Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U63C4402 Z,ZK 6 16B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Nejen významný rozvoj vědy a techniky má zásadní vliv na proměnu didaktických prostředků. V současné době zaujímají stále významnější místo v činnosti učitele i žáka při vyučování. I v budoucnosti lze předpokládat, že tato jejich pozice ve vzdělávacím procesu může ještě s rozvojem vědy a techniky posílit. Didaktický prostředek je také další základní didaktická kategorie. V tomto předmětu se budeme věnovat základní charakteristice, přehledu didaktických prostředků a didaktické funkci a kategorizace učebních pomůcek. V řadě technických předmětů žáci často pracují v laboratořích, proto součástí je didaktika práce v laboratoři (klasické, vzdálené, virtuální) a její specifika. Podrobněji se zaměříme na motivaci v laboratoři, přípravu laboratorních úloh a úloh pro praktické činnosti a ověřování připravenosti žáků na laboratorní úlohy. Intenzifikace vzdělávání staví v současné době vztah učitele a moderních elektronických technik do jiné polohy. Je nutné se zabývat otázkou:„Jak má dobrý učitel využívat elektronické možnosti vzdělávání, aby tak zvýšil didaktickou účinnost svého pedagogického působení?“.

Požadavky:

Základní ICT gramotnost.

Dovednost orientovat se v řešení otázek vyučovacího procesu.

Aplikovat získané poznatky do výuky učitele odborných předmětů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Konkrétně formulovat zapojení didaktických prostředků u vybraného učiva na úrovni výukových celků.

Porozumět rozdílům mezi virtuální a vzdálenou laboratoří, rozšířenou a virtuální realitou a umět je aplikovat u řešení vybraných technických úloh.

Charakterizovat základní pojmy, poznávací proces, základní koncepce programového učení.

Formulovat vhodné úlohy pro svou odbornost.

Zvolit a zdůvodnit vhodnou laboratorní úlohu podle zaměření předmětu výuky.

Orientovat se v možnostech využívání různých didaktických prostředků v odborném vyučování.

Studijní materiály:
Poznámka:

Z důvodu situace COVID 19 zakončení předmětu bude distančně. Zadání úlohy proběhlo v rámci naší WhatsApp skupiny. Obhájení práce proběhne také přes WhatsApp (popřípadě jinou dohodnutou aplikaci např. MSTeams atp.).

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5366906.html