Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Informační systémy a projektování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U63C3401 ZK 3 1P+1C česky
Vztahy:
Předmět U63C3401 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BC-P-ISPR-01 (vztah je symetrický)
Předmět U63C3401 může být splněn v zastoupení předmětem 32BC-P-ISPR-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Základní pojmy z oblasti informačních systémů, architektury informačních systémů, přístupy k tvorbě informačního systému, metody modelování procesů pomocí BPMN, modelování informačního systému - UML a datové modelování.

Požadavky:

písemná zkouška

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy z oblasti informačních systémů.

2-3. Modelování podnikových procesů pomocí BPMN a UML

4. Modelování požadavků na informační systém pomocí UML.

5. Datové modelování

6. Architektury informačních systémů, základní typy softwarových aplikací pro informační systémy.

7. Životní cyklus informačního systému, přístupy k tvorbě informačních systémů

Osnova cvičení:

Analýza jednoduchých procesů a specifikace požadavků na informační systém.

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty tvořit jednoduché procesní modely pomocí standardu BPMN a specifikovat funkční požadavky na informační systém pomocí UML. Dále podat studentům principy tvorby informačního systému v podniku, orientační přehled typů informačních systémů, základy struktury dat v databázích.

Studijní materiály:

MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.

TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 173 s. ISBN 978-80-247-2728-8.

KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.

ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.

Specifikace notace BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/

Poznámka:
Další informace:
http://moodle-vyuka.cvut.cz/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5367406.html