Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Informatika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U63C1401 ZK 3 0P+2C česky
Vztahy:
Předmět U63C1401 může být splněn v zastoupení předmětem 32BC-P-INFO-01
Předmět U63C1401 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BC-P-INFO-01 (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Studenti se naučí vytvářet, upravovat a formátovat tabulky, zadávat základní vzorce a funkce, ve vzorcích používat absolutní/relativní odkazy, vytvářet a formátovat grafy. Seznámí se s prací s databázemi v programu Excel, naučí se používat funkce pro vyhledávání, třídění a řazení dat, používat podmíněné formátovaní. Studenti si osvojí práci s oblastmi a více listy, spojovat tabulky z různých sešitů a listů, zadávat složitější vzorce a funkce (s ekonomicko-manažerskými aplikacemi), pracovat s rozsáhlými tabulkami a databázemi, vytvářet složitější typy grafů, zabezpečit dokument, vytvářet kontingenční tabulky a grafy, seznámí se s možnostmi úprav uživatelského prostředí MS Excel.

Požadavky:

Maximálně dvě omluvené neúčasti na cvičeních, při třech omluvených cvičeních bude zadána zvláštní práce mimo rozsah cvičení. Je požadována aktivní účast na cvičeních a vypracování domácích úloh, které budou průběžně kontrolovány. Studenti jsou povinni se řídit Pravidly práce v PC učebně a dále Pravidly používání sítě ČVUT.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Základní techniky práce s MS Excel 2010

a. Buňka, oblast, list, sešit, backstage view

b. Úprava pásu karet, panelu Rychlý přístup

c. Vkládání dat, listu, řádků, sloupců, skrývání/zobrazení

d. Kopírování, přemístění dat

e. Formát buněk, vlastní formát, práce se styly

f. Výška řádku/šířka sloupce, úpravy

g. Pojmenování buněk/oblastí

h. Adresování (relativní, absolutní, kombinace)

i. Řady a jejich automatické generování, tvorba vlastního seznamu

2. Podmíněné formátování

a. Vytvoření nového pravidla

b. Správa pravidel

3. Vzorce a funkce v MS Excel 2010

a. Základní funkce Excelu (součet, počet, minimum, maximum, průměr)

b. IF , SUMIF , COUNTIF

c. Finanční funkce (současná hodnota, budoucí hodnota, platba úrok)

d. Vyhledávací funkce (SVYHLEDA T , VVYHLEDA T)

4. Ověřování vstupních dat

a. Typy ověřovacích kritérií

b. Definování stylu ověření, chybová hlášení

5. Práce s grafy

a. Příprava/úprava tabulky pro graf

b. Volba vhodného grafu, vytvoření grafu

c. Změna typu grafu

d. Přidání/odstranění datové řady

e. Možnosti grafu (formát osy kategorií, přidání hodnot, legenda, tabulka hodnot, ...)

f. Doplnění trendu a klouzavého průměru, vynášecí čáry

g. minigrafy

6. Práce se seznamy

a. Filtrování dat

b. Seřazení seznamu

c. Import dat z textu, webu

d. Vytvoření souhrnů

e. Vytvoření (automatických) přehledů a skupin

7. Vývojář

a. Práce s formulářovými prvky

8. Kontingenční tabulky, kontingenční grafy

a. Pojmenování datových polí, změna orientace datových polí

b. Vlastnosti kontingenční tabulky

c. Násobné oblasti sloučení dat

d. Filtrování a třídění dat v KT/KG

e. Kontingenční graf, jeho úpravy

f. Průřezy

9. Analytické nástroje

a. Hledání řešení

b. Citlivostní analýza

c. Scénáře

d. Řešitel

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

LAMBERT, Joan. MOS Study Guide for Microsoft Excel Exam MO-200, 1st Edition, Microsoft Press Store by Pearson, 2020, ISBN 978-0-13-662715-9.

McFEDRIES, Paul. MOS Study Guide for Microsoft Excel Expert Exam MO-201, 1st Edition, Microsoft Press Store by Pearson, 2020, ISBN 978-0-13-662752-4.

Lambert J. MOS 2013 Study Guide for Microsoft Excel, Microsoft Press 2013.

Doporučená literatura

Studijní opory Intranet MUVS: Andres P., Vaněček, D. Informační a komunikační technologie, počítačová gramotnost. ČVUT v Praze, 2010.

Brož, M. Microsoft Excel pro manažery a ekonomy. ComputerPress, Praha 2006. ISBN 978-80-251-1307-3.

Brož, M. Mistrovství v Microsoft Excel 2000. Computer Press, Praha 2000. ISBN 978-80-722-6270-0.

Jurák, Z a kol. Excel pro management, ekonomy a podnikatele. Computer Media, 2006. ISBN 80-86686-64-7.

Vaněček, D. Elektronické vzdělávání. Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011, 978-80-01-04952-5.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=1165
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4991506.html