Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy urgentní medicíny

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMCZUM KZ 3 5P+5C česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7KMCZUM je podmínkou pro zápis na předmět F7KMCKZA.
Úspěšné absolvování předmětu F7KMCZUM je podmínkou pro zápis na předmět F7KMCKZ.
Garant předmětu:
Leoš Navrátil
Přednášející:
Pavel Böhm
Cvičící:
Pavel Böhm
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Urgentní medicína je obor zabývající se multidisciplinární problematikou diagnostiky, prvotního a neodkladného ošetřování a léčení náhle vzniklých stavů ohrožení života, náhlých onemocnění a traumat bezprostředně na místě jejich vzniku, během dopravy postižených pozemními, leteckými nebo vodními prostředky zdravotnické záchranné služby a při přechodu z přednemocniční do nemocniční neodkladné péče.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test a odevzdaná písemná práce - klasifikovaného zápočtu.

Požadavky na studenta: průběžné ověřování znalostí studentů na cvičeních formou ústního i písemného přezkoušení.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. – 2. týden Práce na oddělení urgentního příjmu a ARO, základní postupy, monitorace, přístrojová technika,

laboratorní vyšetření.

3. – 4. týden Základní vitální funkce, mechanizmy umírání, náhlá smrt, nečekané úmrtí. Neodkladná resuscitace,

základní pojmy, řetězec přežití.

5. – 6. týden Šok – definice, charakteristika, diferenciální diagnostika a předlékařská péče.

7. – 8. týden Mozková cévní příhoda a náhlá příhoda břišní, příčiny, projevy, zajištění předlékařské péče

9. – 10. týden Poruchy vědomí kvantitativní/kvalitativní, respirační insuficience, akutní stavy dušení, astma

bronchiale.

11. – 12. týden Polytraumata – definice, charakteristika, předlékařská a nemocniční péče, poranění páteře.

13. – 14. týden Fyzikálně – chemická traumata – úpal/úžeh, poleptání, popálení, podchlazení, tonutí a utonutí

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. – 2. týden První kontakt s pacientem, užívané prostředky zdravotnické techniky, pomůcky, nástroje – jejich příprava a léčebně ošetřovatelský plán na místě příhody.

3. – 4. týden Polohování, imobilizace, zajištěný transport.

5. – 6. týden Monitorace vitálních funkcí.

7. – 8. týden Základní a rozšířená neodkladná resuscitace.

9. – 10. týden Arytmie, defibrilace, elektroimpulzoterapie, poruchy kardiostimulátorů.

11. – 12. týden Základy umělé plicní ventilace – neinvazivní a invazivní, kyslíková terapie v domácí péči.

13. – 14. týden Zajištění vstupů do krevního řečiště v terénu (intravenózní a intraoseální vstup), krvácení a jeho ošetření v terénu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DOBIÁŠ, V. Klinická propedeutika v urgentnej medicíne. 1. vyd. Bratislava: Grada, 2013, 208 s. ISBN 978-80-8090-004-5.

•DOBIÁŠ, V. Prednemocničná urgentná medicína. Martin: Osveta, 2012, 757 s. ISBN 978-80-8063-387-5.

•POKORNÝ, J. et al. Urgentní medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2004, 547 s. ISBN 80-7262-259-5.

Doporučená literatura:

•REMEŠ, R., TRNOVSKÁ, S. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 240 s. ISBN 978-80-247-4530-5.

•ŠEBLOVÁ, J., KNOR, J. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 400 s. ISBN 978-80-247-4434-6.

•POKORNÝ, J. Lékařská první pomoc. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2010, 474 s. ISBN 978-807-2623-228.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5645406.html