzení absolvování odborné praxe v deníku odborné praxe studentů oboru Fyzioterapie v plném rozsahu požadovaných hodin (120 hodin);

•slovní hodnocení vedoucího fyzioterapeuta, zapsané v deníku odborné praxe;

•ohodnocení studenta klasifikačním stupněm dle platné klasifikační stupnice.

Požadavky na studenta:

•100% účast na praxi;

•praktické prokázání vědomostí a dovedností získaných studiem odborných fyzioterapeutických předmětů v provozu ambulantního zařízení;

•hodnocení je souhrnem znalostí, přístupu k pacientovi i k ostatnímu zdravotnickému personálu, komunikace, práce v týmu;

•pokud bude student vedoucím fyzioterapeutem hodnocen F, nebude mu praxe uznána, ani když bude mít splněný předepsaný počet hodin praktické výuky.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Zaměření odborné praxe:

•seznámení s lékařskou dokumentací, dokumentací fyzioterapeuta;

•pasivní pohyby HK, DK;

•aktivní pohyby (aktivně asistovaný, proti odporu, v odlehčení, rytmická stabilizace);

•kondiční cvičení;

•dechová gymnastika (statická, dynamická, vědomě prohloubené dýchání);

•polohování;

•reedukace posturálních funkcí (vertikalizace);

•nácvik chůze, nácvik chůze s ortopedickou pomůckou;

•seznámení s pomůckami (polohovací pomůcky, motorová dlaha, korzety, pomůcky pro vertikalizaci).

Cíle studia:

Cílem odborných praxí na lůžkovém oddělení je seznámení se s provozem a ošetřovatelskou péčí hospitalizovaných pacientů. Studenti osvojí v praxi kondiční cvičení, dechovou gymnastiku a polohování. Student je zařazen do provozu rehabilitačního zařízení po celou dobu odborné praxe. Pracuje pod dohledem vedoucího fyzioterapeuta, který ho rovněž hodnotí. Součástí hodnocení je především aplikace získaných praktických dovedností a vědomostí, komunikace, práce v týmu. Součástí odborné praxe je vedení zdravotnické dokumentace, samostatnost a rozhodnost při plnění svěřených úkolů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BERANOVÁ, Zuzana. Léčení pohybem. Olomouc: Poznání, 2007, 141 s. ISBN 978-80-86606-57-6.

•DYLEVSKÝ, Ivan. Kineziologie – základy strukturální kineziologie. Praha: Triton, 2009, 240 s. ISBN 978-80-7387-324-0.

•HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. 3., nezměněné vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010, 135 s. ISBN 978-807-0135-167.

•JANDA, Vladimír. Svalové funkční testy. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 325 s. ISBN 80-247-0722-5.

•KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

•NAVRÁTIL, Leoš. Nové pohledy na neinvazivní laser. Praha: Grada Publishing, 2015, 172 s. ISBN 978-80-247-1651-0.

•PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ. Fyzikální terapie: manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009, 218 s. ISBN 978-80-247-2899-5.

•SLOUKA, David. Lasery při výkonech v ambulantní a klinické praxi. Plzeň: Euroverlag, 2015, 141 s. ISBN 978-80-7177-968-1.

•VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2006, 375 s. ISBN 80-725-4837-9.

Doporučená literatura:

•HÁJKOVÁ, Simona, Irena NOVOTNÁ a Ludmila SALABOVÁ. Mobilizace periferních kloubů. V Praze: České vysoké učení technické, 2014, 163 s. ISBN 978-80-0105-517-5.

•JANKOVSKÝ, Jiří. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická hlediska. 2. vyd. Praha: Triton, 2006, 173 s. ISBN 80-725-4730-5.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6121606.html