Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Obecná chemie a základní laboratorní výpočty

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLCHLV Z,ZK 6 2P+2C+2L česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7PBLCHLV je podmínkou pro zápis na předmět F7PBLZACH.
Úspěšné absolvování předmětu F7PBLCHLV je podmínkou pro zápis na předmět F7PBLBCH1.
Garant předmětu:
Miriam Hošková
Přednášející:
Miriam Hošková
Cvičící:
Danuše Andrisová, Miriam Hošková
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět shrnuje a propojuje vybrané celky z obecné, anorganické a organické chemie a je teoretickou základnou pro navazující chemické předměty. Cvičení jsou zaměřena na základní laboratorní výpočty a řešení problémových úloh odpovídajících tématům odpřednášené látky. Laboratorní cvičení slouží k praktickému výcviku. Studenti se seznámí s prací v rizikovém prostředí chemické laboratoře a osvojí si základní laboratorní postupy a metodiky.

Požadavky:

Požadavky pro udělení zápočtu:

Povinná účast na cvičeních a laboratořích, absence musí být řádně omluveny a nahrazeny.

Úspěšné zvládnutí zápočtových písemných prací (v součtu ze dvou testů minimálně 50 % bodů) nebo úpěšné zvládnutí opravného zápočtového testu. Úspěšné zvládnutí vstupních testů do laboratoře (minimálně 60 % bodů) a absolvování všech laboratorních úloh. Odevzdání vypracovaných protokolů v řádném termínu. Nahrazovat je možno nejvýše dvě úlohy.

Průběh a hodnocení zkoušky:

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část je tvořena dvěma testy (první z obecné a anorganické chemie, druhý z organické chemie). Každý z testů musí být napsán na minimálně 50 % bodů. Některé otázky mohou mít větší váhu při hodnocení než ostatní, a to například ty, které zahrnují početní úlohu či vyžadují komplexní přístup k řešení - bodové hodnocení je u každé úlohy uvedeno. Po úspěšném napsání testů následuje ústní zkoušení. V případě, že výsledky písemné části jsou dostačující pro klasifikaci, může být od ústní části zkoušky ustoupeno. Je-li výsledek kterékoliv části hodnocen stupněm F, je i výsledek zkoušky automaticky F.

Osnova přednášek:

•Atom a radioaktivita.

•Chemická vazba a nevazebné interakce.

•Periodická soustava prvků.

•Termodynamika a kinetika chemických reakcí.

•Teorie kyselin a zásad, pH.

•Základy elektrochemie.

•Úvod do organické chemie.

•Izomerie a alkany.

•Nenasycené uhlovodíky.

•Halogenové deriváty uhlovodíků.

•Dusíkaté deriváty.

•Kyslíkaté deriváty.

•Karboxylové kyseliny a jejich deriváty.

Osnova cvičení:

. Výpočty: složení roztoků - Hmotnostní zlomek; Objemové procento

. Výpočty: složení roztoků - Látkové množství; Molární koncentrace

. Vyčíslování chemických rovnic; Výpočty z chemického vzorce

. Výpočty z chemických rovnic

. Výpočty opakování

. Zápočtový test č. 1

. Výpočet zápočtového testu (ZT 1)

. Výpočty: titrační stechiometrie - Ředění roztoků

. Výpočty: pH

. Výpočty: pH

. Kinetika chemických reakcí a výpočty

. Elektronové strukturní vzorce, VSEPR

. Zápočtový test č. 2

. Periodická soustava prvků

Osnova laboratorních cvičení:

. Bezpečnost práce a první pomoc v chemické laboratoři.

. Základní laboratorní práce.

. Techniky pipetování a přípravy roztoků.

. Příprava izomorfních krystalů.

. Vlastnosti koordinačních sloučenin.

. Příprava a standardizace roztoků.

. Acidobazická titrace.

. Kinetická studie rozkladné reakce.

. Organická syntéza.

. Vlastnosti organických látek.

. Náhrada úloh.

. Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•SEDMIDUBSKÝ, David, Vratislav FLEMR, Jiří SVOBODA a Radek CIBULKA. Základy chemie pro bakaláře. 1. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2011. ISBN 978-80-7080-790-3.

•PACÁK, Josef. Jak porozumět organické chemii. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1837-1,

•FLEMR, Vratislav a Eva HOLEČKOVÁ. Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii. 4. vyd. Praha: VŠCHT Praha, 2001 (2008 dotisk). ISBN 978-80-7080-435-3.

•MAREČEK, Aleš, HONZA Jaroslav. Chemie, sbírka příkladů. 1. vyd. Brno: Proton, 2001. ISBN 80-902402-2-4.

Doporučená literatura:

•KODÍČEK, Milan, Olga VALENTOVÁ a Radovan HYNEK. Biochemie: chemický pohled na biologický svět. 2. přepracované vydání. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018. ISBN 978-80-7592-013-3

•GREENWOOD, N. N. a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1993. ISBN 80-85427-38-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:C-4
Hošková M.
08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
C4, Malý sál
místnost KL:A-015
Hošková M.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. aplik. a fyzik. chemie
místnost KL:A-015
Hošková M.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. aplik. a fyzik. chemie
St
místnost KL:B-137
Andrisová D.
08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-137
Andrisová D.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-137
Andrisová D.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:A-015
Hošková M.
08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. aplik. a fyzik. chemie
místnost KL:A-015
Hošková M.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. aplik. a fyzik. chemie
místnost KL:A-015
Hošková M.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. aplik. a fyzik. chemie
Čt
místnost KL:A-015
Hošková M.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. aplik. a fyzik. chemie

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5855006.html