Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Geodézie 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154GED1 Z,ZK 5 2P+3C česky
Garant předmětu:
Rudolf Urban
Přednášející:
Rudolf Urban
Cvičící:
Jaroslav Braun, Tomáš Jiřikovský, Zdeněk Skořepa, Tomáš Suk
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Historický vývoj geodézie, zobrazení Země a redukce měřených veličin.

Základní geodetické přístroje (teodolity, dálkoměry) a pomůcky a jejich části. Přístrojové chyby a jejich eliminace. Teoretické základy měření vodorovných i svislých úhlů a délek. Centrace měřených veličin. Bodová pole, geodetické referenční systémy v ČR. Základní souřadnicové výpočty.

Úvod do teorie chyb a vyrovnávacího počtu.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

1. Obecný úvod do studia – Pravidla výuky, základní rozdíly mezi střední a vysokou školou, struktura ČVUT, FSv a oboru G, současná výuka bakalářského a magisterského studia. Úvod do geodézie – Měřické jednotky a převody jednotek, zeměměřické orgány, legislativa, literatura, historický vývoj geodézie, tvar a rozměry Země, referenční plochy, nahrazení koule rovinou (vliv na délky).

2. Základní součásti geodetických přístrojů a geodetické pomůcky – Jednoduché měřické pomůcky (olovnice, libela, Vernier), Teodolit a jeho součásti (trojnožka, dalekohled, ustanovky, odečítání hodnot, kompenzátor, stativ, optický centrovač), další geodetické pomůcky (dvojitý pentagon, odrazný hranol, měřické jehly, výtyčka, stabilizační materiál), Nivelační přístroj a pomůcky, GNSS, Laserové skenery, Fotogrammetrické příslušenství, Gyroteodolit a buzolní teodolit, Gravimetr. Základy teorie chyb – Chyby měření a jejich dělení, náhodné chyby, směrodatná odchylka, mezní odchylka.

3. Měření úhlů – Základní pojmy, dělení teodolitů, Opto-mechanické teodolity (svora, pastorek), horizontace a centrace teodolitu, osové podmínky teodolitu, chyby teodolitu, cílení a typy cílů, odečítací pomůcky, měření ve dvou polohách teodolitu, měření osnovy vodorovných směrů ve skupinách, měření vodorovného úhlu v laboratorních jednotkách, měření zenitového úhlu ve dvou polohách.

4. Měření délek – Definice délky, rozdělení metod, přímé měření délek pásmem a invarem, chyby a přesnost. Měření délek elektrooptickými dálkoměry, redukce délek. Nepřímé měření délek: optické dálkoměry (dvojobrazový dálkoměr, autoredukční dálkoměry), ryskový dálkoměr, chyby a přesnost.

5. Měřické body – Geodetické body a rozdělení bodových polí, polohová bodová pole (ZPBP, Zhušťovací body, PPBP, stabilizace a signalizace, číslování bodů), výšková bodová pole, geodetické referenční systémy na území ČR (WGS 84, ETRS, S-JTSK, systém Gustrberský a Svatoštěpánský, Bpv, S-Gr95, S-42/83), DATAZ a Geoportál.

6. Redukce měřených veličin – Fyzikální redukce délek, zenitový úhel a refrakce, redukce měřené délky na vodorovnou, redukce délky do nulového horizontu, redukce délky do zobrazení S – JTSK, výpočet reálné délky ze souřadnic, výpočet délky v JTSK.

7. Souřadnicové výpočty 1 – Základy souřadnicových výpočtů (směrník, délka), výpočet orientačního posunu, výpočet souřadnic jednoho bodu převodem na rajón, ortogonální metoda, polární metoda.

8. Souřadnicové výpočty 2 – Protínání vpřed z úhlů, protínání vpřed ze směrníků, protínání z délek.

9. Souřadnicové výpočty 3 – Rajón zpět a protínání zpět (Collinsův bod, Cassiniho řešení).

10. Souřadnicové výpočty 4 – Polygonové pořady (rozdělení, metodika), oboustranně připojený a orientovaný polygonový pořad, uzavřený polygonový pořad, vetknutý polygonový pořad.

11. Souřadnicové výpočty 5 – Transformace souřadnic v poloze (koeficienty transformace a transformační rovnice), aplikace transformace (vetknutý polygonový pořad, volná a pevná měřická přímka, Hansenova úloha)

12. Souřadnicové výpočty 6 – Centrace osnovy vodorovných směrů (excentrické stanovisko, excentrický cíl).

13. Souřadnicové výpočty 7 – Určení bodů PBPP (určení souřadnic zajišťovacího bodu, metody určení PBPP, Přesnost PBPP)

Osnova cvičení:

1. Základní výpočty, Centrace a horizontace

2. Centrace, horizontace a základy měření

3. Vteřinové digitální teodolity I

4. Vteřinové digitální teodolity II

5. Totální stanice

6. Délky a souřadnice I

7. Délky II

8. Souřadnice II

9. Polygonový pořad

10. Výpočty I polygon

11. Výpočty II protínání

12. Software Groma

Cíle studia:

Seznámit se se základy oboru geodézie a kartografie v ČR.

Studijní materiály:

! Ratiborský, J.: Geodézie 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s.

! Formanová, P. Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.

? Torge, W.: Geodesy. Walter de Gruyter, Berlin, New York, 2001. ISBN 3-11-017072-8

? Procházka, J.: Sylaby přednášek z Geodézie 1. Webové stránky K154. Praha 2016. 133 s.

Poznámka:
Další informace:
https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/bc-geodezie/ged1/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-217

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C217
Út
místnost TH:B-978

08:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B978
místnost TH:B-978

13:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B978
St
Čt

místnost TH:B-977

08:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B977
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5629306.html