Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt R1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122PJ1R KZ 5 4C česky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu 122PJ1R je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 122PJ2R
Garant předmětu:
Přednášející:
Ctislav Fiala, Pavel Kopecký, Martin Králík, Petr Mondschein, Pavel Neumann, Jiří Novák, Josef Novák, Miloslava Popenková, Václav Pospíchal, Karel Šeps, Martin Tipka, Tomáš Váchal, Vladimír Žďára
Cvičící:
Ctislav Fiala, Pavel Kopecký, Martin Králík, Vojtěch Mazanec, Petr Mondschein, Pavel Neumann, Jiří Novák, Josef Novák, Miloslava Popenková, Václav Pospíchal, Karel Šeps, Martin Tipka, Miroslav Urban, Tomáš Váchal, Vladimír Žďára
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Dle zadané studie jednodušší stavby (v úrovni projektu k územnímu rozhodnutí) návrh nosné konstrukce objektu v podrobnostech pro provedení stavby. Výběr studentem na zaměření na pozemní, dopravní nebo vodní stavbu.

Požadavky:

Odevzdání prací v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu.

Povinná účast ve výuce, maximálně 3 omluvené absence.

Průběžné korigování prací a kontrola v průběhu výuky.

Výše uvedené požadavky jsou podmínky nutné, ale nikoli postačující pro úspěšné absolvování předmětu.

Zpracování uvedených částí (upřesní konzultující pedagog) a zapsání známky z jednotlivých částí od jednotlivých konzultantů. Po doplnění známky z technologie bude vedoucím projektu udělen zápočet s výslednou známkou (nemusí se jednat o průměr).

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

S ohledem na odlišnosti každého zadání se mohou jednotlivé úkoly i časový rozpis lišit.

Zaměření na pozemní stavby:

1.seznámení s projektovaným typem pozemní stavby, vodohospodářské stavby a silniční stavby (všichni vyučující a studenti), rozdělení studentů

2.ukázka projektu pozemní stavby, zadání jednotlivých částí

3.konstrukční varianty

4.předběžný statický výpočet, návrh skladeb

5.výkresová dokumentace stavebních konstrukcí: řezy, půdorysy, situace

6.kanalizace, vodovod, řešení vytápění

7.skladby všech konstrukcí (podlahy, stěny, střecha, balkóny, terasy)

8.výkres základů

9.výkres výkopů

10.detaily

11.výkres tvaru, technická zpráva, situace stavby

12.hrubý technologický rozbor, orientační časový plán, situace stavby

13.prezentace projektu, zápočty

Zaměření na dopravní stavby:

1.seznámení s projektovaným typem pozemní stavby, vodohospodářské stavby a silniční stavby (všichni vyučující a studenti), rozdělení studentů

2.ukázka projektu dopravní stavby - autobusové nádraží, vstupní podklady (počet stání, počet spojů, kapacita parkoviště, umístění do situace včetně demolice

3.návrhy a posouzení jednotlivých skladeb a konstrukčních řešení

4.návrh demolice, koncepce konstrukčního řešení a umístění pozemní stavby

5.výkresová dokumentace stavebních konstrukcí: řez, půdorys, situace širších vztahů

6.výkresová dokumentace stavebních konstrukcí: půdorys, situace širších vztahů

7.výkres výkopů

8.vzorové příčné řezy

9.návrh odvodnění, inženýrské sítě

10.etapizace výstavby (pokud je nutná), DIO a DIR

11.dopravní značení, technologická zařízení, mobiliář

12.hrubý technologický rozbor, orientační časový plán, situace stavby

13.prezentace projektu, zápočty

Zaměření na vodní stavby:

1.seznámení s projektovaným typem pozemní stavby, vodohospodářské stavby a silniční stavby (všichni vyučující a studenti), rozdělení studentů

2.ukázka projektu jezu, přehrady, zadání, vstupní podklady, hydrologie,

3.hydraulické výpočty: konzumční křivka koryta pod vodním dílem

4.stabilita spodní stavby a vývaru

5.výkresová dokumentace stavebních konstrukcí: řez, půdorys, situace širších vztahů

6.výkres výkopů

7.statický návrh hlavního nosného systému hradicí konstrukce

8.dokumentace hradicí konstrukce: vodorovný řez, svislý řez, pohled,

9.3D výkresy, podklady pro BIM

10.etapizace výstavby, rozdělení stavby na úseky a záběry

11.situace, technická zpráva

12.hrubý technologický rozbor, orientační časový plán, situace stavby

13.prezentace projektu, zápočty

Cíle studia:

Naučit studenta uplatnit komplexní přístup při návrhu, analýze a optimalizaci stavebních konstrukcí z hlediska konstrukčního, technologického i ekonomického.

Studijní materiály:

: Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

: Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění

: Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění

: Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění

: Normy ČSN EN v platném znění

: Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Praha, CONSULTINVEST, 1995

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-583

12:00–15:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
B583
Čt
místnost TH:B-583

14:00–17:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (budova FSv)
B583

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5669106.html