Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pacientské a přístrojové simulátory a testery

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBPPSA Z,ZK 4 2P+2L anglicky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 17ABBPPSA je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět 17ABBLPZ1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V průběhu předmětu pak bude pozornost věnována dvěma velkým skupinám a to pacientským simulátorům a přístrojovým testerům. Možnosti použití těchto dvou skupin v klinické praxi bude také součástí témat. Jako nezbytná součást výuky budou zařazena laboratorní cvičení na pracovišti simulovaného pracoviště JIP, kde jsou realizovány veškeré ukázky s oběma skupinami přístrojů. Předmět má bezprostřední vztah k budoucímu uplatnění v praxi. Je kladen velký důraz na zvládnutí interdisciplinární výuky (zejména propojení fyziologie a technických principů). Vzhledem k organizaci výuky jako 2 hodinové bloky 1x za 14 dnů je níže uvedeno pouze 7 témat přednášek (týká se i organizace cvičení, popř. bude realizována bloková výuka z důvodu časové náročnosti experimentů a také omezeným možnostem z hlediska počtu studentů).

Požadavky:

Vzhledem k blokové výuce cvičení je nutná a povinná účast na všech cvičeních. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, tj. bude tvořen dvěma testy (každý test po 10 otázkách po 1 bodu s třemi možnostmi odpovědí, vždy je pouze jedna správná) s daným počtem bodů. Výsledné hodnocení bude průměrem součtu bodů za oba testy a musí to být hodnota vyšší, nebo rovná 50 % celkového počtu bodů z obou testů.

Osnova přednášek:

1. Pacientské simulátory (definice, typy, příklady, parametry, ilustrace)

2. Přístrojové testery (definice, příklady, parametry, ilustrace)

3. Základní principy realizace, souvislosti s ostatními obory - část 1

4. Základní principy realizace, souvislosti s ostatními obory - část 2

5. Popis vybraného modelu dílčího subsystému (SW+HW)

6. Příklady prostředí, scénářů a dalších souvisejících procedur při ovládání manekýna

7. Ostatní druhy simulátorů a fantomů. Možnosti využití v klinické praxi (příklady, souvislosti s legislativou)

Osnova cvičení:

1. Pacientské simulátory CAE Healthcare - ECS a HPS - základní popis možností, ukázka součástí, řídicí jednotky

2. Přístrojové testery - celkový přehled - možnosti spolupráce s pacientskými simulátory

3. Podrobný popis pacientských simulátorů - ovládací SW, ukázka HW realizace

4. Připojení zdravotnických prostředků definovaných standardem MZd pro JIP k pacientským simulátorům v rámci simulovaného pracoviště JIP

5. Proces vytvářením scénářů pro řízení pacientského simulátoru - část 1 - základní postupy - ukázky

6. Proces vytvářením scénářů pro řízení pacientského simulátoru - část 2 - samostatné experimenty studentů

7. Klasifikovaný zápočet - test

Cíle studia:

Hlavním cílem předmětu je, aby studenti získali základní vědomosti o existenci a principech tzv. přístrojových a pacientských simulátorů a testerů, které se zcela běžně používají v klinické praxi a dále též o možnostech v souvislosti s provozem zdravotnických prostředků.

Studijní materiály:

[1] Kofránek, J., Hozman, J. Pacientské simulátory. [online]. Praha:Creative Connections, 2013. [cit. 14-02-2014]. http://www.creativeconnections.cz/pacientskeSimulatory/ ISBN 978-80-904326-6-6 (povinné)

[2] Hozman, J., Chaloupka, J., Maršálek, P.: Praktika z biomedicínské a klinické techniky 3. Simulátory fyziologických funkcí a bezpečnost pacienta. Skriptum ČVUT. Praha: ČVUT, 2008.(povinné)

[3] Kofránek, J., Velan, T., Janicadis, P. Šém pro Golema. Zkušenosti s tvorbou a využitím výukového simulátoru fyziologických funkcí [online]. Praha: 1. LF UK, 2005. [cit. 21-07-2011].

http://www2.humusoft.cz/www/archived/pub/matlab/kofranek/medsoft.htm (doporučené)

[4] Silbernagl, S., Despopoulos, A. Atlas fyziologie člověka. 6. Vyd. Praha: Grada, 2004. 448 s.(doporučené)

[5] Silbernagl, S., Lang, F. Atlas patofyziologie člověka. Praha: Grada, 2001. 392 s.(doporučené)

[6] Kittnar, O., Mlček, M. Atlas fyziologických regulací. Praha: Grada, 2009. 320 s.(doporučené)

[7] Holčík, J.: Modelování a simulace biologických systémů. Skriptum ČVUT. Praha: ČVUT, 2006.(doporučené)

[8] Potůček, J.: Metodologie modelování biologických systémů. Praha: Česká technika-nakladatelství ČVUT, 2009. (doporučené)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5210806.html