Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Správní právo a veřejná správa

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMCSPVS ZK 3 9P česky
Garant předmětu:
Eva Reicheltová Suková
Přednášející:
Eva Reicheltová Suková
Cvičící:
Eva Reicheltová Suková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení studentů se základními otázkami správního práva. Výklad bude zaměřen v prvé řadě na seznámení s instituty tvořícími obecnou část správního práva. Pozornost bude věnována otázkám správního řízení a správního trestání. Dále se výklad zaměří na některé otázky státní správy (postavení ministerstev) a součástí bude rovněž výklad problematiky postavení a působnosti územních samosprávných celků. Část výuky bude věnována také speciálním právním předpisům, které se velmi úzce váží na problematiku kontroly státní správy, a to zejména kontrolní řád a zákon o svobodném přístupu k informacím.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemné přezkoušení v rozsahu odpřednášené problematiky – test tvořen z otázek testových a otázek tzv. otevřených (student pro absolvování musí splnit minimálně 50 %); v případě neúspěšnosti v testu ústní přezkoušení.

Požadavky na studenta: aktivní přístup studentů na přednáškách a plnění zadaných úkolů.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do správního práva – stručná charakteristika základních právních systémů, veřejné x soukromé právo, právní normy, postavení správního práva v právním řádu ČR, prameny správního práva a jejich rozdílná právní síla.

2. týden Charakteristika veřejné správy – vysvětlení pojmů demokratický právní stát, dělba moci, ústavní základy veřejné správy v ČR.

3. týden Organizace veřejné správy v ČR – vysvětlení pojmů správní orgán, pravomoc a působnost, decentra-lizace x dekoncentrace veřejné správy.

4. týden Ústřední orgány veřejné správy, jejich zákonné zakotvení a normotvorba.

5. týden Územní a profesní samospráva – obecní a krajské zřízení, zájmové komory.

6. týden Orgány obcí a krajů, jejich vytváření a pravomoc.

7. týden Právní předpisy územních samosprávných celků, přenesená a samostatná působnost ÚSC.

8. týden Kontrola veřejné správy, odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo ne-správným úředním postupem orgánů veřejné správy.

9. týden Správní řízení – obecný úvod, vysvětlení základních pojmů – účastníci řízení a jejich zastupování, základní zásady správního řízení, správní uvážení, úkony před zahájením správního řízení, doručování.

10. týden Správní řízení – průběh správního řízení v 1. stupni, dokazování, náležitosti a typy rozhodnutí, právní moc a vykonatelnost rozhodnutí.

11. týden Správní řízení – správní řízení ve 2. stupni, řádné a mimořádné opravné prostředky, správní soudnictví, výkon rozhodnutí.

12. týden Správní trestání – přestupky a správní delikty.

13. týden Jiné formy správní činnosti – opatření obecné povahy, veřejnoprávní smlouvy, vyjádření, osvědčení, sdělení, zvláštní typy správních řízení.

14. týden Závěrečné shrnutí problematiky.

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, 600 s. ISBN 978-80-7400-624-1.

•BANDŽAK, J. Správní právo, obecná část. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2011, 288 s. ISBN 978-80-7452-021-1.

•HORZINKOVÁ, E., FIALA, Z. Správní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. Praha: Leges, 2015, 224 s. ISBN 978-80-7502-092-5.

•HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ V. Správní právo procesní. 5. vyd. Praha: Leges, 2015, 392 s. ISBN 978-80-7502-071-0.

•JEMELKA, L., PONDĚLNÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád – komentář. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, 926 s. ISBN 978-80-7400-607-4.

•Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

•Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

•Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená literatura:

•VEDRAL, J. Kontrolní řád – komentář. 1. vyd. Praha: Bova Polygon, 2015. 256 s. ISBN 978-80-7273-175-6.

•FUREK, A., ROTHANZL, L., JIROVEC, T. Zákon o svobodném přístupu k informacím – komentář. 1. vyd. Praha:

C. H. Beck, 2016, 1256 s. ISBN 978-80-7400-273-1.

•Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

•Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

•Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

•Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

•Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

•Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

•Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5645306.html