Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U51C4102 Z,ZK 6 8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Požadavky:
Osnova přednášek:

Tematické okruhy:

I.Formy vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním)

II.Specifika výchovy a vzdělávání žáků s jednotlivými druhy postižení a znevýhodnění

III.Sociální, psychologické a pedagogické aspekty integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

IV.Vzdělávání žáků s poruchami školních dovedností

V.Integrované vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zahraničí (fakultativní tematický okruh, doplňkový).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout základní poznatky o problematice vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, a to jak v obecném pohledu, tak se zřetelem na vzdělávání ve středních odborných školách.

Studijní materiály:

-ŠVARCOVÁ Iva. Základy pedagogiky. 2., upr. a rozš. vyd. Praha: Vydavatelství

VŠCHT Praha, 2008. 315 s. ISBN 978-80-7080-690-6. Kapitola 6.

-FISCHER, Slavomil a ŠKODA, Jiří. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se

somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Vyd. 1. Praha: Triton, 2008. 205 s.ISBN 978-80-7387-014-0.

-HÁJKOVÁ, Vanda a STRNADOVÁ, Iva. Inkluzivní vzdělávání: [teorie a praxe]. Vyd. 1.Praha: Grada, 2010. 217 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3070-7.

-KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 255 s. ISBN 80-7178-513-X.

-NÝVLTOVÁ, Václava. Psychopatologie pro speciální pedagogy. Vyd. 2., upr. Praha:

Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. 240 s. ISBN 978-80-86723-85-3.

-PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 3., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2009. 271 s. ISBN 978-80-7367-567-7.

-ŠVARCOVÁ Iva. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Vyd. 4.,

přeprac. Praha: Portál, 2011. 221 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-7367-889-0.

-VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. 356 s.

ISBN 80-246-0841-3

-VALENTA, Milan a MÜLLER, Oldřich. Psychopedie: [teoretické základy a metodika]. 2. vyd. Praha: Parta, 2004. 443 s. ISBN 80-7320-063-5.

-VÍTKOVÁ, Marie, ed. Integrativní školní (speciální) pedagogika: základy, teorie, praxe: učební text k projektu „Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce“. Vyd. 2. Brno: MSD, 2004. 248 s. ISBN 80-86633-22-5.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5454106.html