Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zpracování podnikových dat

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
U63C5402 Z,ZK 6 2P+2C
Vztahy:
Předmět U63C5402 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BC-P-ZPDT-01 (vztah je symetrický)
Předmět U63C5402 může být splněn v zastoupení předmětem 32BC-P-ZPDT-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Návrh databáze primárních transakčních systémů, implementaci relační databáze pomocí jazyka SQL, získávání a zpracování dat z primárních transakčních systémů, návrh a implementaci OLAP ukazatelů pro manažerské rozhodování a reportování získaných výsledků pomocí kontingenčních tabulek a grafů.

Požadavky:

zpracování seminárních prací

písemná zkouška

Osnova přednášek:

1. Základy projektování informačních systémů

2. Hierarchická architektura informačního systému, Manažerské informační systémy - základní pojmy

3. Manažeské informační systémy - principy OLAP, ETL proces, datové sklady, datová tržiště

4. Modelování relačních databází pomocí E-R diagramu

5. Normalizace datového modelu

6. Platform specific data model

7. SQL - data definition language a data manipulation language

8. SQL - základy získávání dat z databáze

9. SQL - pokročilejší dotazy do databáze

10. pokročilé zpracování dat

11. základy informační bezpečnosti

Osnova cvičení:

1 - 3 Kontingenční tabulky a grafy

4 - 9 Návrh a implementace databáze

10 - 14 Získávání dat z databáze

Cíle studia:

Cíle předmětu je pochopení a osvojení si principů návrhu a implementace relačních databází a získání schopnosti získávání dat z databází a schopnost tvorby reportů pro manažerské informační systémy.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.

KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.

ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.

KANTARDZIC, Mehmed. Data mining: concepts, models, methods, and algorithms. 2nd ed. Hoboken, N.J.: IEEE Press, c2011. ISBN 978-0-470-89045-5.

Dokumentace k databázovému serveru MySQL - http://dev.mysql.com

Doporučené pomůcky:

Software DIA (distribuován pod licencí GNU GPL - volně ke stažení pro kohokoliv)

Software MySQL Front (freeware - volně ke stažení pro kohokoliv)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5667606.html