Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Manažerské nástroje a propočty

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U63C5302 Z,ZK 6 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět U63C5302 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BC-P-MNNP-01 (vztah je symetrický)
Předmět U63C5302 může být splněn v zastoupení předmětem 32BC-P-MNNP-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Prvotním cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy v oblasti manažerských nástrojů a poté je naučit tyto nástroje aplikovat při řízení podniku. Kurz je orientován zejména na podnikové řízení, ale i řízení dalších organizací a institucí, a to z pohledu činností a procesů, které v nich probíhají. Studenti si při cvičení ověří aplikaci uvedených manažerských nástrojů na vlastním jednoduchém modelovém podniku, pro jehož řízení navrhnou způsob aplikace uvedených manažerských nástrojů. Jako důležitou součástí jsou v kurzu zahrnuty také základní poznatky z managementu výrobních podniků.

Požadavky:

Požadavky a průběh zkoušky:

Ke zkoušce přichází postupně každý tým, jehož účastníci individuálně prezentují jednotlivé části semestrálního projektu a odpovídají na otázky zkoušejícího. Zkouška má ústní prezentační formu. Součástí celkového hodnocení semestrálního projektu týmu je hodnocení schopnosti týmové práce a správnost výstupů z kontrolních dnů v semestru. Hodnotí se jednotlivá kritéria počtem procent (stejně jako u skutečných projektů a závěrečných prací, které bude posluchač psát).

Celkové hodnocení se provádí plně v souladu se zkušebním řádem a klasifikuje se stupni A až F.

Hodnocení:

Týmová práce v semestru: 25%

Kontrolní dny: 15%

Závěrečná prezentace: 60%

Osnova přednášek:

Nákladová analýza a kalkulační nástroje

1.Transformace druhových nákladů na náklady kalkulační, (přímé a nepřímé, jednicové a režijní náklady

2.Přirážková kalkulace, její princip, vyjádření a kritika

3.Kalkulace využívající podobnosti výrobků (kalkulace dělením s pomocí ekvivalenčních čísel)

4.Metoda kalkulace s použitím režijních paušálů,(hodinová nákladová sazba)přehled časových fondů

5.Prostá metoda kalkulace, možnosti využití

6.Zakázková metoda kalkulace

7.Kalkulace z hlediska využití výrobní kapacity – kalkulace statická a dynamická

8.Výpočetní schéma (tabulka dynamické kalkulace)

9.Faktory ovlivňující volbu kalkulační základny, požadavky na KRZ

10.Kritika přirážkové kalkulace (nepeněžní rozvrhové základny, použitelnost

11.Dynamická kalkulace – výpočetní schéma

Rozpočetnictví

12.Funkce a obsah rozpočtu

13. Zakladatelský rozpočet

14. Vztah rozpočtu a předběžné kalkulace

Moderní nástroje řízení nákladů

15. Kalkulace s využitím dílčích aktivit (Activity Based Costing, ABC), princip a

16.oblast aplikace

17. Porovnání tradičního postupu kalkulace a kalkulace s použitím metody ABC

18. Cílové řízení nákladů (Target Costing), princip a oblast použití

19. Současné problémy podnikového řízení nákladů

20. Slabé stránky současného řízení podnikových nákladů

21. Informace (ukazatele) zaměřené na jednotlivé výkony, resp. procesy, chybějící

v oblasti řízení nákladů

22. Význam veličin přidaná hodnota výkonu a příspěvek na úhradu výkonu

23. Postup zjištění podnikové přidané hodnoty jednotlivého výkonu.

Osnova cvičení:

1.Podnik jako transformační nákladový proces – praktické ukázky výpočtů

2.Variantní pojetí kalkulačních rozvrhových základen v technice kalkulace přirážkové,

3.Komparace kalkulace variabilní s kalkulací absorpční - význam pro řízení nákladů

4.Hodinové nákladové sazby v řízení hospodářských středisek

5.Technologické vlastnosti výrobků jako alternativa KRZ

6.Bod zvratu a jeho alternativní použití v nehomogenní výrobě

7.Řizení nákladů vzhledem ke konkurenci – Target Costing

8.Activity Based Costing jako nákladové uvažování

9.Rozpočetnictví a plánování v podnikové praxi

10.Základní ukazatele hodnocení efektivnosti produktů

Cíle studia:

Vysvětlit a současně ověřit si aplikaci základních manažerských metod, postupů a propočtů na vlastním modelovém podniku z oblasti průmyslu nebo služeb, zejména projekčních, inženýrských či IT. Studenti postupně aplikují jednotlivé manažerské metody, postupy a techniky na svém modelovém podniku. Pravidelně na semináři prezentují výsledky své tvorby a v diskusi odpovídají na dotazy od ostatních studentů i lektora. Výsledky diskuse zapracují do svého řešení. Studenti pracují v -4 členných týmech, a tím se učí i týmové spolupráci jak při tvorbě, tak při prezentaci. Svá řešení aplikovaná na modelovém podniku posílají před každým cvičením lektorovi, který poskytuje zpětnou vazbu k zaslanému řešení. Řešení zpracovávají ve formě projektové zprávy (.docx), prezentace (.pptx) a výpočtové podpory (.xlsx). Postupně tak vzniká kompletní řešení manažerského operativního řízení jednoduchého modelového podniku.

Koncepční znalosti jsou během semestru ověřovány. Souhrnné znalosti studenti prokazují při závěrečné zkoušce.

Studijní materiály:

Literatura:

Základní:

ATKINSON, Anthony A. Management accounting: information for decision-making and strategy execution. 6th ed. Boston: Pearson, 2020. ISBN 978-0-273-76998-9.

FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3293-0.

KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. 4. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-568-1.

Doporučená:

FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. Brno: Knihař, 2002. ISBN 80-86292-05-3.

UČEŇ, Pavel. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2472-0.

FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. Brno: Knihař, 2002. ISBN 80-86292-05-3.

JONES, Gareth. Začínáme podnikat. Plzeň: Idea, 1992. ISBN 80-901303-0-5.

KLUGEROVÁ, Jarmila, Irena PRÁZOVÁ a Tereza VACÍNOVÁ. Jak vypracovat bakalářskou, diplomovou, rigorózní a disertační práci. 2., přeprac. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. ISBN 978-80-86723-72-3.

DILLINGER, Josef. Moderní strojírenství pro školu i praxi. Přeložil Jiří HANDLÍŘ. Praha: Europa-Sobotáles, 2007. ISBN 9783808511503.

HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA a Ladislav ŠIŠKA. Manažerské účetnictví. Praha: Grada, 2008. Účetnictví a daně (Grada). ISBN 9788024724713.

Poznámka:

25 let jsem nepracoval v méně vstřícném (ba takto zákeřném) uživatelském prostředí, než které poskytuje tento KOS! Např.: Dám uložit jedno okno-zobrazí se mi zcela jinak odrážky i další znaky, ALE zejména: Začnu zapisovat do dalšího okna a ono se mi přepíše to původní, které mělo být uloženo. Takže mohu začít s ukládáním znovu!!

Další informace:
https://moodle.cvut.cz/ Manažerské nástroje a propočty
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5131806.html