Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Říční inženýrství a fluviální procesy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141YRIF Z,ZK 6 2P+3C česky
Garant předmětu:
Petr Sklenář
Přednášející:
Václav Matoušek, Petr Sklenář
Cvičící:
Václav Matoušek, Petr Sklenář
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Předmět sestává ze dvou částí:

1. říční inženýrství, kde je pozornost upřena nejen na výlučně technické konstrukční zásahy, ale i na opatření přírodě blízká. Pozornost je soustředěna i na zásady ohleduplné antropogenní činnosti přímo v korytech vodních toků a v jejich blízkosti. Taková činnost směřuje k zajištění hlavních požadovaných funkcí v oblasti hospodaření, využívání a nakládání s tekoucími povrchovými vodami, přitom však nevede k poškozování a degradaci říční krajiny, ale podporuje její ochranu před všemi relevantními riziky.

2. fluviální procesy, které jsou nejvýznamnějšími geomorfními projevy v říční krajině v souvislosti s činností proudící vody. Jejich poznání představuje nezbytný základ pro úspěšnou aplikační činnost a syntézu dostupných znalostí o aluviálních tocích v oblasti říčního inženýrství. Cílem je rozpoznání odlišných charakteristických typů koryt a vývojových fází toku včetně dynamiky jejich změn a dále identifikace procesů formujících říční koryto a jeho nivu včetně pochopení jejich řídících mechanismů. Součástí je i kvalitativní a kvantitativní popis procesů jako jsou počátek pohybu částic sedimentu a chod sedimentu, erozní a sedimentační procesy v korytě či vznik a vývoj dnových útvarů, mechanismus podemílání a sesouvání břehů, zahlubování nebo změlčování příčného profilu toku atd. Významnou částí je i studium odezvy upravených vodních toků na zásah do koryta způsobený náhlou přírodní změnou nebo antropogenní činností v říční krajině.

Společným základem pro obě části je podaný souhrn teoretických poznatků a praktických zásad pokročilé hydrauliky koryt s pevným dnem v oblasti nerovnoměrného a prostorově složitého proudění, turbulentních jevů nebo odporů způsobených zrnitým dnem koryta či (břehovou) vegetací vystavené proudu.

Požadavky:

Základní znalosti hydrauliky, hydrologie popř. mechaniky zemin.

Osnova přednášek:

Upřesnění během kurzu.

Osnova cvičení:

Upřesnění během kurzu.

Cíle studia:

Nabyté teoretické znalosti si posluchač upevní při aplikaci prezentovaných výpočetních postupů v rámci jednoduchých výpočetních a simulačních modelů nebo při interpretaci jevů a procesů demonstrovaných na laboratorním modelu či výukových videozáznamech.

Získané znalosti posluchač uplatní jak v oblasti plánování a navrhování upravených koryt vodních toků, umělých vodohospodářských kanálů a vodních cest, tak i v jejich provozu a správě a v ochraně tekoucích povrchový vod, koryt vodních toků a celkově i říční krajiny.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Radecki-Pawlik, A., Pagliara, S., Hradecký J.: Open Channel Hydraulics, River Hydraulic Structures and Fluvial Geomorphology. CRC Press Taylor & Francis Group, 2017. ISBN: 978-1-4987-3082-2.

Wohl, E.: Rivers in the Landscape. Willey-Blackwell, 2020. ISBN: 978-1-119-53541-6.

Galia, T. 2017. Fluviální geomorfologie. Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Ostrava, ISBN 978-80-7464-901-1.

Doporučená literatura:

Šindlar, M. a kol.: Geomorfologické procesy vývoje vodních toků -Část 1. Typologie korytotvorných procesů. Šindlar, 2015. ISBN: 978-80-254-2445-2.

Máčka, Z., Krejčí, L. a kol.: Říční dřevo ve vodních tocích ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5624-4.

Studijní pomůcky:

Stream Habitat Restoration Guidelines 2012. Prepared for: Washington State Aquatic Habitat Guidelines Program. (https://wdfw.wa.gov/sites/default/files/publications/01374/wdfw01374.pdf).

Poznámka:
Další informace:
http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Toky/Predmety/YRIF/default.htm
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4935406.html