Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radiační ochrana a jaderná bezpečnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMCROJB ZK 5 2P česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PMCROJB je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PMCCBRNO
Garant předmětu:
Jozef Rosina, Zdeněk Rozlívka
Přednášející:
Petra Kadlec Linhartová, Jozef Rosina, Zdeněk Rozlívka
Cvičící:
Petra Kadlec Linhartová, Zdeněk Rozlívka
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět bude zaměřen na praktické uplatnění základních principů radiační ochrany v oblasti používání významných a velmi významných zdrojů ionizujícího záření (ZIZ). Zvláštní pozornost bude věnována legislativním požadavkům na držitele povolení k nakládání se ZIZ, zejména pak na organizační a technické zajištění radiační ochrany na jaderně energetických zařízeních a zabezpečení zdrojů používaných v průmyslu a v medicíně. Významná část přednášek bude věnována organizačnímu zajištění havarijní připravenosti v rámci České republiky a úkolech složek IZS při Radiační havárii, včetně popisu činností jednotlivých složek celostátních radiačních monitorovacích sítí. Součástí přednášek bude i praktická ukázka měření vybraných fyzikálních veličin důležitých z hlediska radiační ochrany.

Požadavky:

Pro připuštění ke zkoušce není absolvování přednášek povinné, ale je důrazně doporučováno. Zápočet se neuděluje.

Podmínkou pro úspěšné složení zkoušky je splnění požadavků závěrečného písemného testu, jenž zahrnuje otázky ze všech tematických okruhů (přednášek), tj. i základní znalost fyziky ion záření a biologických účinků ion záření.

Test obsahuje 40 otázek, každá s výběrem čtyř odpovědí – správná odpověď je právě jedna. Výsledná známka je určena dle počtu bodů (správných odpovědí takto: 40 – 37 bodů (A), 36 – 33 bodů (B), 32 – 29. bodů (C), 28 – 25 bodů (D) 24 – 21 bodů (E), 20 a méně bodů (F).

Opravný termín zkoušky proběhne stejnou formou s minimálně týdenním odstupem od neúspěšného pokusu.

Osnova přednášek:

1. Úvod, osnova přednášek, podmínky zkoušky, doporučená literatura; Vymezení základních pojmů v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany; Legislativní požadavky v oblasti jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti; Mezinárodní standardy v oblasti radiační ochrany

2. Přehled veličin RO a k nim přináležejících jednotek, praktické příklady způsobu měření, zdůraznění odlišností

3. Monitorování radiační situace v ČR a programy monitorování. Vnitřní a vnější havarijní plán, havarijní řády. Krizové řízení a činnost mobilních monitorovacích skupin. Praktická ukázka základních měřících postupů

4. Organizační a technické zajištění radiační ochrany na českých jaderných elektrárnách; Implementace mezinárodních standardů do české legislativy a kontrola v rámci auditů; Srovnání havarijní připravenosti na zahraničních jaderných elektrárnách

5. Hodnocení radiační situace a prognóza jejího dalšího možného vývoje. Analýza a hodnocení radiačních mimořádných událostí

6. Průmyslové zdroje ionizujícího záření, přehled používaných zdrojů a specifika radiační ochrany při nakládání s nimi

7. Systém řízení a jeho místo v rámci zajišťování radiační ochrany a jaderné bezpečnosti a zejména jejich vzájemné provázanosti. Závěrečné shrnutí k předmětu

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti v oblasti zajištění radiační ochrany při nakládání s významnými a velmi významnými zdroji ionizujícího záření. Získání základních znalostí v oblasti organizačně technického zabezpečení radiační ochrany a havarijní připravenosti u jaderně energetických zařízení a průmyslových zdrojů ionizujícího záření.

Studijní materiály:

Zákon č. 263/2016 Sb., Atomový zákon, v platném znění vstoupil v účinnost ke dni 1.1.2017, ale byl už drobně nepřímo novelizován

Nejdůležitější vyhlášky SÚJB vztahující se k zajištění radiační ochrany (dostupné na http://www.sujb.cz):

Vyhláška SÚJB č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

Vyhláška SÚJB č. 409/2016 Sb., o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta.

Vyhláška SÚJB č. 379/2016 Sb., o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky

Vyhláška SÚJB č. 360/2016 Sb., o monitorování radiační situace.

Vyhláška SÚJB č. 359/2016 Sb., o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události

Vyhláška č. 408/2016 Sb., o požadavcích na systém řízení (pro pracoviště III. a IV. Kategorie)

Vyhláška SÚJB č. 377/2016 Sb., o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. Kategorie

studijní opora FBMI ČVUT: J. Koc a kol. (SÚRO): Organizační a technické požadavky na zajištění radiační ochrany a havarijní připravenosti na jaderných zařízeních (viz: https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/F7PMCROJB)

Doporučená literatura:

Kolektiv autorů: Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha 2000

Series No. GSR Part 3: Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, IAEA, Vienna, 2014.

dostupné na:

https://www.iaea.org/resources/safety-standards/search?facility=All&term_node_tid_depth_2=All&field_publication_series_info_value=GSR+Part+3&combine=&items_per_page=20

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:K-332
Rozlívka Z.
Kadlec Linhartová P.

09:00–12:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5643906.html