Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Hematologie a transfuzní služba II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLHTS2 Z,ZK 4 2P+3L česky

Podmínkou zápisu na předmět F7PBLHTS2 je, že student úspěšně absolvoval F7PBLHTS1 nebo získal zápočet a nevyčerpal všechny zkouškové termíny předmětu F7PBLHTS1. Předmět F7PBLHTS2 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PBLHTS1

Garant předmětu:
Miloš Bohoněk
Přednášející:
Miloš Bohoněk
Cvičící:
Miroslava Kricnerová, Tatjana Markovina
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti jsou seznámeni s oborem transfuziologie (transfuzní služba, transfuzní lékařství).

Značná pozornost je věnována krevně skupinovým systémům, jejich klinickému významu, laboratornímu vyšetřování, včetně popisu a praktického zvládnutí jednotlivých laboratorních metod a postupů. Kromě erytrocytární imunohematologie je vyložena též imunohematologie trombocytů a leukocytů. Předmět je dále orientován tak, aby studenti zvládli základy odběru a zpracování krve, výrobu a druhy jednotlivých transfuzních přípravků, jejich skladování a expedici na klinická oddělení. Součástí této problematiky je znalost rozlišení transfuzních přípravků a krevních derivátů a výroby suroviny na průmyslové zpracování. Zvláštní kapitolou jsou specielní odběrové postupy, dárcovské i léčebné. Studenti jsou seznámeni se zásadami správné výrobní praxe v transfuzní službě a kontrolách kvality při výrobě transfuzních přípravků, včetně detailního popisu laboratorního vyšetřování infekčních markerů u dárců krve. Nedílnou součástí výuky je poznání zásad účelné hemoterapie, léčby a zajištění masivního krvácení, problematicky autotransfuze a transplantace krvetvorných buněk. Opomenuto není ani seznámení se zásady managementu transfuzní stanice a organizace transfuzní služby, včetně vojenské transfuzní služby a systému krizové krevní politiky státu.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

1. Povinná účast na cvičeních. Je povolena absence na 2 vyučovacích hodinách cvičení. Delší neúčast je možná jen z velmi závažných důvodů a musí být omluvená doložitelným způsobem. Forma náhrady bude domluvena s vedoucím cvičení a bude provedena kontrola doplnění látky.

2. Samostatné správné provedení vyšetření krevní skupiny, screeningu nepravidelných protilátek a testu kompatibility.

4. Splnění zápočtového testu minimálně na 50 % z možného počtu bodů. Test obsahuje celkem 30 otázek. Z toho 27 je se čtyřmi možnými odpověďmi (jedna je správná a její zvolení je hodnoceno 1 bodem), 3 otázky jsou otevřené (podle správnosti a úplnosti jsou odpovědi hodnocené 0-3 body). tj. maximální možný počet získaných bodů je 36.

Hodnocení:

A (1):36 - 32 bodů (100-90%)

B (1-):31 - 29 bodů (89-90%)

C (2):28 - 25 bodů (79-70%)

D (2-):24 - 22 bodů (69-60%)

E (3): 21 - 18 bodů (59-50%)

F (neprospěl): ≤ 17 bodů ≤ 49%)

Po vyhodnocení testu (do jednoho týdne) bude případně vyhlášen opravný termín. Zápočtový test je možné opakovat 1 x, při opakovaném neúspěchu bude student přezkoušen ústně.

Požadavky na zkoušku:

Podmínkou přihlášení se na zkoušku jsou úspěšně složené oba zápočty. Zkouška probíhá ústně, student si vylosuje 3 otázky z těchto tří okruhů: hematologie, transfuziologie, laboratorní vyšetření. Přípustné jsou 2 opravné termíny.

Osnova přednášek:

1.týden – 4 hodiny:

•Seznámení s historií a náplní oboru transfuzní služba a transfuzní lékařství: vymezení oboru, transfuzní služba a transfuzní lékařství, historie oboru, objevy krevních skupin, vývoj transfuzních technik, správná výrobní praxe v transfuzní službě (plk.gšt.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.).

•Organizace transfuzní služby: organizace transfuzní služby v ČR a ve světě, dárcovství krve, dárcovství krvetvorných buněk, vojenská transfuzní služba, krizová krevní politika (plk.gšt.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.).

2.týden – 4 hodiny

•Imunohematologie erytrocytů: krevně skupinový systém ABO a Rh, další krevně skupinové systémy, antierytrocytární protilátky a jejich klinický význam, SEKK v imunohematologii (Ing.Ludmila Landová, Ph.D.)

3.týden – 4 hodiny

•Laboratorní metody v imunohematologii erytrocytů: vyšetření krevních skupin, screening a identifikace protilátek, laboratorní metody v imunohematologii erytrocytů, automatizace v imunohematologii, test kompatibility, preanalytická fáze v imunohematologii, speciální imunohematologická vyšetření, genotypizace erytrocytárních antigenů, kontroly kvality v imunohematologii, verifikace imunohematologických metod (plk.gšt.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D., Ing.Ludmila Landová, Ph.D.)

4.týden – 4 hodiny

•Imunohematologie trombocytů a leukocytů - teoretické základy (Ing.Ludmila Landová, Ph.D.)

•Imunohematologie trombocytů a leukocytů – vyšetřovací metody (Ing.Ludmila Landová, Ph.D.)

•Odběry dárců krve a jejích složek - odběry plné krve, přístrojové odběry krevních složek (plk.gšt.MUDr.Miloš Bohoněk)

•Zpracování odebrané krve a jejích složek - centrifugace, zmražení, deleukotizace, inaktivace, promytí, značení, transport (plk.gšt.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.)

5.týden – 4 hodiny

•Laboratorní vyšetření dárců krve - imunohematologické vyšetření dárců krve, laboratorní vyšetření infekčních markerů dárců krve (plk.gšt.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.)

•Transfuzní přípravky - erytrocytární přípravky a jejich použití, trombocytární a plazmatické přípravky a jejich použití, krevní deriváty (pplk.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.)

•Kryokonzervace krve -teoretické základy kryokonzervace, kryokonzervace erytrocytů, kryokonzervace trombocytů, použití kryokonzervovaných přípravků (plk.gšt.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.)

•Účelná hemoterapie - zásady účelné hemoterapie, režimy požadavků na transfuzní přípravky, potransfuzní reakce a komplikace, vyšetření potransfuzní reakce (plk.gšt.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.)

Osnova cvičení:

Osnova, organizace a časová dotace praktické výuky (OHKT ÚVN):

Studenti jsou rozděleni do skupin po 3-4 studentech, kdy každá skupina absolvuje tuto praktickou výuku:

1.den – 5 hod.

•Vyšetření krevní skupiny

•Screening antierytrocytárních protilátek

•Denní kontroly kvality imunohematologických vyšetření

2.den – 5 hod.

•Předtransfuzní vyšetření a test kompatibility

•Výdej transfuzních přípravků

3.den – 5 hod.

•Imunohematologické vyšetření dárců krve

•Screening infekčních markerů u dárců krve

•Kontrola kvality transfuzních přípravků

4.den – 5 hod.

•Registrace dárců krve a jejích složek

•Předodběrové vyšetření dárců krve a jejích složek

•Odběry dárců krve a jejích složek

•Zpracování plné krve – centrifugace, separace, šokové zmražení, značení

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu transfuzní služba v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru zdravotní laborant.

Studijní materiály:

•INDRÁK, Karel (ed.) Hematologie a transfuzní lékařství. Praha: Triton, 2014, 612 s. ISBN 978-80-7387-722-4.

•PENKA, Miroslav, SLAVÍČKOVÁ, Eva. Hematologie a transfuzní lékařství I. Hematologie. Praha: Grada, 2011, 488 s. ISBN 978-80-247-3459-0.

•PENKA, Miroslav, SLAVÍČKOVÁ, Eva. Hematologie a transfuzní lékařství II. Transfuzní lékařství. Praha: Grada, 2012, 208 s. ISBN 978-80-247-3460-6.

•PECKA, Miroslav. Laboratorní hematologie v přehledu. Český Těšín: FINIDR, 2006, 160 s. ISBN 80-86682-00-5.

•ŘEHÁČEK, Vít a kol. Transfuzní lékařství. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 237 s. ISBN 978-80-247-4534-3.

•MASOPUST, Jiří, PÍSAČKA, Martin. Praktická imunohematologie – erytrocyty. 2. přepracované a doplněné vyd., Praha: Grada, 2022. 448 s., ISBN: 978-80-271-3377-2

•Transfuze a hematologie dnes, odborný časopis ČLS JEP

•Doporučené postupy Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP http://www.transfuznispolecnost.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost ÚVN
Markovina T.
08:00–12:50
(přednášková par. 1)
Dejvice
ÚVN Praha
St
místnost ÚVN
Markovina T.
08:00–12:50
(přednášková par. 1)
Dejvice
ÚVN Praha
místnost ÚVN
Bohoněk M.
13:00–18:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
ÚVN Praha
Čt
místnost ÚVN
Markovina T.
08:00–12:50
(přednášková par. 1)
Dejvice
ÚVN Praha

místnost ÚVN
Markovina T.
08:00–12:50
(přednášková par. 1)
Dejvice
ÚVN Praha
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5858206.html