Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Chemie pro bioinženýrství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BAB02CHE Z,ZK 3 2P+1L česky
Přednášející:
Martin Pižl (gar.), Róbert Obertík
Cvičící:
Martin Pižl (gar.), Róbert Obertík
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Posluchači kurzu se seznámí se základními oblastmi aplikované chemie v biomedicínském inženýrství a technice. Tento kurz je zároveň uvede do studia dalších chemických disciplín. Během laboratorního cvičení by si studenti měli osvojit základní laboratorní techniky používané v chemických laboratořích zaměřených především na analýzu látek a materiálů. Laboratorním cvičením předchází cvičení zaměřené na praktické výpočty pro laboratorní praxi.

Požadavky:

Požadavky k zápočtu:

Povinná účast na cvičeních, absence musí být řádně omluvené a nahrazené. Absolvování všech laboratorních úloh a odevzdání vypracovaných protokolů.

Úspěšné absolvování zápočtového testu.

Průběh a hodnocení zkoušky:

Zkouška je tvořena písemným testem a ústním zkoušením. Odpovědi na otázky jsou bodově ohodnoceny dle obtížnosti. Po opravě testu následuje ústní zkoušení. Celkové hodnocení zkoušky odpovídá platné klasifikační stupnici. Je-li výsledek kterékoliv části hodnocen stupněm F, je i výsledek zkoušky automaticky F.

Osnova přednášek:

Přednášky:

1. Částicové složení látek

2. Chemické vazby a vlastnosti molekul

3. Chemické reakce, složení a vlastnosti roztoků, aktivita

4. Teorie kyselin a zásad, acidobazická rovnováha, elektrolyty

5. Vlastnosti vodných roztoků

6. Voda pro medicínu, úprava, měření kvality

7. Plyny v medicíně, zkapalňování, rozpustnost, rovnováhy na rozhraní

8. Elektrody a elektrodový potenciál, elektrochemický článek, redoxpotenciál, pH

9. Analytické metody, konduktometrie, polarografie

10. Biochemické analytické metody, chromatografie

11. Difuze a osmotické jevy

12. Termodynamika reakčních soustav

13. Kinetika chemických reakcí a bioreakcí

14. Elektrolýza, palivové články

Osnova cvičení:

1. Chemické výpočty (stechiometrie)

2. Chemické výpočty (složení roztoků)

3. Základní laboratorní techniky - vážení, rozpouštění, filtrace, příprava roztoků, pipetování, měření a dávkování objemů, byrety základy práce s chemickými látkami

4. Konduktometrie

5. Difuzní procesy, elektroforéza, iontoměniče

6. pH, selektivní elektrody

7. Palivový článek, zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je osvojení teoretických znalostí v oblasti chemie. Osvojení si přehledu v chemii obecné, v jejích zákonitostech odvíjejících se od stavby atomu, vlastnosti prvků a jejich využití v praxi, v chemii fyzikální, také znalosti a praktické dovednosti v analytické chemii. Důležitou součástí je osvojení postupů výpočtů běžných v laboratorní praxi i v teoretickém výzkumu.

Studijní materiály:

Kodíček, M.: Biochemické pojmy - výkladový slovník, verze 2.0 [online]. VŠCHT v Praze: 2007. Dostupné online (http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/). ISBN 978-80-7080-669-2.

Sofková, D., a kol.: Biochemie - základní kurz. Karolinum: Praha 2005. ISBN 80-7184-936-7

G. I. Brown: Úvod do anorganické chemie, SNTL/Alfa, Praha 1982

D. Sedmidubský, V¨. Flemr, J. Svoboda, R. Cibulka: Základy chemie pro bakaláře, VŠCHT, Praha 2011, dostupné z http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-790-3/anotace/

Vodrážka, Z.: Biochemie. Academia, Praha 1992

Roubík, K.: Fyzikální chemie pro biomedicínské inženýrství. Skriptum ČVUT. Vydavatelství ČVUT v Praze, Praha, 2007

Lázníčková A., Kubíček V.: Základy fyzikální chemie. Karolinum, Praha, 2008

Atkins, P., Paula, J.: Atkins' Physical Chemistry. (Eighth Edition). Oxford University Press, Oxford, 2006

Kubíček, V.: Výpočty z fyzikální chemie I. Karolinum, Praha, 2004

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BAB02CHE
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:C3-54
Pižl M.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-54
Út
místnost T2:B2-39e
Pižl M.
Obertík R.

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Cvičebna
místnost T2:A4-203b
Pižl M.
Obertík R.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Učebna
místnost T2:C2-82
Pižl M.
Obertík R.

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
T2:C2-82
místnost T2:B2-39e
Pižl M.
Obertík R.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Cvičebna
místnost T2:C2-82

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
T2:C2-82
místnost T2:C2-84
Pižl M.
Obertík R.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Ucebna
místnost T2:B2-39e

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Cvičebna
místnost T2:B2-39e

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Cvičebna
místnost T2:C2-84

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Ucebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5495506.html