Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Urbanismus 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127YUR3 Z 2 2P česky
Garant předmětu:
Petr Durdík
Přednášející:
Petr Durdík, Václav Jetel, František Pospíšil
Cvičící:
Petr Durdík, Václav Jetel, František Pospíšil
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku rozvoje měst a územního plánování. Úvod je věnován stručné rekapitulaci trendů urbanistických postupů v jednotlivých obdobích a první legislativní kontext zakládání sídel. Hlavní náplň předmětu je věnována postupům a legislativnímu rámci územního plánování, seznámení s cíli, úkoly, nástroji a metodikou danou Stavebním zákonem. Cílem předmětu je získání základních informací a potřebných metodických znalostí pro pořízení a zpracování územně plánovacích podkladů a dokumentací, základní seznámení s urbanistickou koncepcí a koncepcemi jednotlivých systémů urbanizovaného území a využití krajiny, včetně dopadů urbanizace do volné krajiny a způsoby jeho posuzování. Problematika je doplněna názornými příklady jednotlivých typů nástrojů územního plánování. Přednášky doplňuje cvičení, která jsou věnována ověření probírané látky na konkrétním území (limity, hodnoty, problémový výkres, dílčí návrh a způsob regulace).

Součástí předmětu je seminární práce, bez které nelze uzavřít předmět zápočtem. Seminární práci lze nahradit zápočtem z předmětu YSUP.

Požadavky:

Navazuje na předměty Urbanismus 1 a Urbanismus 2.

Osnova přednášek:

Přednáškové okruhy: urbanistické souvislosti plánovitého rozvoje sídelních struktur v minulých obdobích. Charty moderního urbanismu. Systémy územního plánování v evropském kontextu. Vývoj legislativy územního plánování v českém prostoru. Současné legislativní prostředí ve vztahu k územnímu plánování. Orgány územního plánování. Cíle a úkoly územního plánování. Nástroje územního plánování. Územně plánovací podklady. Limity území. Hodnoty území s důrazem na urbanistické hodnoty území. Problémový výkres. Rozbor udržitelného rozvoje území. Politika územního rozvoje. Územně plánovací dokumentace. Urbanistické souvislosti vývoje sídelní struktury a rozvoje hl. m. Prahy. Územní plán Prahy. Metodické nástroje pro regulaci území. Územní rozhodnutí. Dva druhy územních opatření.

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Cíle studia:

Seznámit se s vývojem stavby měst.

Porozumět principům územního plánování v České republice

Studijní materiály:

!Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon)

!Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů

?HRŮZA, Jiří - ZAJÍC, Josef. Vývoj urbanismu I a II. Praha: ČVUT, 2002, 2007.

?HRŮZA, Jiří. Charty moderního urbanismu. Praha: Agora, 2002.

?Principy a pravidla územního plánování. ÚÚR (www.uur.cz)

Poznámka:

<COMMENT>*,Je nutno zapsat při zapsání 127BPAA nebo 129BPAA</COMMENT>

Další informace:
https://uzemi.eu/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:C-206

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C206
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5540006.html