Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Krajinné plánování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127YKRP Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Jiří Kupka
Přednášející:
Václav Jetel, Tereza Kubištová, Jiří Kupka, Lucie Nováková
Cvičící:
Václav Jetel, Tereza Kubištová, Jiří Kupka, Lucie Nováková
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky krajiny a krajinného plánování v různých procesech a fázích plánování. V rámci předmětu bude představena geneze naší krajiny, způsoby a formy působení člověka na krajinu dříve a v současnosti, v době postagrární a postindustriální, které jsou nutné pro pochopení zákonitostí a procesů probíhajících v dnešní krajině. Studenti jsou vedeni k samostatnému pohledu na krajinu, k hledání jejích přírodních, kulturních, historických a civilizačních hodnot. Jsou seznámeni s formami a možnostmi, především legislativními, její ochrany a s různými způsoby krajinného plánování vč. uplatnění nástrojů územního plánování při ochraně a tvorbě krajiny, s důrazem na respektování ekologických, produkčních, obytných, rekreačních i estetických aspektů území. Přednášky a cvičení budou doplněny prací s různými informačními zdroji, se zaměřením na jejich interpretaci, i konkrétními příklady různých typů území.

Požadavky:

Přednášky nejsou povinné. Pro získání zápočtu, který je podmínkou přístupu ke zkoušce je:

vypracovat a v termínu odevzdat seminární práci, sestávající ze dvou úloh

průběžně konzultovat v hodinách cvičení (minimálně schválení zadání, ke kterému musí být mapový podklad, 1-2 konzultace v rozpracovanosti, odevzdání se všemi náležitosti dle zadání), druhá úloha se konzultovat nemusí

alespoň 70% účast na cvičeních (minimálně 8 cvičení)

2 prezentace v hodině (dle harmonogramu)

splnění studijních povinností a udělení zápočtu do konce výuky LS

Osnova přednášek:

1) Krajinný ráz I - pojem a pojetí dle zákona, hodnoty a znaky, zákonná kritéria vč. kulturních dominant

2) Krajinný ráz II - postup případového a preventivního hodnocení, metodika, využití v praxi, příklady

3) Krajinný ráz III - vizuální atraktivita krajiny (estetická hodnota), analýza krajinné scény, case studies

4) Kulturní krajina I - Úmluva Rady Evropy o krajině, typologie historické kulturní krajiny, státní památková péče (KPZ, plán ochrany)

5) Kulturní krajina II - Znaky kulturní a historické charakteristiky krajiny, krajina jako palimpsest, analýzy historických krajinných struktur, nejčastější archivní mapy a jejich využitelnost při analýzách

6) Kulturní krajina III - Historie krajiny od středověku po baroko

7) Kulturní krajina IV - 19. století, vznik veřejné městské zeleně, okrašlovací spolky a péče o domovinu

8) Krajina a krajinný ráz v územním plánování, územní studie krajiny

9) Ochrana přírody a krajiny I - základní legislativa v ochraně přírody a krajiny, systém státní ochrany přírody a krajiny, obecná ochrana přírody a krajiny, plánování a navrhování ÚSES, význam a plánování lesů (ve vazbě na ÚAP)

10) Ochrana přírody a krajiny II - zvláštní ochrana přírody a krajiny, historie, systém a legislativa, plány a zásady péče, Natura 2000, mezinárodní ochrana (ve vazbě na ÚAP)

11) Kolektivizace zemědělství, problémy zemědělské krajiny, plánování zemědělské krajiny, KoPÚ, protierozní opatření

12) Město a krajina, přírodní atributy městské krajiny, význam a funkce zeleně, systémy zeleně, bezpečnostní aspekty zeleně, zelená infrastruktura.

13) Koncepce a návrh zahrady a parku, současné trendy v zahradní a krajinářské tvorbě, příklady - téma je předmětem druhé úlohy cvičení.

Osnova cvičení:

Obsahem cvičení jsou doplňující výklady a prezentace konkrétních příkladů. Vedle toho je úkolem studentů vypracovat a v termínu odevzdat seminární práci, sestávající ze dvou úloh: 1) Analýza vybraného sídla z hlediska přírodních prvků 2) Analýza krajinného prostoru z hlediska charakteru krajiny. Obě úlohy jsou na cvičení konzultovány a prezentovány.

1) Úvod, zadání

2) - 3) Schvalování zadání

4) - 6) Konzultace

7) Prezentace území (cca 10/15 minut)

8) - 9) Konzultace

10) Prezentace příkladu krajinářské architektury (cca 10/15 minut)

11) Poslední konzultace

12) Odevzdání první a druhé úlohy

Cvičení se odevzdává digitálně (netoskne se), ukládá se do Moodlu ČVUT

Cíle studia:

Studenti získají v rámci výuky předmětu základní přehled o metodických postupech v plánování krajiny, o nástrojích, procesech a dokumentech krajinného plánování, pochopí genezi současné krajiny a jejích problémů a budou schopni pracovat se základními informačními zdroji.

Studijní materiály:

Základním studijním materiálem ke zkoušce jsou přednášky. Přednášky doplňují rozšiřující písemné materiály uložené na Moodlu.

VOREL, Ivan - KUPKA, Jiří (2011). Krajinný ráz. Identifikace a hodnocení. Praha: ČVUT, ISBN 978-80-01-04766-8.

Kolektiv autorů (2021). Krajinný ráz. Analytické a plánovací přístupy a metody. Praha: ČVUT. 242 s. ISBN 978-80-01-06838-0.

SALAŠOVÁ, Alena (2015). Nauka o krajině I a II. Brno: Mendelova univerzita, ISBN 978-80-7509-185-7, ISBN 978-80-7509-186-4.

VÁCHAL, Jan - NĚMEC, Jan - HLADÍK, Jiří (eds.) (2011). Pozemkové úpravy v České republice. Praha: Consult, ISBN 80-903482-8-9.

KUPKA, Jiří (2010). Krajiny kulturní a historické. Praha: ČVUT. ISBN 978-80-01-04653-1.

zák. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, zák. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zák. 289/1995 Sb., Lesní zákon, zák. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-835

16:00–18:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A835
místnost TH:A-835

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A835
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4935006.html