Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Tvorba bakalářské práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U00C6103 Z 9 100B česky
Garant předmětu:
Petr Vymětal
Přednášející:
Dana Dobrovská, Kateřina Tomešková, Jarmila Vobořilová, Petr Vymětal
Cvičící:
Pavel Andres, Dana Dobrovská, Miroslava Kovaříková, Eva Mašková, Kateřina Mrázková, Petr Nesvadba, Petr Svoboda, Kateřina Tomešková, David Vaněček, Jaroslav Veteška, Jarmila Vobořilová, Petr Vymětal
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Cílem předmětu je studenty aplikovat poznatky z předmětu Seminář k bakalářské práci a Projekt bakalářské práce, s oporou o poznatky z dalších předmětů. U bakalářské práce se vychází z toho, že jde zpravidla o první odbornou práci autora v oblasti vzdělávání. Téma bakalářské práce proto bývá relativně úzké, aby umožňovalo proniknout do hloubky problematiky. Jedním z požadavků na bakalářskou práci je, aby měla jasný vztah k určitému úseku pedagogické praxe a aby k ní mohl autor vztáhnout výsledky své práce. Jestliže se autor rozhodne v rámci bakalářské práce zpracovávat např. učební text, musí práce obsahovat didaktickou analýzu dosavadních učebních textů (zdůvodnění, proč je formulován nový učební text) a pedagogicko psychologické parametry požadované od učebního textu. Pokud se autor v rámci řešení zvolené problematiky rozhodl pro výzkumné šetření (doporučeno), jeho příprava na realizaci a interpretaci musí splňovat nároky na taková šetření kladené.

Minimální rozsah bakalářské práce činí 30 stran vlastního autorského textu, přičemž do tohoto rozsahu vlastního textu patří i poznámkový aparát, nikoli obsah práce, soupis použité literatury a přílohy. Horní hranice rozsahu bakalářské práce není stanovena, základní text však respektuje doporučení výše uvedeného rozsahu.

Bakalářská práce je práce odborná. Při její tvorbě má autor prokázat:

-souhrnnou orientaci ve studovaném oboru;

-hlubší zájem o dílčí odborné téma;

-náležitý stupeň osvojení odborné terminologie a odborného jazyka;

-dovednost samostatně se orientovat ve zdrojích odborných informací, analyzovat je, korektně s nimi pracovat a zaujímat k nim stanovisko;

-dovednost aplikovat pedagogické a didaktické poznatky do vyučování technických předmětů;

-dovednost v jistém rozsahu realizovat výzkumné šetření a interpretovat jeho výsledky nebo připravit učební text (případně jeho část), soubory úloh, ukázky zkoušek (včetně nestandard. did. textu), a to vše na základě didaktické analýzy zvoleného učiva;

-dovednost shrnout a zobecnit dílčí závěry své i citovaných autorů a formulovat doporučení pro společenskou praxi.

Realizace projektu bakalářské práce, a to jako navazující etapy, která vychází z konkretizace podmínek, zejména:

-téma práce, jeho zdůvodnění a aplikace;

-teoretická východiska - shrnutí teoretických kapitol, zapracování výsledků analýzy teoretických zdrojů;

-zapracování přijaté struktury práce;

-formulace a zapracování výzkumného problému, s oporou o výsledky analýzy literatury, zdrojů;

-finální podoba stanovení cíle/ů práce (smysl práce, struktura cílů a jejich realizovatelnost);

-formulace hypotéz (ústřední hypotéza, struktura dílčích hypotéz);

-východiska pro empirickou část, konkretizované a zdůvodněné postupy pro naplnění cílů a úkolů empirického šetření;

-realizace typu, rozsahu, metod a technik empirického šetření (například dotazník, test, sociometrie apod.);

-zajištění odpovídajícího výzkumného vzorku (např. souborů respondentů);

-harmonogram a naplnění plánu realizace jednotlivých etap zpracování práce (včetně případného předvýzkumu);

-plán a náplň konzultací s vedoucím práce;

-zpracování finální podoby bakalářské práce dle stanovených propozic, včetně vybavení povinnými údaji pro etapu zveřejnění kvalifikačních prací (zákon o VŠ, vnitřní předpisy ČVUT v Praze);

-odevzdání bakalářské práce k obhajobě a následnému zveřejnění dle platných předpisů.

-příprava prezentace výsledků bakalářské práce k obhajobě.

-možnosti zveřejnění výsledků práce.

Vedoucím bakalářské práce je pracovník MÚVS ČVUT.

Návazná etapa - obhajoba bakalářské práce (součást státní závěrečné zkoušky).

Klíčové pojmy pro jednotlivé tematické okruhy: viz charakteristika studijního předmětu Seminář k bakalářské práci.

Požadavky:

Realizace schváleného projektu práce/výzkumu.

Po uzavření tematického celku následuje u kombinované formy cílená konzultace k prohloubení znalostí, intelektuálních dovedností a návyků.

Výstupem je realizace projektu závěrečné bakalářská práce. Završením je zpracování a předložení finální podoby bakalářské práce, které jsou podmínkou pro udělení zápočtu a následného zařazení ke státní závěrečné zkoušce. Integrální součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce. Pro potřeby obhajoby zabezpečuje MÚVS ČVUT, katedra inženýrské pedagogiky oponentní posudky: vedoucího práce a oponenta.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Práce s oporou o poznatky z dalších studijních předmětů. U bakalářské práce se vychází z toho, že jde zpravidla o první odbornou práci autora v oblasti vzdělávání. Téma bakalářské práce proto bývá relativně úzké, aby umožňovalo proniknout do hloubky problematiky. Jedním z požadavků na bakalářskou práci je, aby měla jasný vztah k určitému úseku pedagogické praxe a aby k ní mohl autor vztáhnout výsledky své práce. Jestliže se autor rozhodne v rámci bakalářské práce zpracovávat např. učební text, musí práce obsahovat didaktickou analýzu dosavadních učebních textů (zdůvodnění, proč je formulován nový učební text) a pedagogicko psychologické parametry požadované od učebního textu. Pokud se autor v rámci řešení zvolené problematiky rozhodl pro výzkumné šetření (doporučeno), jeho příprava na realizaci a interpretaci musí splňovat nároky na taková šetření kladené.

Studijní materiály:

Studenti mají kromě odborné literatury dostupné v knihovnách k dispozici CD-ROM s tezemi obsahu předmětu doplněný otázkami a úkoly k samostatné přípravě a práci s učebním materiálem.

Odborná literatura:

-Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J. Jak napsat odborný text. Leda 1999. 255 s.

-Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. (Graf.upr. M. Pučoková, J. Vaclová; red. P.Mikeš; z ital. orig. přel., předml. I.Seidl; odp.red. P.Mikeš.). Olomouc: Votobia, 1997. 271 s.

-Holoušová, D., Krobotová, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002, 117 s.

-Gavora, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000

-Informační výchova. Kurz informační výchovy, 3 stupně, na webových stránkách ČVUT: http://knihovny.cvut.cz/vychova

-Kováříček, V., Krejčová, E., Krejčí, V. Diplomové a závěrečné práce: Metodická příručka pro zpracování a vedení diplomových a závěrečných prací. Určeno studentům denního studia, studia při zaměstnání a postgraduálního studia. Ostrava: Ostravská univerzita, 1994, 33 s., 5 příl. Vyd. 2. Ostrava: Ostravská univerzita, 1995. 40, [5] s.

-Meško, D.; Katuščák, D.; Findra, J. a kol. Akademická příručka. České upravené vydání. Martin: Nakladatel´stvo Osveta, 2006.

-Normy pro psaní a citování odborných textů (výběr)

-ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovávaných textovými editory

-ČSN ISO 5966 Formální úprava vědeckých a technických zpráv

-ČSN ISO 7144 Formální úprava disertací a podobných dokumentů

-ČSN ISO 2384 Formální úprava překladů

-ČSN ISO 2145 Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů

-ČSN ISO 999 Zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků

-ČSN 01 0166 Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací

-ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura

-ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části

-Spousta, V. a kol. Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické). Brno: Masarykova univerzita 2000, 158 s.

-Semrád, J.; Škrabal, M. Úvod do studia učitelství odborných předmětů. Praha: České vysoké učení technické v Praze. Nakladatelství ČVUT, 2007. 162 s. ISBN 978-80-01-03744-7.

-Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Odborná a vědecká literatura zpracovávaná v rámci řešení tématu bakalářské práce.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5152406.html