Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie profesní přípravy záchranných a bezpečnostních sborů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMCTPPZBS KZ 3 8P+6S česky
Garant předmětu:
Josef Sedlák
Přednášející:
Dana Rebeka Ralbovská, Josef Sedlák
Cvičící:
Dana Rebeka Ralbovská, Josef Sedlák
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti se v průběhu přednášek seznámí se základními tezemi z oblasti forem, metod a zásad organizace profesní taktické přípravy a řízení lidí. Naučí se metodice výkladu a vedení praktických zaměstnání, základům pedagogiky, didaktiky a nezbytným dovednostem nutným pro služební činnost záchranných bezpečnostních sborů. Budou jim objasněny základní pravidla a zákonitosti pro řízení, hodnocení, vzdělávání a motivaci lidských zdrojů. Důraz bude položen na pochopení manažerských dovedností a znalostí právních a metodických základů dané problematiky, jakož i plánování pracovních míst, řízení a hodnocení pracovního výkonu, a rovněž řešení vztahových problémů a konfliktů na pracovišti.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test v rozsahu témat probíraných při přednáškách a seminářích. Písemný test o 20 otázkách. Hodnocení testu: 15 anebo 16 otázek správně - hodnocení E. 17 - D. 18 - C. 19 - B, 20 - A.

Požadavky na studenta: příprava a prezentace na semináři zadaného tématu; 70% účast a aktivní vystupování na seminářích.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Teorie a praxe řízení lidí, jeho role při řízení organizace. Podstata a teoretické základy řízení lidských zdrojů.

2. týden Požadavky kladené na pracovníky. Získávání a výběr pracovníků. Metody výběru, požadavky na pra-covníky záchranných a bezpečnostních sborů. Získávání a uvolňování pracovníků.

3. týden Proces adaptace a stabilizace pracovníků. Hodnocení pracovního výkonu. Řízení kariery.

4. týden Faktory ovlivňující efektivitu práce manažera. Faktory podporující výkonnost organizace, klima v organizaci.

5. týden Hlavní principy plánování času, stanovení cílů a priorit.

6. týden Tvůrčí vedení, profil lídra. Specifika práce a požadavky kladené na příslušníky záchranných a ozbro-jených sborů.

7. týden Základy andragogiky. Rozvoj pracovníků v organizaci. Vzdělávání a výchova příslušníků záchranných a bezpečnostních sborů.

8. týden Problematika celoživotního vzdělávání. Pedagogické a didaktické zásady vzdělávání pracovníků, metody a formy výcviku, zvláštnosti výcviku ve specifických prostředích.

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

1. týden Praxe řízení lidí, jeho role při řízení organizace. Požadavky kladené na pracovníky, výběr pracovníků.

2. týden Praxe řízení lidí, jeho role při řízení organizace. Požadavky kladené na pracovníky, výběr pracovníků.

3. týden Proces adaptace a stabilizace pracovníků. Řízení kariery. Podmínky a průběh karierního postupu

příslušníků záchranných a bezpečnostních sborů.

4. týden Proces adaptace a stabilizace pracovníků. Řízení kariery. Podmínky a průběh karierního postupu

příslušníků záchranných a bezpečnostních sborů.

5. týden Tvůrčí vedení, profil lídra. Specifika práce a požadavky kladené na příslušníky záchranných a ozbroje-ných sborů.

6. týden Faktory ovlivňující efektivitu práce manažera. Specifika práce a požadavky kladené na příslušníky záchranných a ozbrojených sborů.

7. týden Rozvoj pracovníků v organizaci. Vzdělávání a výchova příslušníků záchranných a bezpečnostních

sborů.

8. týden Pedagogické a didaktické zásady vzdělávání pracovníků, metody a formy výcviku, zvláštnosti výcviku

ve specifických prostředích.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, Praha: Grada, 2007, 928 s. ISBN 978-80-247-5258-7.

•DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2007, 487 s. ISBN 978-80-717-9893-4.

•KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4. vyd. Praha: Management Press, 2006, 366 s. ISBN 80-7261-033-3.

•FILÁK, A. Policejně bezpečnostní činnost a její hlavní organizačně taktické formy. Praha: Policejní akademie ČR, 2003, 134 s. ISBN 80-7251-135-1.

•MUŽÍK, J. Didaktika profesního vzdělávání dospělých. Plzeň: Fraus, 2005, 202 s. ISBN 80-7238-220-9.

•EGER, L. Technologie vzdělávání dospělých. Plzeň: ZČU, 2005, 171 s. ISBN 80-7043-398-1.

•PALÁN, Z. Lidské zdroje. Výkladový slovník. Praha: Academia, 2002, 280 s. ISBN 80-200-0950-7.

•BENEŠ, M. Andragogika. Praha: Eurolex Bohemia, 2003, 176 s. ISBN 80-86432-23-8.

Doporučená literatura:

•KLEIBL, J., DVOŘÁKOVÁ, Z., ŠUBRT, B. Řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2001, 264 s. ISBN 80-7179-389-2.

•VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press, 2006, 360 s. ISBN 978-80-7261-210-9.

•Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení GŘ HZS, Praha 2017

•Koncepce vzdělávání HZS ČR na roky 2011-2016 s výhledem do roku 2020, Praha: MV ČR – GŘ HZS, 2011.

•Koncepce přípravy personálu rezortu MO ČR na období 2012 – 2018. Praha: MO ČR, 2011.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5647806.html