Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář k bakalářské práci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U00C4103 KZ 3 12B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními standardy a požadavky kladené na bakalářské práce. Pozornost je věnována jednotlivým fázím psaní práce, názvu práce, formulace cíle a výzkumných otázek práce, hlavním výhodám a nevýhodám jednotlivých vědeckých metod, strukturaci textu, ale také formálním požadavkům a seznámit s hlavními informačními zdroji a způsoby citování.

Požadavky:

1) Vybrat a zapsat okruh zájmu (10 b.)

2) Vyhledání literatury v databázích EBSCO, Science Direct, Helgi a katalozích knihoven – vytvoření rešeršního seznamu literatury k vybranému okruhu (30 b)

3) Výběr konkrétního tématu a oslovení potenciálního vedoucího BP (10 b.)

4) Návrh projektu bakalářské práce nanečisto (50 b.)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po absolvování kurzu budete:

- umět formulovat cíl, hlavní výzkumné otázky

- znát a schopni používat základní vědecké metody odborné práce

- schopni vyhledat relevantní literaturu a data k tématu a zpracovat rešerši literatury

- znát a umět aktivně používat normu ISO690 pro citování a vytváření bibliografických citací

- být schopni vytvořit projekt bakalářské práce, vč. obsahového a časového plánu

Studijní materiály:

Studenti mají kromě odborné literatury dostupné v knihovnách k dispozici CD-ROM s tezemi obsahu předmětu doplněný otázkami a úkoly k samostatné přípravě a práci s učebním materiálem. Aktualizované studijní texty, informační a metodické materiály, pokyny jsou uváděny na intrenetu MÚVS.

Odborná literatura:

- Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J. Jak napsat odborný text. Leda 1999. 255 s.

- Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. (Graf.upr. M. Pučoková, J. Vaclová; red. P.Mikeš; z ital. orig. přel., předml. I.Seidl; odp.red. P.Mikeš.). Olomouc: Votobia, 1997. 271 s.

- Holoušová, D., Krobotová, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002, 117 s.

- Gavora, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000

- Informační výchova. Kurz informační výchovy, 3 stupně, na webových stránkách ČVUT: http://knihovny.cvut.cz/vychova

- Kováříček, V., Krejčová, E., Krejčí, V. Diplomové a závěrečné práce: Metodická příručka pro zpracování a vedení diplomových a závěrečných prací. Určeno studentům denního studia, studia při zaměstnání a postgraduálního studia. Ostrava: Ostravská univerzita, 1994, 33 s., 5 příl. Vyd. 2. Ostrava: Ostravská univerzita, 1995. 40, [5] s.

- Meško, D.; Katuščák, D.; Findra, J. a kol. Akademická příručka. České upravené vydání. Martin, Osveta 2006. ISBN 80-8063-219-7.

- Normy pro psaní a citování odborných textů (výběr)

- ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovávaných textovými editory

- ČSN ISO 5966 Formální úprava vědeckých a technických zpráv

- ČSN ISO 7144 Formální úprava disertací a podobných dokumentů

- ČSN ISO 2384 Formální úprava překladů

- ČSN ISO 2145 Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů

- ČSN ISO 999 Zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků

- ČSN 01 0166 Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací

- ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura

- ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části

- Spousta, V. a kol. Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické). Brno: Masarykova univerzita 2000, 158 s.

- Semrád, J.; Škrabal, M. Úvod do studia učitelství odborných předmětů. Praha: České vysoké učení technické v Praze. Nakladatelství ČVUT, 2007. 162 s. ISBN 978-80-01-03744-7.

- Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5453906.html