Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy managementu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C1101 Z,ZK 6 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět U16C1101 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět U16E1101 (vztah je symetrický)
Předmět U16C1101 může být splněn v zastoupení předmětem 32BC-P-MNGZ-01
Předmět U16C1101 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BC-P-MNGZ-01 (vztah je symetrický)
Předmět U16C1101 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět U16E1101 (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Přednášející:
Oldřich Bronec
Cvičící:
Oldřich Bronec
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:
Požadavky:

Požadavky na ukončení kurzu:

Zápočet:

•Účast studentů minimálně na 12 z 13 seminářů (1 seminář z plánovaných 14 odpadá)

•Aktivity na seminářích: 0-40 bodů

•Provedení kvalitní skupinové prezentace (referátu o délce 20 minut na vybrané téma)

Zkouška:

•Závěrečný test: 0-60 bodů

•Celkem: 0-100 bodů

Známkování: 100–90 bodů = A, 90–80 bodů = B, 80–70 bodů = C, 70–60 bodů = D, 60–50 bodů = E, méně než 50 bodů nutná ústní zkouška, ústní zkouškou je možné zlepšit známku

Osnova přednášek:

1Úvod do moderního managementu

•Definice managementu a jeho základní pojmy

•Historie a vývojová stádia managementu

•Profesní východiska managementu

•Obecné a specifické funkce managementu

•Moderní trendy firemního managementu

•Obsahové členění kurzu

2Předmět managementu

•Podnikatel a podnikání

•Firma a firemní management

•Vnější vztahy firem a management

•Firemní procesy

•Firemní zdroje

•Nástroje firemního managementu

3Manažer a manažerský tým

•Úloha manažera

•Profil a vývoj osobnosti manažera

•Vzdělání, znalosti a zkušenosti manažera

•Typologie manažerů

•Manažerský tým

4Plánování

•Cíle a úkoly

•Cílový a úkolový management

•Plány

•Plánování

•Plánovací techniky a nástroje

5Strategický management

•Strategický management

•Strategické plánování

•Analytické nástroje strategického managementu

•Firemní strategie

6Organizování

•Organizování a předmět organizování

•Organizační struktury a principy jejich vytváření

•Obecné a specifické organizační struktury

•Organizační struktury podporující ekonomickou a podnikatelskou nezávislost

•Externí organizační struktury

•Nástroje organizování

7Zajištění zdrojů

•Firemní zdroje a jejich zajištění

•Kategorie firemních zdrojů

•Zajištění firemních zdrojů

•Externí zdroje a outsourcing

•Modely externí a mezinárodní spolupráce v oblasti zdrojů

8Lidské zdroje

•Pracovní tým

•Budování týmu a týmová kultura

•Týmový management

•Management lidských zdrojů

•Humanizace lidské práce

9Vedení

•Vedení ve firemní praxi

•Motivace a pobídky

•Vůdce a vůdcovství

•Vedení pracovního týmu

•Normativní a technické nástroje vedení

10Rozhodování

•Podstata rozhodování

•Organizace a proces rozhodování

•Rozhodovací analýzy

•Nástroje rozhodování

11Kontrolování

•Manažerská funkce kontrolování

•Monitorování

•Kontrolování

•Testování

•Benchmarking

•Reportování

•Auditování

12Výkonové ukazatele firmy

•Ekonomické ukazatele firmy

•Výkonové ukazatele a KPI

•Jednotlivé skupiny ukazatelů KPI

•Management podle KPI

•Benchmarking firem podle KPI

•Výroční zprávy

13Externalizace a internacionalizace

•Externalizace

oManagement majetkových účastí

oManagement firem ve skupině

oManagement obchodních vztahů a dodavatelských řetězců

oManagement outsourcingových vztahů

oPartnering

•Internacionalizace

oDiverzita

oGlobalizace

oMezinárodní a globální firmy

oMezinárodní a globální management

14Management společenských hodnot

•Firemní hodnoty

•Etika podnikání a managementu

•Kvalita a spolehlivost

•Hygiena a bezpečnost práce

•Ochrana životního prostředí a environmentální udržitelnost

•Materiální a energetická udržitelnost a nezávislost

•Sociální zodpovědnost

•Management sociálních hodnot

Odevzdání seminárních prací

Písemný test

Ústní zkouška

Osnova cvičení:

Organizační pokyny, požadavky na zápočet a zkoušku. Zadání skupinových referátů z odborných publikací: – cca 20minutová prezentace klíčových záměrů z knih:

•WOLFF, I.: Etiketa v zaměstnání. Jak udělat dobrý dojem. Praha, Grada 2007

•LAMBERT, T.: Jak účinně ovlivňovat druhé, Management Press, Praha 1999

•OWEN, J.: Jak se stat úspěšným lídrem, Grada Publishing Praha 2006

•CRAINER, S.: Moderní management, základní myšlenkové směry, Management Press, Praha 2000

•HAMMER, M.: Agenda 21, Management Press, Praha2002

•VEBER, J. a kol.: Digitalizace ekonommiky a společnosti- výhody, rizika, příležitosti, Management Press, Praha 2018

(Poznámka: referáty budou prezentovány v následujících cvičeních po dohodě s vyučujícím)

Prezentace – základní principy

•Struktura prezentace

•10 kroků přípravy prezentace

•Prezentační desatero

•Řečnické prostředky – použití na základě domácí přípravy

Prezentace – praktický nácvik

•Deskripce předmětu, procesu, schématu, grafu

•Definování – návod, jak definovat a praktické cvičení

•Cvičení v krátkých promluvách + hodnocení

Profil manažera – charisma, leadership, princip prevence, princip priorit – Paretovo pravidlo v praxi

•případová studie: Paretovo pravidlo

Plánování

•případová studie: vize a mise - spojeno s prezentací nalezených příkladů studenty

Rozhodování

•případová studie: rozlišení dobře a špatně strukturovaných rozhodovacích problémů, zohlednění rizika

Organizování – příklady na faktory ovlivňující organizační rozpětí, výhody a nevýhody delegování

•případová studie: příklady organizačních struktur a diskuse nad změnami a dopady pro řízení firmy

Řízení lidských zdrojů – kariérní řády, zaměstnanecké záležitosti

•případová studie: kariérní plány

Efektivní komunikace

•případová studie: ochrana osobních údajů

Motivace – opodstatněnost v současnosti Maslowovy hierarchie potřeb, závěrů teorie X a teorie Y

•případová studie: metody tvůrčího myšlení a týmová práce

Firemní kultura, etika, etiketa, multikulturní management

•případová studie: test z etikety

Kontrola – controlling, interní audit

•případová studie: příprava check-listu pro interní kontrolu vybraného útvaru

Založení firmy (živnostenské podnikání, obchodní korporace, fundace, ústavy)

•případová studie: založení živnosti

Etika, etické kodexy, společenská odpovědnost firem

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy managementu v kontextu současných potřeb a trendů 21. století, seznámit je se základy oboru a připravit je na kariéru manažerů ve firmách a institucích a/nebo pokračovat ve studiu v následujících ročnících bakalářského a magisterského studia.

Účelem je mimo jiné seznámit studenty s:

•předmětem a celkovou strukturou teorie a praxe managementu,

•základními pojmy a koncepty managementu,

•obsahem, technikami a nástroji klíčových manažerských funkcí,

•rozsahem specifických funkcí a dílčích disciplín managementu,

•současnými trendy ve firemním managementu a vyhlídkami do budoucna.

Očekávaným výsledkem kurzu je, že studenti budou:

•rozumět celkové tematické struktuře a problematice moderního firemního managementu,

•chápat obsah a rozsah základních nástrojů klíčových manažerských funkcí a aplikovat je v praxi,

•chápat povahu specifických manažerských funkcí a dílčích disciplín managementu a aplikovat je v praxi,

•chápat podstatu klíčových manažerských trendů a jejich vlivu na budoucí teorii a zejména praxi firemního managementu.

Studijní materiály:

Textové opory managementu:

Ing. Oldřich Bronec, CSc.: Moderní management, Olbron Invent, Praha 2022

(k dispozici jsou části: 1. Základy managementu, 2. Předmět managementu, 3. Manažer a manažerský tým, 4. Plánování, 5. Strategický management, 6. Organizování, 9. Vedení – ostatní budou přibývat v průběhu roku)

Povinná literatura:

Jaromír Veber a kolektiv: Management: Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita, 2. aktualizované vydání, Management Press, Praha, 2009

Leo Vodáček, Oĺga Vodáčková: Moderní management v teorii a praxi, 2. rozšířené vydání, Management Press, Praha, 2009

Milan Michalko, Daniela Vopalecká: Management I.: Základy managementu, Studijní opora k předmětu, Vysoká škola podnikání a práva, Ostrava, 2013

Milan Michalko, Tomáš Tykva, Monika Bumbová, Daniela Vopalecká: Management II.: Manažerské metody a techniky, studijní opora předmětu, Vysoká škola podnikání, Ostrava, 2014

Doporučená literatura:

Heinz Koontz, Harold Weihrich: Management, Victoria Publishing, Praha, 1993

Charles Handy: Druhá křivka: Jak neminout odbočku do budoucnosti (The Second Curve: Thoughts on Reinventing Society), Management Press, Praha, 2016

James McGrath, Bob Bates:89 nejdůležitějších manažerských teorií pro praxi, 1. vydání (The Little Book of Big Management Theories … And How To Use Them), Management Press, Praha, 2015

Pavel Štrach: Principy managementu, Vysoká škola ekonomie a managementu, Praha, 2008

Stanislav Červeňan: Reinženýring procesů a měření výkonnosti ve státní správě, Horizonty, KPMG, Praha, 2005

Vítězslav Prukner: Manažerské dovednosti, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2014

Vítězslav Prukner, Jaromír Novák: Základy managementu, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2014

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4991206.html