Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Odraz řemesel v umění

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U66C0202 Z 3 8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Předmět si klade za cíl podat přehled o typech a historii řemeslné výroby a zčásti i stručné historii profesního sdružování provozovatelů řemesel. Zaměřuje se zejména na proměny řemeslné výroby během středověku, raného novověku a v období modernity (s případnými přesahy do 20. století), a to zejména ve středoevropském kontextu (s odkazy na širší evropský kontext). Klade důraz na kontinuitu a proměny řemeslné výroby v čase, přičemž si všímá jak historických podmínek jejich existence, tak i příčin a souvislostí ústupu (či zániku) některých z nich.

Požadavky:

Vedle účasti na přednáškách je třeba k zápočtu připravit (a odevzdat do příslušné složky v aplikaci Moodle) dvě krátká summary ze četby, v rozsahu každé minimálně dvou A4 (min. 3600 znaků vč. mezer). První summary se vybírá jen z témat, která si zatím studenti nezvolili; výběr druhého je z daných témat volný. Bude nadepsáno názvem kurzu, informacemi o typu a ročníku studia, jménem studenta a názvem předmětného textu. Ke každé jednotlivé 45minutové přednášce bude k dispozici alespoň jeden související předmětný text.

První summary je třeba odevzdat před druhým setkáním 27. března 2021 a připravit si k němu na tuto přednášku krátké vystoupení (v rozsahu 2–5 min.). Druhé summary je třeba odevzdat před závěrečným krátkým testem. Krátký test se bude opírat výhradně o informace obsažené v přednáškách (všechny PP prezentace budou dostupné v Moodle).

Osnova přednášek:

1. Řemesla, jejich charakteristika a klasifikace

2. Stručná historie řemesel v dějinách

3. Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost

4. Rudné hornictví a zpracování minerálních surovin (těžba kovů, hutnictví, kovářství, drátenictví, zámečnictví, kovolitectví, mincovnictví atd.)

5. Zpracování textilních surovin (přadláctví, tkalcovství, plátenictví, soukenictví, barvířství, provaznictví, krejčovství)

6. Zpracování živočišných surovin a potravinářská produkce (koželužství, ševcovství, kožedělná výroba, mydlářství atd.)

7. Zpracování dřeva (tesařství, bečvářství, truhlářství, kolářství, košíkářství atd.)

8. Stavební řemesla (zednictví, pokrývačství) a ostatní řemesla (papírnictví, knihtiskařství, malířství, hračkářství, lékárenství)

Osnova cvičení:
Cíle studia:

prostřednictvím jednotlivých typů řemeslné výroby ilustrovat stupeň technologického a organizačního rozvoje historických společností

seznámit s technologickými postupy v (řemeslné) výrobě, a tak přispět k bližšímu poznání dějin technologií

poukázat na význam ruční malovýroby v dějinách, zejména v předmoderní době

připomenout význam a smysluplnost (ruční) práce v životě člověka

Studijní materiály:

Texty obsažené v aplikaci Moodle.

Doporučená literatura

Alena VONDRUŠKOVÁ – Vlastimil VONDRUŠKA, Řemesla a výroba (Praha: Vyšehrad, 2015)

Josef JANÁČEK, Přehled vývoje řemeslné výroby v českých zemích za feudalismu (Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963)

Martina LEHMANNOVÁ, Řemesla v pořádku: historie profesního sdružování pražských řemeslníků od středověku po současnost (Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2014)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5150606.html