Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Concept Note

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G04E4201 Z 3 0P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Cílem předmětu je osvojení a rozvoj jazykových dovedností, kompozičních strategií a aktivní slovní zásoby vedoucí ke schopnosti samostatně produkovat formálně, obsahově a stylově přiměřené texty v anglickém jazyce. Důraz je kladen na praktickou aplikaci dané problematiky v rámci projektové angličtiny, především pak na psaní projektových žádostí (concept note), s využitím formální jazykové analýzy, systematického rozvoje slovní zásoby, bezpečného osvojení vybraných gramatických jevů, cíleného nacvičování typických vzorových situací, práce ve skupinách a poskytování individuální zpětné vazby.

Požadavky:

Do předmětu Concept Note se nemohou zapisovat studenti, kteří za akademický rok 2015/2016 či dříve během svého magisterského studia absolvovali předmět Anglický jazyk 3 (04JA3).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Úvod do problematiky psaní Concept Note, vymezení základních pojmů, praktické otázky spojené s organizací kurzu. V následujících hodinách se osnova kurzu řídi jednotlivými kapitolami zahrnutými ve struktuře projektové žádosti (concept note).

2. Project summary - shrnutí projektu, typické chyby a nedostatky, analýza případových studií

3. Project rationale - zdůvodnění, typické problémy, analýza případových studií

4. Link to donor - odkaz na dárce, diskuse typických chyb

5. Project description - popis projektu, analýza nejčastějších studentských chyb

6. Project location - místo konání projektu, typické chyby.

7. Target group/beneficiaries - cílová skupina, příjemce

8. Expected results / impact - očekávané výsledky a dopady

9. Sustainability - udržitelnost

10. Implementing organisation and partners - realizace projektu a partneři

11. Budget and time frame - rozpočet a časový rámec

12. Diskuse typických chyb a problémů.

13. Závěrečné zhodnocení, diskuse, zpětná vazba

Způsob zakončení kurzu: odevzdání semestrální písemné práce a prezentace.

V případě nutnosti uskutečnit zkoušku online bude kurz zakončen odevzdáním vypracované verze ročníkové práce a ústní prezentací.

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

-samostatně napsat formálně a obsahově správnou projektovou žádost (concept note) v anglickém jazyce

-aktivně užívat odborné terminologie oblasti psaní projektových žádostí v anglickém jazyce

-volit a aplikovat vhodné jazykové nástroje s ohledem na daný kontext a situaci

-používat širokou škálu vhodných formálních strategií v mluveném a především pak psaném projevu v AJ

-analyzovat diskurs a komunikační strategie v projektovém psaní

-vytvořit si správné návyky při produkci a autokorekci odborného anglicky psaného textu

Studijní materiály:

Concept Note In-class Materials

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4999606.html