Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Územní management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127YUZM Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Václav Jetel
Přednášející:
Jan Cihlář, Václav Jetel
Cvičící:
Jan Cihlář, Karin Dvořáková, Václav Jetel, Daniel Stojan
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Studenti si v rámci přednášek osvojí znalosti z organizace územně samosprávných jednotek, a to především s důrazem na pochopení managementu obcí. Vedle samotného územního rozvoje je kladen důraz na pochopení finančních vazeb ve vztahu ke státnímu rozpočtu, na zajištění nezbytných služeb orientovaných především na veřejnou infrastrukturu a ekonomická hlediska územního rozvoje. Přednášky jsou doplněny minimálně jednou exkurzí na vybrané radnici a obecním úřadu. Cvičení je koncipováno jako urbanistický projekt rozvojové lokality se simulací skutečného vedení projektu s participací.

Požadavky:

Zpracování a obhajoba urbanistického projektu v rozsahu územní studie.

Zpracování seminární práce - rešerše samosprávy vybrané obce z pohledu ekonomického a sociálního.

Požadavky ke zkoušce: zápočet +- ústní zkouška.

Osnova přednášek:

1. Ústava ČR, Listina práv a svobod. Územní členění ČR ve vztahu k výkonu státní správy a samosprávy.

2. Obec - práva a povinnosti vyplývající ze zákona o obcích, orgány obce, samostatná a přenesená působnost obcí.

3. Kraj - práva a povinnosti vyplývající ze zákona o krajích, orgány kraje, samostatná a přenesená působnost krajů.

4. Veřejné rozpočty - státní rozpočet, státní fondy, rozpočet kraje, rozpočet obce, dotace.

5. Daňový systém v ČR - přímé a nepřímé daně, rozpočtové určení daní, zadlužení.

6. Obecní rozpočet - tvorba, struktura rozpočtu, příjmy a výdaje, místní poplatky, správní poplatky, vedlejší hospodářská činnost.

7. Zadávání veřejných zakázek, podrobněji v oblasti územního rozvoje (územního plánování).

8. Bezpečnost a krizové řízení - úloha obcí a krajů, integrovaný záchranný systém, obecní policie, krizové plány, přestupky.

9. Obec - hospodaření s majetkem obce

10. Obec a veřejné služby - školství (zajištění povinností obce, typologie zařízení).

11. Obec a veřejné služby - zdravotnictví a sociální péče (zajištění povinností obce, typologie zařízení).

12. Urbanistická ekonomie - ceny nemovitostí, studie proveditelnosti, development.

13. Exkurze - hlavní město Praha - zasedání zastupitelstva, Magistrát hl. m. Prahy - setkání se zastupiteli a úředníky.

Osnova cvičení:

1. Zadání urbanistického projektu - zastavitelná plocha dle vybraného územního plánu o rozloze cca 2 hektary.

2. Mapové podklady - zdroje, geoportály, katastr nemovitostí.

3. Terénní průzkum, zpracování mentální mapy, fotodokumentace.

4. Zpracování analýzy území - limity, hodnoty, problémy.

5. Problémový výkres.

6. Urbanistická koncepce - zásady tvorby.

7. Prezentace variant návrhů základní urbanistické koncepce včetně řešení dopravy.

8. Zpracování finální urbanistické koncepce dle vybrané varianty.

9. Zpracování regulace území - regulační čáry, stavební čáry, podlažnost, míra zastavění území ad.

10. Bilance navrženého urbanistického konceptu.

11. Vizualizace návrhu.

12. Simulace veřejného projednávání regulačního plán včetně odborného výkladu.

13. Odevzdání práce, hodnocení a diskuze.

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit s studenty s problematikou územního managementu a územního rozvoje, aby byli studenti motivováni se účastnit správy věcí veřejných a aktivně vstupovali do komunální politiky.

Studijní materiály:

!Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích

!Zákon č. 129/2000 Sb., zákon o krajích

!Zákon č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze

!Sustainable economic development: green economy and green growth, Leal Filho W., Cham: Springer International Publishing, 2017. ISBN: 978-3-319-45081-0

?Zákon č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Poznámka:
Další informace:
https://uzemi.eu/pro-studenty/magisterske-studium/127yuzm/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost TH:A-835

08:00–10:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A835
místnost TH:A-835

11:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A835
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4935106.html