Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt bakalářské práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U00C0101 KZ 6 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Petr Nesvadba
Cvičící:
Petr Nesvadba
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Cílem předmětu je studenty aplikovat poznatky z předmětu Seminář k bakalářské práci, s oporou o poznatky z dalších předmětů. U bakalářské práce se vychází z toho, že jde zpravidla o první odbornou práci autora v oblasti vzdělávání. Téma bakalářské práce proto bývá relativně úzké, aby umožňovalo proniknout do hloubky problematiky. Jedním z požadavků na bakalářskou práci je, aby měla jasný vztah k určitému úseku pedagogické praxe a aby k ní mohl autor vztáhnout výsledky své práce. Jestliže se autor rozhodne v rámci bakalářské práce zpracovávat např. učební text, musí práce obsahovat didaktickou analýzu dosavadních učebních textů (zdůvodnění, proč je formulován nový učební text) a pedagogicko psychologické parametry požadované od učebního textu. Pokud se autor v rámci řešení zvolené problematiky rozhodl pro výzkumné šetření (doporučeno), jeho příprava na realizaci a interpretaci musí splňovat nároky na taková šetření kladené.

Bakalářská práce je práce odborná. Při její tvorbě má autor prokázat:

- souhrnnou orientaci ve studovaném oboru;

- hlubší zájem o dílčí odborné téma;

- náležitý stupeň osvojení odborné terminologie a odborného jazyka;

- dovednost samostatně se orientovat ve zdrojích odborných informací, analyzovat je, korektně s nimi pracovat a zaujímat k nim stanovisko;

- dovednost aplikovat pedagogické a didaktické poznatky do vyučování technických předmětů;

- dovednost v jistém rozsahu realizovat výzkumné šetření a interpretovat jeho výsledky nebo připravit učební text (případně jeho část), soubory úloh, ukázky zkoušek (včetně nestandard. did. textu), a to vše na základě didaktické analýzy zvoleného učiva;

- dovednost shrnout a zobecnit dílčí závěry své i citovaných autorů a formulovat doporučení pro společenskou praxi.

Projekt bakalářské práce bude obsahovat zejména:

- volba tématu práce, zaměření tématu (pracovní název), jeho zdůvodnění, následná konkretizace;

- teoretická východiska - shrnutí studia základní literatury teoretických kapitol;

- struktura práce

- návrh a konkretizace formulace výzkumného problému, s oporou o výsledky analýzy literatury, zdrojů;

- cíle práce (smysl práce, struktura cílů a jejich realizovatelnost);

- návrh hypotéz (ústřední hypotéza, postup ke konkretizované podobě rozpracování dílčích hypotéz );

- předběžná představa o cílech a úkolech empirického šetření;

- návrh typu, rozsahu, metod a technik empirického šetření (například dotazník, test, sociometrie apod.);

- představa, zdůvodnění a konkretizace postupů přípravy zajištění odpovídajícího výzkumného vzorku (např. souborů respondentů);

- harmonogram jednotlivých etap zpracování práce (včetně případného předvýzkumu).

- plán a náplň konzultací s vedoucím práce atp.

Vedoucím bakalářské práce je pracovník MÚVS ČVUT.

Návazná etapa - tvorba bakalářské práce.

Klíčové pojmy pro jednotlivé tematické okruhy: viz charakteristika studijního předmětu Seminář k bakalářské práci.

Požadavky:

Aktivní účast v individuálních formách výuky. Příprava projektu práce/výzkumu. Harmonogram postupu zpracování bakalářské práce, koncepce zpracování teoretické a empirické části práce.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je studenty aplikovat poznatky z předmětu Seminář k bakalářské práci, s oporou o poznatky z dalších předmětů. U bakalářské práce se vychází z toho, že jde zpravidla o první odbornou práci autora v oblasti vzdělávání. Téma bakalářské práce proto bývá relativně úzké, aby umožňovalo proniknout do hloubky problematiky. Jedním z požadavků na bakalářskou práci je, aby měla jasný vztah k určitému úseku pedagogické praxe a aby k ní mohl autor vztáhnout výsledky své práce. Jestliže se autor rozhodne v rámci bakalářské práce zpracovávat např. učební text, musí práce obsahovat didaktickou analýzu dosavadních učebních textů (zdůvodnění, proč je formulován nový učební text) a pedagogicko psychologické parametry požadované od učebního textu. Pokud se autor v rámci řešení zvolené problematiky rozhodl pro výzkumné šetření (doporučeno), jeho příprava na realizaci a interpretaci musí splňovat nároky na taková šetření kladené.

Studijní materiály:

Studenti mají kromě odborné literatury dostupné v knihovnách k dispozici CD-ROM s tezemi obsahu předmětu doplněný otázkami a úkoly k samostatné přípravě a práci s učebním materiálem. Na intranetu MÚVS jsou umístěny další aktualizované studijní materiály.

Odborná literatura:

- Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J. Jak napsat odborný text. Leda 1999. 255 s.

- Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. (Graf.upr. M. Pučoková, J. Vaclová; red. P.Mikeš; z ital. orig. přel., předml. I.Seidl; odp.red. P.Mikeš.). Olomouc: Votobia, 1997. 271 s.

- Holoušová, D., Krobotová, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002, 117 s.

- Gavora, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000

- Informační výchova. Kurz informační výchovy, 3 stupně, na webových stránkách ČVUT: http://knihovny.cvut.cz/vychova

- Kováříček, V., Krejčová, E., Krejčí, V. Diplomové a závěrečné práce: Metodická příručka pro zpracování a vedení diplomových a závěrečných prací. Určeno studentům denního studia, studia při zaměstnání a postgraduálního studia. Ostrava: Ostravská univerzita, 1994, 33 s., 5 příl. Vyd. 2. Ostrava: Ostravská univerzita, 1995. 40, [5] s.

- Meško, D.; Katuščák, D.; Findra, J. a kol. Akademická příručka. České upravené vydání. Martin: Nakladatel´stvo Osveta, 2006.

- Normy pro psaní a citování odborných textů (výběr)

- ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovávaných textovými editory

- ČSN ISO 5966 Formální úprava vědeckých a technických zpráv

- ČSN ISO 7144 Formální úprava disertací a podobných dokumentů

- ČSN ISO 2384 Formální úprava překladů

- ČSN ISO 2145 Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů

- ČSN ISO 999 Zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků

- ČSN 01 0166 Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací

- ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura

- ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části

- Spousta, V. a kol. Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické). Brno: Masarykova univerzita 2000, 158 s.

- Semrád, J.; Škrabal, M. Úvod do studia učitelství odborných předmětů. Praha: České vysoké učení technické v Praze. Nakladatelství ČVUT, 2007. 162 s. ISBN 978-80-01-03744-7.

- Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Soupis odborné/vědecké literatury k tématu bakalářké práce.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5366406.html