Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomika a vzdělávání

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U63C5303 KZ 6 12B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Směr politiky Evropské unie a České republiky v oblasti vzdělání, zřetel ekonomického zabezpečení. Strukturální fondy Evropské unie. Základní programové dokumenty vzdělávací politiky EU a ČR, odraz v zabezpečení a řízení ekonomických činností. Finanční toky ve školství ČR. Ekonomika a zaměstnanost. Mzdové prostředky pro odměňování zaměstnanců v resortu školství. Zřizování škol a školských zařízení v ČR. Financování škol a školských zařízení. Druhy finančních prostředků. Rozpočet regionálního školství a rozpočet školy, školského zařízení, zdroje, struktura. Státní, veřejné, soukromé, církevní školství a jeho financování. Účetnictví ve školství, zásady jeho řízení a vedení. Doplňková a jiná činnost. Daně ve školství. Majetek, hospodaření s majetkem, reprodukce majetku, inventarizace atp. Fondy v ekonomice škol, pravidla a zásady zřizování a vedení, rozpočet. Ekonomické výkaznictví ve školství, výroční hodnocení a zprávy atp.

Požadavky:

Přístup ke studiu: Obsah předmětu je zaměřen na výklad pojmosloví vzdělávání a ekonomiky, tj. vzdělávací cíle vyspělých zemí, evropského společenství i programové záměry českého prostředí a na ekonomické cíle, které směřují k vybudování integrující společnosti, která poskytuje rovné příležitosti přístupu ke kvalitnímu učení v průběhu celého života všem lidem, a v níž je vzdělávání založené především na potřebách a požadavcích jednotlivců; k přizpůsobování nabídky vzdělávání a organizace výdělečně činného života tak, aby se lidé mohli učit v průběhu celého života a mohli si plánovat, jak kombinovat učení, práci a rodinný život. Zdůrazňují se přitom dva stejně důležité úkoly v oblasti vzdělávání: podporovat aktivní občanství a podporovat zaměstnatelnost.

Ukončení - písemná zkouška, test znalostí.

Osnova přednášek:

Ekonomie ve vzdělávání. Ekonomika školství. Výdaje na školství, výdaje na vzdělání/vzdělávání, výdaje na žáka/studenta. Efektivnost vzdělávání. Finanční toky ve školství. Normativ na žáka/studenta. Rozpočet školy, rozpočtové kapitoly. Rozpočet FKSP a ostatních fondů. Investiční a neinvestiční prostředky. Hlavní a doplňková, resp. jiná činnost školy. Majetek, hospodaření s majetkem, účtování majetku. Inventarizace. Veřejné zakázky. Účetnictví příspěvkových organizací, účetní rozvaha, účetní doklady, účtová osnova, účetní rozvrh, účetní knihy, rozbory hospodaření. Vnitřní organizační směrnice. Finanční kontrola. Výroční zpráva o hospodaření. Vzdělávací programy EU, ČR; Rámcový vzdělávací program (RVP); Vzdělávací program školy (ŠVP). Systémy managementu jakosti. Evaluace a autoevaluace v oblasti hospodaření školy.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je podat posluchačům nejnovější informace o vzájemných vazbách a vlivech mezi procesem vzdělávání a ekonomikou (v celostátní a s přihlédnutím k mezinárodní rovině, v regionální a místní úrovni). Podstatou je pochopení vlivů na ekonomickou efektivnost vzdělávání z hlediska jak jednotlivce (studujícího), jeho budoucího uplatnění (v pozici pedagoga, zaměstnavatele, vedoucího organizace ve školství), tak společnosti (vzdělanost populace - regionální, česká i evropská dimenze). Posluchač dále získá přehled o základních formách hospodaření vzdělávacích institucí. Sleduje problematiku finančních toků ve školství, druhy prostředků, efektivnost, kvalifikace, kompetence pro řízení jednotlivých procesů ve vzdělávání (kompetence v oblasti uplatňování práva, ekonomiky, organizace pedagogického procesu ve škole, případně i mimoškolních činnostech). Následuje seznámení s podstatou ekonomické efektivnosti vzdělávání, včetně otázek měřitelnosti výsledků, návratnosti vložených prostředků atp. Těžištěm je rozbor procesů financování škol a školských zařízení, dále jednotlivých rozhodujících vlivů na ekonomiku vzdělávání - požadavky na kvalifikaci a základní kompetence, problematiku inovace a specializace v oblasti obsahu a řízení vzdělávání. Studující se dále seznámí s konkrétními informacemi o formách hospodaření a financování vzdělávacích institucí, s odlišnostmi vyplývajícími z jejich právního postavení (škol a školských zařízení zřizovaných státem - MŠMT, kraji a obcemi, zřizovateli soukromých a církevních škol a školských zařízení). Seznámí se základními postupy v oblasti tvorby a realizace rozpočtu, vytváření rozpočtových fondů a možnostmi jejich čerpání, praxí v oblasti účetnictví, nakládání a hospodaření s majetkem, zásadami inventarizace, dále s formami uplatňovaných druhů hospodářských činností, jak hlavní, tak doplňkovou, s otázkami kontrolní činnosti v jednotlivých úrovních, problematikou hodnocení jednotlivých činností a výkaznictví. Cílem předmětu je získat základní orientaci a přehled o nejběžnějších ekonomických souvislostech řízení vzdělávacích procesů uplatňovaných u škol a školských zařízení dle příslušných typů, se zřetelem na odpovědnost těchto institucí vyplývající z platných zákonů a norem; získat základ pro uplatňování předpokládaných kompetencí pracovníka odpovědného za řízení školy, školského zařízení rovněž v oblasti ekonomiky vzdělávání.

Studijní materiály:

V rámci opory.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5659706.html