Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Filozofie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U51C1501 Z,ZK 6 12B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Výuka je strukturovaná do několika základních bloků, které postihují hlavní historické etapy vývoje lidského myšlení (antika, křesťanství, novověk, moderna, resp. postmoderna) s tím ovšem, že ústřední osou výkladu je za prvé filozofie člověka - tj. antropologická problematika, za druhé fenomen vědy a techniky, jejich role a význam v uvedených myšlenkových historických kontextech. Proto je značná pozornost věnována filozofickým souvislostem vztahu člověka k přírodě, vědě a technice v současném světě.

Přístup ke studiu předmětu:

Student by měl nejprve disponovat určitým přehledem o dějinách filozofie, načež může přistoupit k hlubšímu studiu tématu, které si sám zvolí. Proto začne dějinami filozofie a úvodem do filozofie. Doporučená literatura k jednotlivým tématům je uvedena odděleně, u každého tématu zvlášť. Výběru této literatury nejsou však kladeny žádné meze.

Tento přístup má studentovi umožnit získat širší myšlenkové zázemí než jaké mu poskytuje úzce vymezený technický obor, který je hlavním předmětem jeho studia. Může mu pomoci dostat se v uvažování na vyšší úroveň obecnosti a abstrakce. Kromě toho určitá znalost filozofie všeobecně pomáhá orientovat se v tříšti názorů různých skupin, sekt apod., které jsou pro současnou dobu příznačné, uchovat si od nich odstup a nepodléhat jejich vlivům.

Studium předmětu filozofie se tak podílí spolu s dalšími společenskovědními disciplinami na formování profilu absolventa.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:

Tematický plán:

-Vymezení předmětu. Vznik evropské filozofie. Antická filozofie (ionská, dorská, atická, římská).

-Křesťanství a filozofie středověku. Realismus a nominalismus.

-Novověká filozofie. Renesance, reformace, racionalismus, empirismus, senzualismus, utilitarismus, osvícenství, německá klasická filozofie, voluntarismus, pozitivismus, existencialismus, fenomenologie, pragmatismus, psychoanalýza, novopozitivismus, novokantovství, postmodernismus, new age, kritický realismus.

-Životní filozofie, smysl života, podstata lidství v koncepcích evropských myslitelů.

-Morální problém jako rozhodovací situace. Hodnoty, společenské normy (tabu, právní, mravní, estetické). Možnosti a meze predikce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je podat studentům souhrnnou informaci o vývoji evropského myšlení v kulturně historickém kontextu od vzniku evropské filozofie po současnost. Speciální zřetel je přitom uplatněn vůči filozofickým koncepcím člověka a k problematice morálky. Student by po absolvování kursu měl být schopen základní orientace ve filozofických směrech, proudech a názorech, argumentace apologetické i polemické, a to alespoň na takové úrovni, aby mohl obojího účinně využít ve vlastním výchovně vzdělávacím působení. Nezanedbatelný je i vedlejší efekt - studium filozofie pomáhá překonávat jednostrannost vlastního oboru, na který je student specializován.

Studijní materiály:

a) základní:

Stoerig, H.J.: Malé dějiny filozofie, Praha 1991

Patočka, J.: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha, 1987Hare, R.M., Barnes, J., Chadwick, H.: Zakladatelé myšlení, Praha, 1994

Drtina, F.: Úvod do filosofie, Praha, 1914

b)doporučená k jednotlivým tématům (stručný výběr):

Patočka, J.: Úvod do fenomenologické filosofie, Praha 2003

Masaryk, T.G.M.: Ideály humanitní, libovolné vydání

Popper, K.R.: Věčné hledání, Praha 1995

Patočka, J.: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha, 1990

Heidegger, M.: Bytí a čas, Praha 1996Bauman, Z.: Úvahy o postmoderní době, Praha 2002

Lorenz, K.: Takzvané zlo, Praha, 1992

Scheler, M.: Místo člověka v kosmu, Praha 1968

Descartes, R.: Rozprava o metodě, Praha 1992

Bacon, F.: Nové organon, Praha 1991

Jaspers, K.: Úvod do filosofie, Praha 1996

Foucault, M.: Archeologie vědění, Praha 2003

Crescendo, L. de: Příběhy řecké filozofie, Praha 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4993506.html