Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Biochemie I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLBCH1 Z,ZK 4 2P+2L česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Obecná chemie a základní laboratorní výpočty (F7PBLCHLV)
Garant předmětu:
Iveta Horáčková, Martina Turchichová
Přednášející:
Iveta Horáčková, Karel Kotaška, Martina Turchichová
Cvičící:
Iveta Horáčková, Eva Klapková, Martina Turchichová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základy biochemie, se strukturou a vlastnostmi biochemicky významných látek, které tvoří živé organismy, a s principy látkových a energetických přeměn v organismech. Důraz je kladen na pochopení významu těchto látek pro život organismů a propojení získaných vědomostí v širších souvislostech. Student by se měl po absolvování předmětu umět orientovat v biochemických pojmech v kontextu klinické diagnostiky.

Požadavky:

Požadavky k získání zápočtu:

Povinná účast na cvičeních, absence musí být řádně omluvené (ze závažných důvodů) a nahrazené.

Absolvování vstupních testů ke cvičením vždy alespoň na 50 %. Pokud je počet bodů menší, musí být cvičení nahrazeno včetně testu v náhradním termínu. Celkem lze nahrazovat maximálně dvě cvičení.

Vypracování a odevzdání všech protokolů z laboratorních cvičení v dostatečné kvalitě do konce výukové části semestru.

Průběh a hodnocení zkoušky:

Zkouška je tvořena písemným testem a pokrývá rozsah všech přednášek i cvičení.

Celkové hodnocení testu odpovídá platné klasifikační stupnici ECTS.

Osnova přednášek:

•Úvod do biochemie.

•Aminokyseliny, peptidy a proteiny I.

•Aminokyseliny, peptidy a proteiny II.

•Enzymy.

•Nukleové kyseliny a základy molekulové genetiky.

•Lipidy a jejich metabolismus, biomembrány.

•Sacharidy a jejich metabolismus.

•Obecné principy metabolismu a bioenergetika.

•Dýchací řetězec, fotosyntéza.

•Metabolismus dusíkatých látek. Základní separační a analytické metody proteinů.

Osnova cvičení:

•Bezpečnost práce v biochemické laboratoři.

•Příprava roztoků a základy pipetování.

•Vlastnosti, precipitace a denaturace bílkovin.

•Izolace kaseinu.

•TLC aminokyselin.

•Trávicí enzymy a vlastnosti lipidů.

•Vlastnosti a stanovení sacharidů.

•Isolace a vlastnosti nukleových kyselin.

•Náhrady laboratoří.

Cíle studia:

Cílem předmětu biochemie je seznámit studenty se skupinami biochemicky významných látek, pochopit jejich význam pro život organismů a na základě znalostí jejich vzorců umět vyvozovat základní vlastnosti těchto sloučenin. Student by se měl po absolvování předmětu umět orientovat v biochemických pojmech v kontextu klinické diagnostiky i každodenního života. Dalším cílem studia předmětu je naučit se pracovat v biochemické laboratoři podle bezpečnostních pravidel a správných návyků, při řešení úlohy postupovat samostatně podle návodu a správně zpracovat a diskutovat získané výsledky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ŠTERN, Petr a kol. Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 9788024619798.

•RACEK, Jaroslav a kol. Klinická biochemie. 2. vyd. Praha: Galen, 2006. ISBN 8072623249.

•LEDVINA, Miroslav, Alena STOKLASOVÁ a Jaroslav CERMAN. Biochemie pro studující medicíny. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 9788024614144.

Doporučená literatura:

•KODÍČEK, Milan, Olga VALENTOVÁ a Radovan HYNEK. Biochemie: chemický pohled na biologický svět. 2. přepracované vydání. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018. ISBN 978-80-7592-013-3.

•JABOR, Antonín a kol. Vnitřní prostředí. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1221-5.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:A-007
Turchichová M.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. chemie a bioanalyt. metod
Út
St
místnost KL:K-2
Kotaška K.
18:00–19:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2
Čt

místnost KL:A-007
Klapková E.
08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. chemie a bioanalyt. metod
místnost KL:A-007
Klapková E.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. chemie a bioanalyt. metod
místnost KL:A-007
Klapková E.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. chemie a bioanalyt. metod
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5856106.html