Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Didaktika odborných předmětů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U51C4201 Z,ZK 6 20B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

V předmětu Didaktika odborných předmětů budou studenti seznámeni se základními otázkami oborové didaktiky. Studenti již využívají znalosti a dovednosti získané z předchozího studia předmětů: Obecné otázky výchovy a vzdělávání, Vyučování a výcvik v odborném vzdělávání, Sociální výchova, Obecná psychologie a psychologie osobnosti, Pedagogická psychologie, Sociální psychologie, Techniky mluveného slova aj.

Požadavky:

Zadání semestrální práce

1. Taxonomie cílů: Vybrat učivo na tři vyučovací hodiny, provést jeho didaktickou analýzu a formulovat specifické cíle s použitím aktivních slovesných vazeb)

2. Metody výuky: Zpracovat na vybrané téma odborného učiva či odborného výcviku heuristický rozhovor.

Osnova přednášek:

1. Didaktika odborných předmětů jako vědní a studijní disciplína ve studiu učitelství

2. Rámcové vzdělávací programy a Školní vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání

3. Výukové cíle odborného vzdělávání, klíčové a odborné kompetence

4. Didaktická analýza odborného učiva a tvorba specifických cílů odborného vzdělávání

5. Didaktické principy a jejich uplatnění v odborném vzdělávání

6. Základní přehled výukových metod

7. Základní přehled organizačních forem výuky

Osnova cvičení:
Cíle studia:

- vysvětlit postavení didaktiky odborných předmětů jako vědní a studijní disciplíny

- vymezit základní didaktické kategorie

- objasnit postup didaktické analýzy učiva; aplikovat vybrané taxonomie výukových cílů

- znát didaktické principy a umět je aplikovat na konkrétní učivo

- vyjmenovat základní přehled výukových metod, organizačních forem; aplikovat tyto znalosti na konkrétní témata odborného vzdělávání

Studijní materiály:

Základní literatura

Vaněček, D. a kol. Didaktika technických odborných předmětů. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2006.

Svoboda, E. a kol. Kapitoly z didaktiky odborných předmětů. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2004.

Čadílek, M. Didaktika praktického vyučování I. Brno 2005

Drahovzal, J., Kilián O., Kohoutek R. Didaktika odborných předmětů. Brno: Paido,1997.

Kalhous, Z., Obst, O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.

Maňák, J.,Švec,V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003, 220 s., ISBN 80-7315-039-5.

Poznámka:

Z důvodu situace COVID 19 zakončení předmětu bude distančně. Materiály v Moodlu. Zadání jednotlivých úloh a jejich odevzdání prostřednictvím Moodle. Komunikace a obhajoba v rámci naší WhatsApp skupiny.

Další informace:
https://moodle-vyuka.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4993706.html