Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ochrana obyvatelstva

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMCOO Z,ZK 5 2P+1S česky
Garant předmětu:
Leoš Navrátil
Přednášející:
Václav Hes, Tomáš Holec, René Mildorf
Cvičící:
Václav Hes, Tomáš Holec, René Mildorf
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s komplexní problematikou ochrany obyvatelstva v České republice v souvislosti s civilním nouzovým plánováním. Součástí výuky budou i ukázky praktické činnosti týkající se dané problematiky.

Požadavky:

Účast je povinná minimálně na 5 cvičeních. Neúčast je možná pouze z vážných důvodů (nemoc, svatba, pohřeb - vše musí být doloženo). Větší neúčast než povolený počet je nutno řešit s přednášejícím.

Zápočet je udělen studentovi při splnění podmínek účasti na cvičení a odevzdání jedné seminární práce. Seminární práce je zpracována v průběhu semestru na téma stanovené každému studentovi samostatně přednášejícím v rozsahu nejméně 5 až 8 stran formátu A4 v termínu stanoveném cvičícím. Zpracovaná práce musí odpovídat předepsaným normám.

Bez získání zápočtu a jeho zápisu do KOSu není možné realizovat zkoušku.

Zkouška je tvořena testem s 20 otázkami, s požadavkem 80% úspěšnosti, a následným ústním přezkoušením ze dvou otázek, které si přezkušovaný vybere ze zakryté nabídky.

Splnění testu je podmínkou k absolvování ústního přezkoušení.

Otázky pro písemnou i ústní zkoušku budou tvořeny z obsahu přednášek, cvičení, doporučené literatury a studijních materiálů. Hodnocení odpovědí bude provedeno podle Zkušebního řádu fakulty.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.Úvod do problematiky předmětu, stručná historie ochrany obyvatelstva v České republice, právní předpisy týkající se dané oblasti, základní pojmy.

2.Havarijní plán kraje - plány konkrétních činností.

3.Krizové plány a plány krizové připravenosti - subjekty kritické infrastruktury, právnické a podnikající fyzické osoby plnící opatření z krizových plánů, územní správní úřady - druhy, obsah, návaznosti.

4.Analýza rizik v havarijním a krizovém plánování.

5.Prevence závažných havárií, vnější havarijní plány.

6.Dekontaminace.

7.Varování a vyrozumění.

8.Evakuace.

9.Nouzové přežití.

10.Ukrytí a individuální ochrana.

11.Humanitární pomoc a preventivně výchovná činnost.

12.Ochrana obyvatelstva v EU, NATO, OSN, OBSE.

13.Koncepce ochrany obyvatelstva.

14.Informační systémy využitelné pro krizové a havarijní plánování (Argis, Krizkom, Rozex,…).

Osnova cvičení:

1.Právní předpisy a základní pojmy.

2.Metoda předběžné a multikriteriální analýzy rizik – výpočty.

3.Postup při zpracování dokumentace dle zákona o prevenci závažných havárií.

4.Postup při zpracování krizových plánů a plánů krizové připravenosti.

5.Praktická ukázka pracoviště stálé pracovní skupiny.

6.Praktické ukázky preventivně výchovné činnosti.

7.Zápočtový test.

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenty s problematikou základů a hlavních směrů ochrany obyvatelstva v souvislosti s krizovým řízením a havarijním plánováním včetně ukázek některých praktických činností.

Studijní materiály:

1.Kratochvílová D.: Ochrana obyvatelstva. Ostrava, SPBI, 2005. ISBN 80-86634-70-1

2.Horák, R., Krč, M., Ondruš, R., Danielová, L.: Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu. Praha, Linde, a.s., 2004. ISBN 80-7201-471-4

3.Pikna, B.: Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu. Praha, Linde, a.s., 2007, ISBN 978-80-7201-686-0

4.Kolektiv autorů: Ochrana obyvatelstva a krizové řízení. MV-GŘ HZS ČR, 2015. ISBN 978-80-86466-62-0

5.Právní předpisy týkající se oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení a havarijního plánování

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-330
Holec T.
Hes V.

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-330
Holec T.
Hes V.

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-330
Mildorf R.
14:00–15:50
(přednášková par. 2)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-330
Mildorf R.
16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 2
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5641906.html