Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení BOZP ve stavební firmě a na staveništi

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122BOZF Z,ZK 7 4P+2C česky
Garant předmětu:
Pavel Svoboda
Přednášející:
Pavel Svoboda, Tomáš Váchal
Cvičící:
Pavel Svoboda, Tomáš Váchal, Zbyněk Zušťák
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení studentů s výkonem koordinátora BOZP (dále ve KOO BOZP) v přípravné a realizační fázi výstavby, fungování na staveništi v roli koordinace bezpečné práce a pracoviště. Hlavní cíl je trénink vypracování plánu BOZP na konkrétní stavbu a jeho aktualizace a řešení problémů na příkladech. Sm.92/57/EHS, zavedení KOO BOZP v ČR, názvosloví, obsah a sestavení plánu BOZP dle zákona č.309/2006 Sb. zpracování jednotlivých druhů projektové dokumentace, uplatňování v praxi, pohled OIP na KOO BOZP, Plán BOZP - Excel; software související s problematikou; zákonem dané činnosti KOO BOZP, fotografie správné a špatné praxe ze staveb Praktické zkušenosti z výběrových řízení na stanovení KOO BOZP, odměna KOO BOZP a jeho pojištění; podmínky pro Speciální rizika a stavby. V rámci cvičení je cílem výuky vypracovat plán BOZP pro konkrétní stavbu a pochopit potřebu koordinace bezpečné práce na staveništích a stanovit veškeré možné nedostatky BOZP a rizika na konkrétní stavbě; zkontrolovat, zda byla popsána a posouzena všechna rizika na staveništi; seznámit se s činnostmi KOO BOZP na staveništi.

Požadavky:

Odevzdání seminární práce a splnění dostatečné docházky. Úspěšné absolvování zkouškového testu a ústní části zkoušky.

Osnova přednášek:

Plán přednášek:

1. Př: Seznámení s obsahem předmětu, obsah přednášek a cvičení, podmínky zápočtu, získání Osvědčení OZO, schéma platné legislativy, Směrnice 92/57/EHS, zavedení KOO BOZP v ČR, názvosloví.

2. Př: Zákon č.309/2006Sb. - zákon BOZP, NV č.591 a č.592/2006 Sb., paragrafy + přílohy.

3. Př: Zákon č.183/2006Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb. včetně novel

4. Př: Vyhláška č. 526/2006 Sb. - stavební řád - výtah, vyhláška č. 268/2009 Sb. obec. požadavky na výstavbu – výtah a Vyhláška hl. m. Prahy.

5. Př: Výtah ze zákonu 262/2006 Sb. - zák. práce, výtah z NV č. 101/2005 Sb.

6. Př: Obsah a sestavení plánu BOZP dle zákona č.309/2006 Sb. včetně novel, ukázky jednotlivých příkladů plánu BOZP dle typu stavby.

7. Př: Zákon 251/2005Sb. - zákon o inspekci, jeho uplatňování v praxi, pohled OIP na výkon činnosti KOO BOZP.

8. Př: NV č. 362/2005 Sb. - práce ve výškách, OOPP, na pozemních stavbách a mostních konstrukcích.

9. Př: Plán BOZP - Exel, software související s problematikou práce KOO BOZP, fotografie ze staveb.

10. Př: Praktické zkušenosti z výběrových řízení na stanovení KOO BOZP, odměna KOO BOZP, pojištění, podmínky pro získání Osvědčení OZO KOO BOZP.

11. Př: Zařízení staveniště, situace stavby a vazby na okolí.

12. Př: Provádění zemních prací, používání stavebních strojů na staveništi z pohledu bezpečné práce.

13. Př: Funkce a výkon koordinátora jeřábů a s tím související činnosti (jeřábník, vazač, signalista).

14. Př: BOZP při realizaci hrubé horní stavby - monolitické konstrukce, zdění.

15. Př: Požární ochrana na staveništi, hasicí přístroje a způsoby použití, horké práce.

16. Př: Bourací práce a rizika při jejich provádění.

17. Př: Způsoby zamezení ohrožení zdraví při pracích v ochranných pásmech energetických vedení a dalších sítí, práce s azbestem.

18. Př: BOZP při montáži a demontáži těžkých konstrukčních stavebních dílů, které jsou trvalou součásti staveb.

19. Př: Exkurze č. 1

20. Př: Technické podmínky a rizika při provozu a údržbě vyhrazených tlakových , plynových a elektrických zařízení.

21. Př: Správná praxe při správě a údržbě staveb z hlediska jejího bezpečného provádění.

22 Př: Exkurze č. 2

23. Př: Ukázky z významných a ojedinělých staveb ze zahraničí i z pohledu zajištění BOZP při realizaci.

24. Př: Exkurze č. 3

25. Př: Speciální rizika a stavby, kde neplatí obecné bezpečnostní předpisy.

26. Př: Prezentace vybraných plánů BOZP vypracovaných týmy studentů, jako příprava na obhajobu práce na zkoušce a poučení pro ostatní týmy.

Poznámka: v rámci semestrální výuky budou min. 2 až 3 exkurze na vybrané stavby v rámci přenášek

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Prohloubení znalostí studentů v oblasti řízení BOZP v přípravě staveb, ale i hlavně v realizaci. Navazuje se na bakalářské studium. Studenti se seznámí s obsahem plánu BOZP, který zpracovávají v rámci cvičení. Dále se prohlubují jejich znalosti pro koordinaci bezpečného pracoviště na stavbách, kde se též dozvědí, jak navrhovat bezpečnou stavbu i pro oblast její údržby. Budoucí magistři mají v závěru studia i možnost tento plán předložit při zkoušce odborné způsobilosti pro výkon koordinátora BOZP na staveništi, u akreditované společnosti ČSSK (český svaz stavebních koordinátorů) při ČSSI (Českém svazu stavebních inženýrů), kde po předložení 1 roční praxe mohou při zdárném testu a obhajobě plánu a ústní otázkách získají OZO koordinátora BOZP na staveništi.

Studijní materiály:

!Kol. autorů: Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, vyd. druhé, 2016, ISBN 978-80-87676-20-2

!Kápl, V.: Bezpečnost práce ve stavebnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014, ISBN: 978-80-7421-085-3

!Pečená, M.: Bezpečnost práce ve stavebnictví, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2008, ISBN: 978-80-86973-90-6

!Chromecká, M. - Uhlír, M.: Vazač - příručka vazače břemen, Vydavatelství technických publikací, TECHNO, 2007

!Samková, A.: Novinky v právní úpravě BOZP v roce 2016, MIRRO, 2017

!Kol. autorů: Odpovědnost koordinátora BOZP na staveništi za zajištění bezúrazového prostředí - Právní limity, Výzkumný ústav bezpečnosti práce ve spolupráci s MPSV, v. v. i., 2020, ISBN 978-80-87676-37-0

?Novotný, K.: Lexikon BOZP II. Stavebnictví, SATES, 2016

Právní předpisy včetně novel:

Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Normy:

ČSN-EN-ISO 18001 - OHSAS (Occupational Helath and Safety Series)

ČSN-EN 1050 (83 3010) Bezpečnost strojních zařízení - zásady pro stanovení rizikovosti

Důležité webové stránky:

EU:

https://osha.europa.eu/cs/about-eu-osha

www.ishcco.eu

ČR:

www.vubp.cz

www.ceskyfocalpoint.cz¨

www.bozpinfo.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-584

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B584
Út
místnost TH:C-204

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C204
St
Čt
místnost TH:C-204

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C204

místnost TH:B-584

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B584
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4938606.html