Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBLPZ1 Z,ZK 4 2P+2L anglicky
Vztahy:
Předmět 17ABBLPZ1 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17ABBFY2
Předmět 17ABBLPZ1 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17ABBBLS
Úspěšná klasifikace předmětu 17ABBLPZ1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17ABBEMP
Zápis předmětu 17ABBLPZ1 musí předcházet zapisu předmětu 17ABBPPSA v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Karel Roubík
Přednášející:
Petr Kudrna, Karel Roubík
Cvičící:
Ladislav Bís, Petr Kudrna, Václav Ort
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Přehled a kategorizace prostředků zdravotnické techniky dle mezinárodních směrnic (direktiv EU) včetně české a mezinárodní terminologie. Elektrická bezpečnost provozu zdravotnické techniky. Přístroje či zařízení diagnostické, terapeutické a zařízení zdravotnických pracovišť. Zesilovače biopotenciálů. Elektrokardiografy. Přístroje pro měření krevního tlaku. Měření srdeční frekvence (kardiotachometr). Diluční metody pro měření průtoku krve a minutového objemu. Pletysmografie a měření nasycení krve kyslíkem (pulzní oxymetrie). Elektroencefalografie. Elektromyografie. Pneumometrie. Lékařské monitory a centrály. Přístroje pro elektrostimulaci a elektrochirurgii. Lékařská přístrojová technika v terapii (ultrazvukové přístroje, radioterapeutické). Podpůrné oběhové přístroje, přístroje pro výměnu krevních plynů, přístroje pro dialýzu, dávkovače inzulínu. Implantabilní prostředky - stimulátory (kardiostimulátory), defibrilátory, kardiovertry.

Požadavky:

Zápočet:

1.Povinná účast na všech cvičeních. Neúčast je možná pouze z vážných důvodů (nemoc, svatba, pohřeb, péče o těžce nemocného člena rodiny apod. - vše doloženo).

2. Zpracované výsledky měření podle pokynů pedagoga ve skriptech, či vytištěných hlavních částech protokolu.

Za odevzdané protokoly, vždy na následujícím cvičení, lze získat max. 10 bodů.

3. Zápočtový test, test bude obsahovat 10 otázek za dva body. max. 20 bodů.

Celkem lze za semestr získat 30 bodů, minimální počet pro získání zápočtu je 15 bodů.

Zkouška:

1.Bez získání zápočtu a zápisu zápočtu do KOSu není možné realizovat zkoušku.

2.Zkouška je tvořena písemným testem, kde je kombinována varianta odpovědí typu ABC (vždy jedna správná) - 1 bod a varianta, kdy je třeba odpovídat písemně - 5 bodů (velmi důležité otázky). Body jsou přepočítány na 70 bodů dle stupnice ECTS. Dohromady za zápočet (30 bodů) a zkoušku (70 bodů) lze získat 100 bodů. Test je opraven se studentem a je možné ústní dozkoušení. Student si může vybrat zdali přijme výslednou známku na základě testu a nebo se nechá dále přezkoušet na lepší stupeň, pokud je to na rozhraní klasifikačních stupňů.

Podrobné hodnocení je na www stránce předmětu k dispozici.

Osnova přednášek:

1.Kategorizace zdravotnických prostředků, přístroje či zařízení diagnostické a terapeutické zdravotnické elektrické přístroje a zařízení zdravotnických pracovišť. Mezinárodní směrnice (direktivy EU). Ukázka blokových schémat významných přístrojů a zařízení a jejich funkcí pro ilustraci v úvodu předmětu. Přehled požadovaných technických parametrů, specifika použití, požadavky na bezpečnost (specifika návrhu obecně). Elektrická bezpečnost provozu zdravotnické techniky.

2.Zesilovače biopotenciálů, snímací elektrody, zapisovací systémy (koncepce, princip činnosti, druhy elektrod a jejich vlastnosti).

3.Měření bioelektrické aktivity srdce (EKG) - elektrokardiografy, vektorkardiografy, požadavky na přístroj, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - artefakty a rušení, příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN EN.

4.Měření bioelektrické aktivity mozku (EEG) - elektroencefalograf, požadavky na přístroj, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - artefakty a rušení, příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN EN, přístroje pro audiologii (souvislosti s EEG - BERA), oftalmologii, okulografii a optometrii - požadavky na přístroje, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - artefakty a rušení, příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN EN, EN.

5.Měření bioelektrické aktivity svalů (EMG) - elektromyograf, požadavky na přístroj, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - artefakty a rušení, příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN EN, přístroje pro elektrostimulaci - principy stimulace, požadavky na přístroje, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - rušení od vlastních přístrojů, příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN EN, EN.

6.Přístroje pro měření krevního tlaku - metody měření krevního tlaku (přímé, nepřímé - auskultační, impedanční reografie, oscilometrie, pomocí jedné a dvou manžet), měřiče krevního tlaku (tlakoměry), požadavky na přístroj, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - artefakty a rušení, příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN EN, kalibrace.

7. Pulzní oxymetrie SpO2, požadavky na přístroj, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - artefakty, příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN EN, kalibrace.

8.Plicní ventilátory, metody umělé plicní ventilace, požadavky na přístroj, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN EN, kalibrace.

9.Monitory vitálních funkcí, požadavky na přístroj, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - artefakty a rušení, příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN EN, kalibrace.

10.Měření průtoku krve (diluční metody) - princip diluce, termodiluce, barvivová diluce, elektromagnetický průtokoměr, impedanční měření průtoku krve, dvou a čtyř elektrodové měření, reografie, bioimpedance, metody měření.

11.Implantabilní prostředky - kardiostimulátory, defibrilátory, kardiovertry - principy činnosti, požadavky na přístroje, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - artefakty a rušení, příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN EN, EN, podstata telemetrie.

12.Elektrochirurgické jednotky (ESU), elektrická bezpečnost provozu zdravotnické techniky - specifika zdravotnických rozvodů, kontrolované parametry, možnosti propojování lékařských přístrojů v různých klasifikačních a izolačních třídách, zásady konstrukce lékařských přístrojů z hlediska bezpečnosti pro pacienta - dvě izolační bariéry, EMC, vztah k normám.

13.Lékařská přístrojová technika užívaná v terapii - ultrazvukové přístroje, elektroterapie, magnetoterapie - principy činnosti, požadavky na přístroje, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání.

14.Infuzní technika - principy činnosti, požadavky na přístroje, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, časté problémy - artefakty, alarmové stavy

Osnova cvičení:

1.Úvod do laboratoří, BOZP, přehled úloh, stručně o úlohách, ověření znalostí studentů, organizační pokyny, rozpis úloh.

2.Měření krevního tlaku, pletysmografie.

3.Pulzní oxymetrie.

4.Elektrokardiograf.

5.Monitory vitálních funkcí, BTK.

6.Elektroencefalograf (EEG + biologická zpětná vazba).

7.Umělá plicní ventilace.

8.Kardiostimulátory.

9.Defibrilátory.

10.Elektroterapie.

11.Magnetoterapie.

12.Terapeutický UZV systém.

13.Elektrochirurgie.

14.Infuzní technika.

Cíle studia:

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s přehledem a kategorizací prostředků zdravotnické techniky, s patřičnou terminologií, s blokovými schématy významných zdravotnických elektrických přístrojů a zařízení (zejména z oblasti diagnostické a terapeutické techniky) a jejich funkcí, se stručnou charakteristikou v podobě požadovaných parametrů, specifikami použití, možnými artefakty ovlivňující výstup a požadavky na bezpečnost. A to vše v souvislosti s platnou legislativou a českými státními normani týkajícími se zdravotnických prostředků.

Studijní materiály:

[1] Hozman, J. a kol.: Praktika z biomedicínské a klinické techniky, Fakulta biomedicínského inženýrství, dotisk 1. vydání. Vydáno: duben 2009 (do doby vydání dotisku lze použít xerox). Povinná literatura.

[2] Hozman, J., Chaloupka, J.: Praktika z biomedicínské a klinické techniky 2. Terapeutická technika. Fakulta biomedicínského inženýrství, 1. vydání. Vydáno: únor 2008. Povinná literatura.

[3] Roubík, K., Rožánek, M., Grünes, R.: Praktika z biomedicínské a klinické techniky 4. Speciální senzorová a přístrojová technika. Fakulta biomedicínského inženýrství, 1. vydání. Vydáno: únor 2008 (do doby vydání dotisku lze použít xerox). Povinná literatura.

[4] ROZMAN, J.: Elektronické přístroje v lékařství. Academia, Praha, 2006. ISBN 80-200-1308-3 (kniha v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI).

[5] PENHAKER, M., TIEFENBACH, P., IMRAMOVSKÝ, M., KOBZA, F.: Lékařské diagnostické přístroje - učební texty. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2004 ISBN: 80-248-0751-3 (kniha v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI..

[6] HRAZDÍRA, I., MORNSTEIN, V.: Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Neptun, Brno, 2001, 2004 (kniha v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI).

[7] VEJROSTA, V. Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů - aplikace požadavků mezinárodních a evropských norem. Praha: Česká společnost pro zdravotnickou techniku, 2001 (brožura v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI..

[8] ČSN EN 60601-1 Zdravotnické elektrické přístroje Část 1:Všeobecné požadavky na bezpečnost. Praha: Český normalizační institut, 1993 (norma dostupná ve FK FBMI).

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-135
Kudrna P.
Roubík K.

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
St
místnost KL:A-010
Ort V.
Bís L.

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. lékařské PT
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2178306.html