Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Chemická bezpečnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMCCHB ZK 5 12P česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7KMCCHB je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval příslušný počet předmětů ze skupiny KMCCRBNO
Garant předmětu:
Vladimír Pitschmann
Přednášející:
Zdeněk Hon, Vladimír Pitschmann
Cvičící:
Zdeněk Hon, Vladimír Pitschmann
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními právními normami, které se vztahují k předmětné problematice, s pravidly pro zabezpečení a nakládání s chemickými látkami a směsmi, s jednotlivými protichemickými opatřeními a s problematikou úniku nebezpečných chemických látek a směsí v případě chemických havárií či teroristických útoků.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemná, formou testu.

Zkouška je písemná, formou testu. Opravný termín zkoušky je rovněž písemnou formou s minimálně týdenním odstupem. Test obsahuje celkem 20 testových otázek, včetně otázek na doplnění: bodové hodnocení: 20 - 19 správných odpovědí = 1 (A); 18 - 17 správných odpovědí = 1,5 (B); 16 - 15 správných odpovědí = 2 (C); 14 - 13 správných odpovědí = 2,5 (D); 12 - 11 správných odpovědí = 3 (E); 10 a méně správných odpovědí = 4 (F).

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do studia předmětu, základní pojmy a rozdělení chemických látek a směsí.

2. týden Základní vlastnosti chemických látek.

3. týden Základní faktory ovlivňující šíření chemických látek v ovzduší.

4. týden Významné syntetické a přírodní chemické látky.

5. týden Základní havarijní projevy chemických havárií a jejich dopady.

6. týden Problematika chemických havárií, včetně systému prevence závažných havárií.

7. týden Ochrana obyvatelstva v případě úniku nebezpečné chemické látky a směsi.

8. týden Právní předpisy chemické bezpečnosti. Označování nebezpečných látek a směsí.

9. týden Zásady přepravy nebezpečných látek a směsí (věcí).

10. týden Modelování chemického napadení a havárií.

11. týden Nakládání s chemickými látkami ve smyslu Úmluvy o zákazu chemických zbraní.

12. týden Chemický průzkum a terénní analýza.

13. týden Prostředky ochrany dýchacích orgánů. Prostředky ochrany povrchu těla.

14. týden Možnosti dekontaminace osob a techniky.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ŠÍN, R. a kol. Medicína katastrof. Praha: Galén. 2017, 351 s. ISBN 978-80-749-2295-4.

•Kol. autorů. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2015, 323 s. ISBN 978-80-86466-62-0

•PITSCHMANN, V. a kol. Chemické zbraně a ochrana proti nim. Praha: Manus, 2011, 224 s. ISBN 978-80-86571-09-6.

•ČAPOUN, T. et al. Chemické havárie. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2009, 149 s. ISBN 978-80-86640-64-8.

•FLORUS, S., OTŘÍSAL, P. Konstrukce obličejových masek. 2. vyd. Brno: Tribun EU, 2015, 162 s. ISBN 978-80-263-0881-2.

•Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek. MV ČR. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/chovani-obyvatelstva-v-pripade-havarie-s-unikem-nebezpecnych-chemickych-latek.aspx

•SKŘEHOTA, P., HAVLOVÁ, M., TRÁVNÍČEK, M. Prevence nehod a havárií, 1. díl: nebezpečné látky a materiály. Praha: PINK PIG, 2009, 133 s. ISBN 978-80-86973-34-0.

Doporučená literatura:

•KASSA, J. et al. Toxikologické aspekty medicíny katastrof: učební text pro vysokoškolskou výuku. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita obrany, 2006, 80 s. ISBN 80-85109-8-91.

•PITSCHMANN, V. Analýza toxických látek detekčními trubičkami. Drahelčice: ECONT CONSULTING, 2005, 194 s. ISBN 80-86664-03-1.

•PRYMULA, R. et al. Biologický a chemický terorismus. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002, 152 s. ISBN 80-247-0288-6.

•ŠTĚTINA, J. et al. Medicína katastrof a hromadných neštěstí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000, 436 s. ISBN 80-7169-688-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5647106.html