Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mikroekonomie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U63C3201 ZK 3 2P+0C česky
Vztahy:
Předmět U63C3201 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BC-P-MIKR-02 (vztah je symetrický)
Předmět U63C3201 může být splněn v zastoupení předmětem 32BC-P-MIKR-02
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Výuka základních ekonomických témat se opírá o standardní přednášky a o samostudium na základě literatury a dalších podkladových materiálů. Studenti jsou vzdělávání nejen positivistickou metodou o kterou se opírá standardní ekonomický mainstream, ale v kontextu kritické diskuze i alternativní přístupy. Vždy jsou úvahy opřeny o analyticko-syntetický přístup a induktivně-deduktivní metodu. Studenti jsou zkoušeni z nabytých poznatků nejen písemně, ale i s možností ústního přezkoušení. V procesu přípravy mohou využít také služby knihovny, sepsání individuálních prací a konzultací.

Požadavky:

Předmět je ukončen zkouškou.

Podmínkou pro její skládání je aktivní, nejméně 80 % účast na cvičeních a seminářích (v prezenčním studiu) a 80 % na soustředěních (v kombinovaném studiu).

Zkouška má písemnou podobu. Možnost jejího skládání je podmíněna úspěšným napsáním kontrolního testu v polovině semestru. V odůvodněných případech je možné ji složit i formou ústní.

Celkové hodnocení zkouškového testu:

100 - 91 bodů = A; 90 - 81 bodů = B; 80 - 71 bodů = C; 70 -61 bodů = D; 60 -51 bodů = E.

.

Okruhy problémů zkoušky budou voleny tak, aby odpovídaly obsahu přednášek a ostatních metodických prostředků výuky, případně i dalším problémům, které byly doporučeny k samostudiu.

V průběhu semestru jsou organizované skupinové i individuální konzultace. Každý student může využít příležitosti absolvovat cvičné testy k procvičení látky v probíraných tématech.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a s pravidly mikroekonomie. Přednášky se skládají z tradičních témat jako je teorie spotřebitele a firmy, jejich interakce na trzích výstupu a vstupů a téma tržních a vládních selhání a asymetrie informací. Ve své podstatě jde o seznámení se s faktory, které ovlivňují mikroekonomické prostředí každé firmy a domácnosti. Studenti s tímto typem znalostí se lépe orientují v mikroekonomickém okolí firmy. Cílem studia základních kurzů mikroekonomie je představit metody a principy chování racionálních subjektů, které ekonomie uvažuje včetně současných rozšíření v podobě behaviorálních, socio-, psycho-, resp. bio-ekonomických aspektů s ohledem na obor cestovní ruch a aplikace pro turismus. Představená látka je koncipována v kontextu tradice nové keynesovské ekonomie, která tvoří aktuální pilíř mainstreamové ekonomické politiky v tržním hospodářství.

Studijní materiály:

Hřebík, F. (2013) Obecná ekonomie. 3. rozšířené vydání. Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Plzeň.

Fialová, H. (2013) Čísla a čáry v ekonomii. A plus. Praha.

Fialová H. – Fiala J., EKONOMICKÉ CHOVÁNÍ. Příběhy o lidech, firmách a hospodaření vlády, Díl 1. Příběhy o lidech a firmách. A plus, Praha 2013, ISBN 978-80-87681-00-8 Fialová H. – Ambrožová A. – Jandera J., Čísla a čáry v ekonomii, A plus, Praha 2013, ISBN 978-80-87681-01-5 Fialová H. – Fiala J., EKONOMIE pro studenty, manuál, A plus, Praha 2011, ISBN 978-80-903804-6-2 Fialová H. – Fiala J., EKONOMICKÝ SLOVNÍK s výkladem česky a anglicky, 3. vydání, A plus, Praha 2009, ISBN 978-80-903804-4-8

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5367306.html